Blog | Menter gymdeithasol | News

Cyllid i gynorthwyo mentrau cymdeithasol cychwynnol yng Nghymru ar gael nawr

Bydd mentrau cymdeithasol yng Nghymru yn gallu gwneud cais am becyn cyllid cyfunol (sef cyfuniad o fenthyciad di-log a grant) o hyd at £30,000, diolch i rownd newydd o fuddsoddi cymdeithasol gan CAF Venturesome

By Rhodri McDonagh · 25 Mehefin 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r Gronfa Cymorth Menter Gymdeithasol (Cronfa SE-Assist), a reolir gan CAF Venturesome, gyda chefnogaeth Legal & General a Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn cael ei lansio ar 28 Mehefin gyda chyfle i rannu cynlluniau a syniadau â phwyllgor lleol. (Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Gorffennaf ac mae cyflwyniadau i’r pwyllgor wedi’u trefnu ar gyfer 7 Medi.)

Er y bydd 2020 yn cael ei chofio fel blwyddyn Covid-19, bu hefyd yn flwyddyn o undod, ysbryd cymunedol a chydweithrediad. Bu mentrau cymdeithasol yn estyn allan i gymunedau ledled Cymru i gefnogi pobl a oedd angen cymorth ychwanegol, ac yn camu i mewn i gyflenwi adnoddau hanfodol ac i godi arian i’n GIG. Bu’n flwyddyn o wydnwch a newid enfawr i’r sector.

“Dyma’r bumed flwyddyn y mae ein Cronfa SE-Assist wedi gweithredu yng Nghymru a theimlwn ei bod yn bwysicach nag erioed,” dywedodd Holger Westphely o CAF Venturesome, sef tîm buddsoddi cymdeithasol y Sefydliad Cymorth i Elusennau (CAF).

“Ers lansio yng Nghymru yn 2016, mae’r gronfa wedi ymrwymo £570,000 i 22 o fentrau cymdeithasol rhagorol. Mae’r sefydliadau hyn yn hanfodol o ran cefnogi cymunedau bywiog. Maen nhw’n gwella bywydau, yn creu swyddi ac yn helpu i greu economi leol amrywiol a chynhwysol. O siarad â’n partneriaid yng Nghymru, gwyddom fod angen cynnyrch cyllid cyfunol i wneud cost cyfalaf buddsoddi cymdeithasol yn fwy fforddiadwy i fentrau cymdeithasol.”

Er mwyn cael eu hystyried, mae angen i ymgeiswyr fod â throsiant blynyddol o dan £500,000, yn gweithio tuag at fodel busnes cynaliadwy, a dangos effaith gymdeithasol neu amgylcheddol glir. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn benthyciadau hyblyg, di-log hyd at £20,000 (a benthyciadau â llog hyd at £60,000), sy’n ad-daladwy dros dair blynedd, ynghyd â grant hyd at £10,000.

“Gwyddwn nad yw benthyciad bob amser yn briodol ar gyfer llawer o fentrau cymdeithasol cychwynnol. Dyma pam rydym eisiau cynnig datrysiad ar ffurf cyllid cyfunol,” ychwanegodd Westphely. “Rydym yn gwahodd pob menter gymdeithasol gymwys yng Nghymru i wneud cais erbyn 23 Gorffennaf. Bydd ymgeiswyr yn gweithio’n agos â Chanolfan Cydweithredol Cymru a fydd yn eu cynorthwyo i baratoi eu mentrau cymdeithasol ar gyfer buddsoddiad.”

Dywedodd Lynne Sheehy, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, Legal & General:

“Gan weithio mewn partneriaeth â CAF Venturesome a Chanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn cefnogi busnesau cychwynnol yng Nghymru trwy’r Gronfa SE-Assist.

“Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r effaith gadarnhaol mae’r busnesau bach hyn yn ei chael wrth wraidd ein cymunedau, a’r cyfraniad sylweddol maen nhw’n ei wneud i’r economi.”

Mae’r Gronfa SE-Assist yn cael ei darparu gan CAF Venturesome mewn partneriaeth â Legal & General a Chanolfan Cydweithredol Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Busnes yn y Gymuned Cymru a Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais ac enghreifftiau o fenthyciadau menter gymdeithasol llwyddiannus yn y gorffennol, ewch i fenthyciadau di-log i helpu eich menter gymdeithasol i dyfu | SE-Assist (cafonline.org)

Pwy yw CAF Venturesome?

Mae’r Sefydliad Cymorth i Elusennau (CAF) yn bodoli i wneud i roddion fynd ymhellach, fel y gellir trawsnewid mwy o fywydau a chymunedau ledled y byd.

Mae’r Sefydliad yn elusen ac yn hyrwyddwr dros wneud rhoddion gwell, ac ers dros 90 mlynedd mae wedi helpu rhoddwyr, cwmnïau, elusennau a sefydliadau cymdeithasol i gael mwy o effaith. Cronfa buddsoddi cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar gael effaith yw CAF Venturesome, ac mae’n cefnogi mentrau ac elusennau cymdeithasol i gynnal a chynyddu eu heffaith. Ers 2002, mae wedi gwneud dros 675 o fuddsoddiadau cymdeithasol gwerth cyfanswm o £57m+.

Er enghraifft, mae Elite Paper Solutions yn darparu swyddi i bobl ddi-waith hirdymor. Darllenwch yma sut y gwnaeth benthyciad di-log o £30,000 gan SE-Assist eu helpu i greu 34 o swyddi parhaol: Creu swyddi yng Nghymru | Astudiaeth achos Elite Paper | CAF Venturesome (cafonline.org)

Ynghylch Legal & General

Mae Legal & General Group, a sefydlwyd ym 1836, yn un o brif gwmnïau gwasanaethau ariannol y DU. Ar 31 Rhagfyr 2017, cyfanswm gwerth asedau ar draws y grŵp oedd £983.3 biliwn, gan gynnwys asedau deilliadol. Roedd gennym hefyd dros 9.5 miliwn o gwsmeriaid yn y DU ar gyfer ein hyswiriant bywyd, pensiynau, buddsoddiadau a chynlluniau yswiriant cyffredinol.