#NewyddionDaCymru | #GoodNewsCymru | Menter gymdeithasol

Cyfnewidfa ddysgu bwyd rhyngwladol yn cynnig cyfleoedd ar gyfer twf cydweithredol

Mae Carol Adams o Antur Bwyd yn dweud wrthym sut y trodd un cyfarfod ar hap gyfres o weithdai maes ‘o’r Pridd i’r plât’ yn rhwydwaith ryngwladol rhwng Cymru a Chamerŵn i rannu profiadau ystyrlon ym maes arferion bwyd cynaliadwy.

By Ben Bostock · 4 Medi 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble y tarddodd y syniad busnes?

Dechreuwyd Antur Bwyd er mwyn cysylltu pobl â chynhyrchwyr bwyd, ffermwyr a chogyddion trwy ymweliadau, dosbarthiadau a digwyddiadau arbennig, er mwyn rhoi profiadau ystyrlon i bobl a’r cyfle i ddysgu am fwyd cynaliadwy a datblygu sgiliau newydd.

Roedd hynny’n cynnwys gweithdai gyda chynhyrchwyr cyffeithiau, cigyddion, charcuterie, bwydydd lefeiniadwy, gwin, cwrw a mwy.

Gwelodd cwmni cydweithredol o fenywod yng Nghamerŵn ein gwaith a gofyn a fyddem yn ystyried teithio i Gamerŵn i gynnal gweithdai, er mwyn helpu menywod i wella’u sgiliau ac i wneud bywoliaeth well trwy ddefnyddio’r cynnyrch y maen nhw’n ei dyfu a’i gynhyrchu.

A allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn a gyflawnwyd?

Aeth fy ngŵr a minnau ar drip canfod ffeithiau cychwynnol i Gamerŵn tua phum mlynedd yn ôl a gweld y cyfleoedd ar gyfer cyfnewid dysgu rhwng Cymru a Chamerŵn, felly fe wnaethom drefnu taith gyda thîm o chwech o bobl a chael cyfnewidiadau dysgu mewn meysydd amrywiol, o arferion tyddyn, cigyddiaeth a charcuterie, i ynni adnewyddadwy a dulliau cadwrol ar gyfer ffrwythau a llysiau.

Darparodd y daith hon y dystiolaeth roedd ei hangen arnom i ddenu partneriaid, gan gynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, yn ogystal â phrifysgolion yng Nghamerŵn a Gweinyddiaeth Busnesau Bach a Chanolig, yr Economi Gymdeithasol a Gwaith Llaw Camerŵn.

Y llynedd, daeth tîm o academyddion o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda ni i Gamerŵn, lle cawsom groeso cynnes gan Weinyddiaeth Busnesau Bach a Chanolig, yr Economi Gymdeithasol a Gwaith Llaw Camerŵn. Roedd y ffocws ar gydweithio er mwyn dod o hyd i fodel a allai gael ei gyflwyno yng Nghamerŵn i gefnogi a datblygu busnesau bwydydd-amaeth yn y wlad.

Bellach, mae Antur Bwyd a’i bartner Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gynghorwyr swyddogol a phartneriaid i Weinyddiaeth Busnesau Bach a Chanolig, yr Economi Gymdeithasol a Gwaith Llaw Camerŵn, ac yn cynorthwyo â datblygiad y gadwyn gwerth bwydydd-amaeth.

A oedd rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo?

Y prif rwystrau oedd nad oedd hawl gennym deithio’n rhydd tra bod cysylltedd rhyngrwyd yng Nghamerŵn yn ysbeidiol.  Ar sail ein taith y llynedd, roeddem ni’n gwybod bod angen system gymorth ddigidol. Yr her arall, wrth gwrs, yw dod o hyd i gymorth ariannol. Fodd bynnag, rydym wedi derbyn grant gan Lywodraeth Cymru, sy’n golygu bod modd i ni barhau â’r gwaith.

Beth nesaf?

Datblygu model digidol a gweithredu cynllun peilot. Pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny, byddwn yn teithio i Gamerŵn ac yn ysgrifennu papurau ar gyfer cyfnodolion academaidd er mwyn rhannu dysgu / ymchwil o’r teithiau. Gallai’r hyn rydym ni’n ei ddysgu yng Nghamerŵn helpu mewn gwledydd eraill yr is-Sahara ac yng Nghymru.

A allwch chi ddisgrifio pwysigrwydd busnesau cymdeithasol yn cydweithredu mewn lleoliad cyd-gefnogaeth?

Yn fy marn i, mae’n bwysig dysgu oddi wrth brosiectau eraill. Ar ben hynny, os edrychwch chi ar fater penodol yn ei gyfanrwydd, mae’n annhebygol y gall un sefydliad wneud popeth yn dda. Mae’n bwysig dod o hyd i bartneriaid i gydweithio â nhw, yn enwedig yn y diwydiant bwyd. Wrth edrych arno ‘o’r pridd i’r plât’, bydd angen amrywiaeth o bartneriaid ar brosiect bwyd ar hyd y gadwyn gyflenwi.

Pe byddai gennych chi un neges ar gyfer y sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, beth fyddai hynny?

Dilynwch eich breuddwydion, meddyliwch y tu allan i’r blwch a pheidiwch â bod ofn cydweithio ag eraill.

 


 

Os ydych chi, fel Carol, yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol a bod gennych ddiddordeb mewn cydweithio â busnesau cymdeithasol yn y sector, ymunwch â’r sgwrs yn ystod ein sesiwn Rhwydwaith Bwyd i Fusnesau Cymdeithasol ddydd Mercher nesaf. Byddwn yn edrych ar ddatblygu rhwydweithiau cyflenwi lleol ac yn clywed sut mae eraill wedi goresgyn heriau’r gadwyn gyflenwi er mwyn ymdopi â galw cynyddol.

Mae Swper.Box wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.