Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

Mae'r Grŵp Trawsbleidiol yn dwyn ynghyd Aelodau'r Cynulliad a rhanddeiliaid eraill ledled Cymru sydd â diddordeb, i drafod datblygiad a thwf cwmnïau cydweithredol yng Nghymru.

See this page in: English

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd lle trafodir gwahanol bynciau yn fanwl gydag amrywiaeth o siaradwyr arbenigol. Am ragor o wybodaeth am y Grŵp ac i gofrestru ar gyfer rhybuddion am gyfarfodydd yn y dyfodol, cysylltwch â thîm marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru.

Ymhlith yr aelodau mae:

Cyfarfodydd diweddar trafodwyd:

 

Trafododd y cyfarfod adroddiad diweddar ar fuddion posibl byw mewn tai cydweithredol a/neu dai dan arweiniad y gymuned. Yn y gwaith ymchwil hwn, mae preswylwyr sy’n byw mewn cynlluniau tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned wedi nodi, yn eu geiriau eu hunain, amrywiaeth eang o fuddion y maent wedi elwa arnynt o’r ffordd hon o fyw.

Ymhlith y siaradwyr yr oedd:

  • Barbara Parkinson, ymchwilydd yn Clever Elephant a gynhaliodd yr ymchwil
  • Lea Trainer, sy’n byw yn Nhai Cydweithredol Brithdir Mawr
  • Katie Howells, Swyddog Prosiect Strategol, Cartrefi Cymoedd Merthyr
  • Casey Edwards, Swyddog Prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi

Gallwch weld copi o’r adroddiad ymchwil yma.

Lawrlwythwch y cofnodion a’r cyflwyniadau o’r cyfarfod:

Meeting of the Cross Party Group on Coops and Mutals 271119 (Saesneg unig)

Mae cau banciau yn cael effaith niweidiol ar fynediad at wasanaethau bancio i unigolion, cymunedau a busnesau bach a chanolig ledled Cymru. Mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod bron i 6,000 o ganghennau lleol ledled y Deyrnas Unedig wedi cau oddi ar 2010, sy’n golygu bod tua 13 miliwn o oedolion yn y Deyrnas Unedig bellach yn byw mewn ardaloedd lle mae o leiaf hanner y banciau a chymdeithasau adeiladu lleol wedi cau.

Gallai cau banciau niweidio rhai grwpiau defnyddwyr mewn modd anghymesur, er enghraifft pobl hŷn neu bobl mewn cymunedau incwm isel. Mae cau canghennau hefyd yn cael effaith negyddol ar fynediad busnesau bach at wasanaethau bancio.

Yn erbyn y cefndir hwn, roedd maniffesto arweinyddiaeth y Prif Weinidog yn cynnwys addewid i greu ‘Banc Cymunedol Cymru’ newydd i sicrhau bod gwasanaethau bancio ar gael ledled y wlad, gan gynnwys mewn ardaloedd gwledig.

Mae grŵp o sefydliadau a gweithredwyr eisoes wedi ffurfio cymdeithas gydweithredol a fydd yn cyflwyno Banc Cambria, banc cymunedol i Gymru. Ymunwch â ni i glywed am y gwaith sydd ar y gweill i wneud y banc hwn yn realiti.

Yn y cyfarfod, byddwn yn siarad am gynnydd o ran y banc cymunedol i Gymru a sut y bydd yn gweithredu, yn ogystal â’r modd y mae banciau cymunedol cydweithredol yn cael eu sefydlu ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r siaradwyr a gadarnhawyd yn cynnwys y canlynol:

  • Rebecca Nelson, Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd Banc Cambria.
  • Derek Walker, Cadeirydd Bwrdd Banc Cambria.
  • Tony Greenham, South West Mutual. Ffurfiwyd South West Mutual i sefydlu’r banc stryd fawr cyntaf sy’n eiddo i aelodau, ac sy’n benodedig ar gyfer trigolion a busnesau bach Cernyw, Dyfnaint, Gwlad yr Haf a Dorset.

Lawrlwythwch y cofnodion a’r chyflwyniadau o’r cyfarfod nawr (saesneg unig).

