Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

Mae'r Grŵp Trawsbleidiol yn dwyn ynghyd Aelodau'r Cynulliad a rhanddeiliaid eraill ledled Cymru sydd â diddordeb, i drafod datblygiad a thwf cwmnïau cydweithredol yng Nghymru.

See this page in: English

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd lle trafodir gwahanol bynciau yn fanwl gydag amrywiaeth o siaradwyr arbenigol. Am ragor o wybodaeth am y Grŵp ac i gofrestru ar gyfer rhybuddion am gyfarfodydd yn y dyfodol, cysylltwch â thîm marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru.

Ymhlith yr aelodau mae:

Cyfarfodydd diweddar trafodwyd:

 

Gallai gweithgarwch caffael yng Nghymru sicrhau mwy o werth a chyfrannu’n well at les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gall busnesau cymdeithasol, fel cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol, chwarae rhan bwysig wrth sicrhau gwerth cymdeithasol ac ansawdd ehangach. Fodd bynnag, yn Adroddiad Mapio Busnes Cymdeithasol Canolfan Cydweithredol Cymru yn 2017, nododd busnesau cymdeithasol leihad mewn busnes gyda chyrff cyhoeddus.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn cynnig cyfleoedd i ddiwygio prosesau caffael yng Nghymru. Mae Prif Weinidog newydd Cymru hefyd wedi addo buddsoddi mewn rhaglen hyfforddi newydd ar gaffael moesegol ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd y cyfarfod yn archwilio’r modd y gellid diwygio prosesau caffael a’r modd y gallwn gydweithio i ddylanwadu ar brosesau caffael yng Nghymru.

Clywodd y Grŵp gan siaradwyr, gan gynnwys Cyng. Chris Weaver a Steven Robinson o Gyngor Dinas Caerdydd, Allison Soroko o Gartrefi Cymoedd Merthyr, Julia Holston Clark o Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru (WRAP) a Rhian Edwards o Gyswllt Busnes Cymdeithasol.

Lawrlwythwch y cofnodion a’r chyflwyniadau o’r cyfarfod nawr (saesneg unig).

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi rhoi fframwaith deddfwriaethol uchelgeisiol i Gymru i wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Mae gwaith sefydliadau cydweithredol a chydfuddiannol yng Nghymru yn gyson â darpariaethau’r Ddeddf.

Clywodd y grŵp gan Cliff Mills ynglŷn â sut mae cwmnïau cydweithredol a chyd-weithredu yn ymgorffori gwerthoedd y Ddeddf. Clywodd y grŵp hefyd gan gwmnïau cydweithredol eu hunain ynglŷn â sut mae eu gwaith yn cyflawni nodiant llesiant a ffyrdd o weithio y Ddeddf.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrian Roper, Cartrefi Cymru Co-operative
  • Sam Dabb and Gary Inight, Le Public Space
  • Mark Hooper, IndyCube

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y cofnodion a’r cyflwyniadau o’r cyfarfod (saesneg unig).

Sut y gall cydweithredoedd chwarae rhan wrth ddatblygu sector amaethyddol Cymru? Gyda Brexit ar y gorwel, mae’r sector bwyd-amaeth yn wynebu sialensiau a chyfleoedd newydd. Pa rôl y gall cydweithredoedd ei chwarae wrth helpu i gynnal a datblygu’r sector trwy Brexit?

Canolbwyntiodd y cyfarfod ar ‘Datblygu cydweithredol yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru’, adroddiad ymchwil newydd gan Fusnesau Cymdeithasol Cymru. Mae’n edrych ar y materion hyn, yn edrych ar yr arferion gorau ac yn gwneud argymhellion i ddatblygu cydweithfeydd a chydweithredu yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru. Awdur yr adroddiad, Jon Parker, oedd y prif siaradwr a thrafododd y Grŵp syniadau ar gyfer datblygu cydweithfeydd yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru.

Lawrlwythwch gofnodion y cyfarfod a chyflwyniadau yma.

Ategodd Llywodraeth Cymru eu hymrwymiad i ddatblygu mwy o brosiectau ynni adnewyddadwy yn eu Rhaglen Lywodraethu. Sut y gall grwpiau cymunedol cydweithredol a grwpiau cydfuddiannol arwain y ffordd ar hyn? Clywodd y Grŵp gan siaradwr gwadd, Dan McCallum o Awel Co-op. Mae Awel wedi ennill nifer o wobrau am eu gwaith arloesol. Rhoddodd gipolwg hanfodol ar eu profiad o ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy, pa wersi y gallwn eu dysgu a pha ragor y gellir ei wneud i gefnogi cydweithfeydd a chyda diddordebau eraill mewn datblygu cynlluniau tebyg.

Lawrlwythwch y cofnodion a chyflwyniadau o’r cyfarfod nawr.

Tîm marchnata Canolfan Gydweithredol Cymru

marketingteam@wales.coop