Blog | Cydweithredol

Cyfnewidioldeb a chadernid: Barn y Cyfarwyddwr Masnachol

Rhian Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol Canolfan Cydweithredol Cymru, yn trafod sut mae 'Celfyddyd Rhyfel' wedi ailgadarnhau penderfynoldeb ac angen hanfodol am gyfnewidioldeb a chadernid yn ystod yr achosion o Covid-19, gan ail-lunio dyheadau blwyddyn gyntaf y tîm masnachol sydd newydd ei ddatblygu.

By Ben Bostock · May 4, 2020

See this page in: English

Ar ôl i mi gael fy mhenodi yn Gyfarwyddwr Masnachol Canolfan Cydweithredol Cymru ym mis Tachwedd 2019, prynodd ffrind agos The Art of War gan Sun Tzu i mi. Er iddo fod yn ddarn o lenyddiaeth sy’n dyddio yn ôl 2,400 blynedd, roedd hi’n gobeithio y byddai’n cynnwys gwersi a fyddai’n werth i mi eu hystyried yn fy rôl newydd. Fodd bynnag, roedd fy mywyd prysur yn golygu na agorais gloriau’r llyfr tan Ŵyl Banc y Pasg.

Roedd fy mlaenoriaethau yn y flwyddyn gyntaf fel Cyfarwyddwr Masnachol yn glir: dod â’r tîm masnachol at ei gilydd, cyflawni twf ledled ein portffolio masnachol, a datblygu strategaeth i bennu ein cyfeiriad dros y pum mlynedd nesaf. Ac roedd pethau’n edrych yn dda ar ddechrau 2020. Ymunodd aelodau newydd â’r tîm, roedd strategaeth fasnachol wedi’i pharatoi, roedd Cyswllt Busnes Cymdeithasol ar y trywydd iawn i gyrraedd ein targed gwerthiant yn y flwyddyn gyntaf, roedd yr Academi Menter Gymdeithasol yn denu cleientiaid newydd, roedd ein Hybiau Menter yn cynnal rhaglenni cymorth ar gyfer entrepreneuriaid, ac roeddem yn treialu cytundeb trwydded fasnachol yn llwyddiannus ar gyfer ein rhaglen Arwyr Digidol. Yn ogystal â hyn, roed nifer o gyfleoedd contract Llywodraeth Cymru a fyddai’n ein galluogi i gymryd rhan flaenllaw yn y mudiad Economi Sylfaenol. Cychwyn a hanner….. ond yna daeth Covid-19.

Fel sawl BBaCh a busnes cymdeithasol, daeth ein dyfodol masnachol yn ansicr dros nos. Mae darpar gleientiaid wedi diflannu wrth iddynt reoli eu hymateb eu hunain i’r argyfwng, mae rhai contractau presennol wedi’u terfynu yn gynnar, cafodd cyfleoedd tendro ar oedd ar waith gennym eu diddymu neu eu hoedi ac roedd yn rhaid i wasanaethau a oedd yn seiliedig ar ddarpariaeth wyneb yn wyneb gael eu hailystyried yn llwyr.

Er mwyn diogelu ein pobl a lleihau’r risg ariannol i’r Ganolfan, mae aelodau’r Tîm Masnachol, yn fy nghynnwys i, wedi cael eu symud i feysydd eraill o’r busnes am y chwe mis nesaf i gynnig cymorth lle mae ei angen. Mae cyllidebau masnachol wedi’u hailysgrifennu i adlewyrchu’r sefyllfa newydd sydd ohoni. Wrth i’r Pasg agosáu, roeddwn i’n teimlo’n eithaf isel, gan deimlo fod cymaint o’r pethau roeddwn i wedi bod yn gweithio arnynt wedi mynd i’r wal.

