Covid-19: Taflenni ffeithiau ar gyfer busnesau cymdeithasol

Mae'r tîm Busnes Cymdeithasol Cymru wedi casglu nifer o daflenni ffeithiau a chanllawiau i helpu busnesau cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19.

See this page in: English

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi datblygu’r canllaw hwn i’ch helpu i ddod o hyd i lwybr sy’n addas i’ch busnes chi. Bydd yn eich helpu chi fel busnes cymdeithasol i ystyried y prif oblygiadau sy’n gysylltiedig ag ailgychwyn eich busnes, ac yn eich cyfeirio at adnoddau a ffynonellau gwybodaeth allweddol.

Y Siwrnai i Ailagor eich Busnes Cymdeithasol – rhan 1

Y Siwrnai i Ailagor eich Busnes Cymdeithasol – rhan 2

Mae ein sector yn wynebu heriau mawr ac, i sicrhau ein bod yn aros yn gydnerth fel busnesau, mae angen i ni baratoi ar gyfer y cyfnod ariannol anodd sydd i ddod yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Lleihau Eich Llif Arian

Dyma ein hawgrymiadau ar gyfer busnesau cymdeithasol sydd am fanteisio ar gyllid arbenigol mewn perthynas â Covid-19.

Awgrymiadau ar gyfer Busnesau Cymdeithasol sy’n chwilio am Gymorth Ariannol

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi comisiynu HCHR Limited i lunio adroddiad ar gyflwyno a gweithredu’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws – rhan 1

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws – rhan 2

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi comisiynu HCHR Limited i lunio adroddiad ar gyflwyno a gweithredu’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws.

Nodiadau Canllaw AD

Gan ystyried y datganiad diweddaraf gan Lywodraeth y DU, mae rhai o’n cleientiaid wedi gofyn i ni sut y gallant barhau i weithredu o fewn eu rheolau a beth y dylent ei wneud ynghylch Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol sydd ar ddod. Mae’r briffiad hwn yn eich cyfeirio at wybodaeth ac adnoddau defnyddiol sy’n ymwneud â llywodraethu yn ystod yr achos hwn o Goronafeirws.

Nodiadau Canllaw ar Lywodraethu

This document from Welsh Government details the support available to businesses (including social businesses. (issued in English)

Coronavirus – Support for Businesses 23 March 2020

Mae technolegau digidol yn allweddol i gadw’ch sefydliad i fynd. Dyma ambell ystyriaeth ddigidol allweddol i’ch helpu i addasu i’r sefyllfa Covid-19.

Canllawiau technoleg

 

Mae rheolau newydd wedi dod i rym yng Nghymru mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol a chadw pellter yn y gweithle. Mae’r rheolau yn gorfodi busnesau sy’n dal i weithredu i sicrhau eu bod yn cymryd camau rhesymol i gadw pellter o 2 fetr rhwng y bobl sydd ar y safle. Mae’n ofynnol i fusnesau gymryd camau cymesur y gellir eu cyfiawnhau.

Taflen ffeithiau pellhau diogel

Os ydych chi'n poeni am eich busnes cymdeithasol, ffoniwch ein tîm ar

0300 111 5050

Mwy o adnoddau Covid-19

Mae gan Busnes Cymdeithasol Cymru amrywiaeth o adnoddau eraill i'ch helpu yn ystod pandemig Covid-19.