Gallai gweithgarwch caffael yng Nghymru sicrhau mwy o werth a chyfrannu’n well at les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gall busnesau cymdeithasol, fel cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol, chwarae rhan bwysig wrth sicrhau gwerth cymdeithasol ac ansawdd ehangach. Fodd bynnag, yn Adroddiad Mapio Busnes Cymdeithasol Canolfan Cydweithredol Cymru yn 2017, nododd busnesau cymdeithasol leihad mewn busnes gyda chyrff cyhoeddus.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn cynnig cyfleoedd i ddiwygio prosesau caffael yng Nghymru. Mae Prif Weinidog newydd Cymru hefyd wedi addo buddsoddi mewn rhaglen hyfforddi newydd ar gaffael moesegol ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd y cyfarfod yn archwilio’r modd y gellid diwygio prosesau caffael a’r modd y gallwn gydweithio i ddylanwadu ar brosesau caffael yng Nghymru.

Clywodd y Grŵp gan siaradwyr, gan gynnwys Cyng. Chris Weaver a Steven Robinson o Gyngor Dinas Caerdydd, Allison Soroko o Gartrefi Cymoedd Merthyr, Julia Holston Clark o Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru (WRAP) a Rhian Edwards o Gyswllt Busnes Cymdeithasol.

Lawrlwythwch y cofnodion a’r chyflwyniadau o’r cyfarfod nawr (saesneg unig).

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi rhoi fframwaith deddfwriaethol uchelgeisiol i Gymru i wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Mae gwaith sefydliadau cydweithredol a chydfuddiannol yng Nghymru yn gyson â darpariaethau’r Ddeddf.

Clywodd y grŵp gan Cliff Mills ynglŷn â sut mae cwmnïau cydweithredol a chyd-weithredu yn ymgorffori gwerthoedd y Ddeddf. Clywodd y grŵp hefyd gan gwmnïau cydweithredol eu hunain ynglŷn â sut mae eu gwaith yn cyflawni nodiant llesiant a ffyrdd o weithio y Ddeddf.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrian Roper, Cartrefi Cymru Co-operative
  • Sam Dabb and Gary Inight, Le Public Space
  • Mark Hooper, IndyCube

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y cofnodion a’r cyflwyniadau o’r cyfarfod (saesneg unig).

Sut y gall cydweithredoedd chwarae rhan wrth ddatblygu sector amaethyddol Cymru? Gyda Brexit ar y gorwel, mae’r sector bwyd-amaeth yn wynebu sialensiau a chyfleoedd newydd. Pa rôl y gall cydweithredoedd ei chwarae wrth helpu i gynnal a datblygu’r sector trwy Brexit?

Canolbwyntiodd y cyfarfod ar ‘Datblygu cydweithredol yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru’, adroddiad ymchwil newydd gan Fusnesau Cymdeithasol Cymru. Mae’n edrych ar y materion hyn, yn edrych ar yr arferion gorau ac yn gwneud argymhellion i ddatblygu cydweithfeydd a chydweithredu yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru. Awdur yr adroddiad, Jon Parker, oedd y prif siaradwr a thrafododd y Grŵp syniadau ar gyfer datblygu cydweithfeydd yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru.

Lawrlwythwch gofnodion y cyfarfod a chyflwyniadau yma.

Ategodd Llywodraeth Cymru eu hymrwymiad i ddatblygu mwy o brosiectau ynni adnewyddadwy yn eu Rhaglen Lywodraethu. Sut y gall grwpiau cymunedol cydweithredol a grwpiau cydfuddiannol arwain y ffordd ar hyn? Clywodd y Grŵp gan siaradwr gwadd, Dan McCallum o Awel Co-op. Mae Awel wedi ennill nifer o wobrau am eu gwaith arloesol. Rhoddodd gipolwg hanfodol ar eu profiad o ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy, pa wersi y gallwn eu dysgu a pha ragor y gellir ei wneud i gefnogi cydweithfeydd a chyda diddordebau eraill mewn datblygu cynlluniau tebyg.

Lawrlwythwch y cofnodion a chyflwyniadau o’r cyfarfod nawr.

Tîm marchnata Canolfan Gydweithredol Cymru

marketingteam@wales.coop