Ond, rydw i wedi manteisio ar y cyfle dros y Pasg i fyfyrio ar ein byd newydd, gyda’r llyfr nad oeddwn i wedi ei gyffwrdd. Ar Sadwrn y Pasg heulog, wrth i fy mhlentyn bach 5 oed gael cyntun annisgwyl ar ôl neidio fyny ac i lawr yn ddi-baid ar y trampolîn am bron i ddwy awr, darllenais The Art Of War o glawr i glawr. Ac yn y fan honno, ar dudalen 24, oedd y gic yn fy nhin oedd ei angen arnaf i. Y geiriau ‘just as water retains no constant shape, so in warfare there are no constant conditions’. Nawr, dydw i ddim yn dweud bod y byd masnachol fel maes y gad, ond i lwyddo yn fasnachol mae’n rhaid i ni fod yn ddigon hyblyg i addasu ac esblygu i farchnad sy’n newid drwy’r amser. Iawn, mae argyfwng byd-eang fel Covid-19 yn her, un nad oeddwn i’n barod amdani yn fy mlwyddyn gyntaf. Ond mae’n un y mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â hi ac addasu iddi wrth i ni baratoi ar gyfer y dyfodol.

"Yr hyn sy’n glir yma yw y bydd Cymru, fel gweddill y byd, yn dod dros yr argyfwng hwn ac yn symud i gyfnod o adfer economaidd. Drwy ein braich fasnachol, rydym mewn sefyllfa dda i gefnogi’r broses hon o adfer."

Rhian Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol

Rwy’n lwcus iawn o gael gweithio mewn tîm masnachol arloesol a chreadigol sydd eisoes yn mynd i’r afael â’r her o addasu’n cynhyrchion masnachol i fyd newydd. Rydym yn gweithio gyda’n partner, Creating Enterprise, a Social Enterprise Academy Scotland i fynd â’n rhaglen Social Enterprise Academy ar-lein. Rydym yn gweithio gyda’n cleient cyntaf, Met Caerdydd, i arbrofi gyda’r dull hwn. Rydym hefyd wedi ennill Contract Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn ddiweddar i ddarparu rhaglen DU gyfan ar gyfer datblygu mentrau i sefydliadau treftadaeth, gan ddefnyddio methodoleg SEA. Mae ein Hybiau Menter yn darparu cynnwys ymgysylltiol drwy raglen newydd o weminarau i fusnesau yn eu rhanbarthau. Mae ein tîm datblygu busnes yn gweithio’n galed i nodi ac ymateb i gyfleoedd contract newydd. Mae ein gwasanaeth Cyswllt Busnes Cymdeithasol yn gwneud pob ymdrech i gwblhau gwaith cleientiaid presennol, gan nodi cyfleoedd ar gyfer busnesau cymdeithasol yn ein cadwyni cyflenwi.

Yr hyn sy’n glir yma yw y bydd Cymru, fel gweddill y byd, yn dod dros yr argyfwng hwn ac yn symud i gyfnod o adfer economaidd. Drwy ein braich fasnachol, rydym mewn sefyllfa dda i gefnogi’r broses hon o adfer. Bydd ein gwasanaeth Cyswllt Busnes Cymdeithasol yn gweithio gyda sefydliadau angori ledled Cymru i gefnogi meithrin cyfoeth cymunedol drwy leihau cadwyni cyflenwi, cefnogi’r newid i gaffael mwy perthynol a meithrin mwy o werth cymdeithasol yn y gadwyn gyflenwi drwy ddefnyddio busnesau cymdeithasol. Byddwn yn parhau i chwarae rôl allweddol wrth gefnogi’r Economi Sylfaenol yng Nghymru. Bydd ein Hacademi Menter Gymdeithasol yn gweithio gyda sefydliadau i gryfhau cadernid busnes a gydag unigolion i annog arweinyddiaeth fwy mentrus. Bydd ein Hybiau Menter yn ailgysylltu entrepreneuriaid i gryfhau’r seilwaith economaidd lleol a helpu’r busnesau hynny i ailadeiladu drwy raglen gymorth a rhaglenni dysgu wedi’u teilwra.

Ac felly, er bod strwythur ein tîm masnachol wedi newid am gyfnod, ac efallai na fyddwn yn cyflawni’r canlyniadau ariannol fel y bwriad ar ddechrau’r flwyddyn, mae ein penderfyniad i ddarparu cynhyrchion masnachol arloesol yn parhau. Rydym wedi ymrwymo i wneud yr hyn y gallwn i gefnogi adferiad ein cenedl a gwneud Cymru yn lle gwell i bawb am flynyddoedd i ddod.