Cyfranddaliadau cymunedol | News

Menter a arweinir gan y gymuned yn ysbrydoli llwybr newydd i ddiwydiant tafarnau dirywiol Cymru

Cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol yn codi £85 mil er mwyn rhoi bywyd newydd i dafarn y stryd fawr.

By WalesAdmin · December 5, 2018

See this page in: English

Mae tafarn y stryd fawr yn nhref arfordirol Nefyn, sydd wedi bod ar gau ers 2009, dan berchnogaeth newydd diolch i gynllun cyfranddaliadau cymunedol a gododd dros £85 mil er mwyn prynu’r rhydd-ddaliad.

Gyda chymorth prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, lansiodd y grŵp gynnig cyfranddaliadau ym mis Mai eleni er mwyn eu galluogi i godi 50% o’r arian angenrheidiol er mwyn prynu’r Sportsman, a oedd ar un adeg yn dafarn lewyrchus yng Nghanol Penrhyn Llŷn. Drwy ofyn i bobl brynu lleiafswm o 50 o gyfranddaliadau am £1 yr un, llwyddon nhw ddenu dros 500 buddsoddwr.

Gyda Chymru’n colli tafarn yr wythnos* ar gyfartaledd, mae rhanddeiliaid y dafarn newydd a berchnogir gan y gymuned yn galw ar gymunedau eraill i fod yn ddigon dewr i ddod ynghyd i achub eu hasedau lleol.

Meddai Elin Angharad Davies, sydd newydd ei phenodi’n Gyfarwyddwr ac Ysgrifennydd y Sportsman:

“Mae’r diwrnod agored hwn yn foment arwyddocaol yn hanes Nefyn – y diwrnod y cafodd y dref ei sefydliad lleol yn ôl.

Pan ddechreuon ni ar y siwrne hon fel grŵp bach o wirfoddolwyr, ni freuddwydion ni y bydden ni’n gallu codi dros wythdeg mil o bunnoedd mewn ychydig dros wyth wythnos. Rydym wedi rhyfeddu at frwdfrydedd ein cymuned dros achub ei thafarn leol, a arferai fod yn fan cyfarfod canolog ar gyfer clybiau chwaraeon ac ymwelwyr â Phenrhyn Llŷn.

“Mae’r hyfforddiant a’r gefnogaeth yr ydym wedi eu cael gan Ganolfan Cydweithredol Cymru trwy gydol y broses hon wedi bod heb ei ail. O’n sefydlu ni fel Cymdeithas Budd-daliadau Cymunedol, fel y gallem gynnwys perchnogaeth mor eang â phosibl, hyd at ein harwain ni trwy broses gyfreithiol cynnig cyfranddaliad cymunedol, mae’r ganolfan wedi bod yn ymgynghorydd ac yn fentor dibynadwy ar adegau o ansicrwydd.”

Meddai Carly McCreesh, Rheolwr Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru:

“Y dafarn leol yw calon ac enaid nifer o gymunedau ar hyd y wlad, ond yn anffodus mae Cymru ar hyn o bryd yn colli un dafarn yr wythnos. Gall cynllun cyfranddaliadau cymunedol helpu i roi grym i bobl leol achub y lleoedd sy’n bwysig iddyn nhw, neu helpu perchnogion i adael eu hetifeddiaeth mewn dwylo diogel.

“Mae dros hanner cant o dafarndai llwyddiannus a berchnogir gan y gymuned ar draws y DU ac rydym ar hyn o bryd yn cynnal cynigion cyfranddaliadau byw gyda nifer o grwpiau yng Nghymru er mwyn helpu i gynyddu’r nifer hwnnw, gan gynnwys Tafarn y Cross Foxes yng Ngarndolbenmaen a Menter y Plu yn Llanystumdwy. Drwy fuddsoddi yn y gwasanaethau a’r cyfleusterau sy’n bwysig iddyn nhw, a thrwy fod yn rhan o’r penderfyniadau am sut y maent yn cael eu cynnal, mae cymunedau’n ennill teimlad o berchnogaeth ac yn dod yn gryfach gyda’i gilydd er mwyn newid eu dyfodol.”

Ychwanegodd Elin:

“Mae llawer o waith o’n blaenau o hyd i sicrhau bod y dafarn hon yn dod yn guriad calon y gymuned unwaith eto ond mae gennym ddyfodol llewyrchus a dyfodol sydd bellach yn eiddo i’r bobl ac yn cael ei gynnal gan y bobl. Dros 500 ohonynt! Does dim modd rhoi pris ar hynny.”

Mae prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru (CSW), a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr wedi ei gynllunio i helpu cymunedau gynnal cynigion cyfranddaliadau er mwyn achub neu wella eu hasedau lleol. Gellir cynnig cefnogaeth ar unrhyw bwynt trwy gydol y broses, o’r dechrau, y cyfnod paratoi hyd at y cyfnod cwblhau a’r gofal ar ôl hynny.

Os ydych yn meddwl am achub ased lleol a datblygu cynllun cyfranddaliadau o fewn eich cymuned, ewch i: https://wales.coop/save-your-local/