Interniaeth Polisi a Chyfathrebu – gwnewch gais nawr!

Rydym wedi cynnig lleoliadau profiad gwaith amrywiol ers sawl blwyddyn i bobl sydd angen cymorth i gamu i’r byd gwaith. Nawr, rydym yn bwriadu cyflogi intern ar gyfer ein cynllun lleoliad gwaith 2022.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gwnaethom gynnig interniaeth y llynedd yn benodol ar gyfer annog ceisiadau gan bobl o gefndiroedd ethnic amrywiaethol, sydd, yn draddodiadol, wedi’u tangynrychioli yn y farchnad lafur yng Nghymru. Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Race Council Cymru i gyflwyno hyn. Mae ein intern ar gyfer 2021 nawr yn gweithio mewn swydd barhaol, llawn amser ym maes Polisi a Materion Cyhoeddus.

Byddwn yn cynnig interniaeth 12 wythnos gyda’n tîm Polisi a Chyfathrebu. Cynhelir yr interniaeth rhwng 10 Ionawr 2022 a 31 Mawrth 2022. Byddwn yn talu’r cyflog byw ar gyfer y rôl hon, h.y. £9.90 yr awr.

Yn ddelfrydol, byddai’r interniaeth yn rôl llawn amser (35 awr yr wythnos), ond byddem yn ystyried caniatáu i’r intern weithio’n rhan-amser hefyd (21-35 awr yr wythnos) os yw hyn yn helpu i gefnogi ymrwymiadau eraill.

Er y bydd angen i’r intern weithio yn un o’n swyddfeydd (Caerffili, Abertawe neu Gaerfyrddin) o bryd i’w gilydd, rydym yn rhagweld y bydd yn gweithio gartref gan ddefnyddio datrysiadau technegol fel Microsoft Teams i gyfathrebu ag aelodau’r tîm ac i reoli dogfennau gwaith. Bydd offer digidol yn cael ei ddarparu er mwyn galluogi’r intern i wneud hyn. Os bydd angen teithio, bydd y Ganolfan yn talu lwfans milltiroedd yr intern neu’n prynu ticedi ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Byddwch wedi’ch lleoli yn ein tîm Polisi a Chyfathrebu ac yn helpu i gysylltu â chymunedau ledled Cymru i hyrwyddo ac annog ymgysylltu â’n Rhaglen Cymunedau Digidol Cymru.

Bydd hyn yn cynnwys ymchwilio ac ysgrifennu astudiaethau achos apelgar a’u rhannu ar ein gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol amrywiol. Byddwch yn cynorthwyo gyda’r gwaith o gynllunio a chynnal gweminarau Cymunedau Digidol Cymru hefyd a byddwch yn helpu i gynnal cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Cymunedau Digidol Cymru.

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu am bwysigrwydd cynyddol yr agenda cynhwysiant digidol, a sut allai’r swyddogaeth polisi a chyfathrebu gefnogi busnes i gyrraedd ei nodau.

Byddwch yn ennill profiad gwerthfawr o weithio fel rhan o dîm bach ond prysur, sy’n darparu gwasanaeth rhagorol i’n cleientiaid mewnol ac allanol.

Byddwn yn llunio cylch gwaith ar eich cyfer, a fydd yn eich galluogi i weithio yn annibynnol a defnyddio’ch creadigrwydd eich hun ond a fydd yn cynnig cymorth i chi hefyd os ydych chi ei angen.

Bydd gennych chi fynediad at ein Hyb e-Ddysgu, sydd ag amrywiaeth eang o fodiwlau ar bynciau fel Iechyd a Diogelwch, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, Arweinyddiaeth, TG a Llesiant. Byddwch yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm hefyd a byddwch yn gallu cymryd rhan mewn unrhyw gyfleoedd hyfforddiant mewnol a allai godi o bryd i’w gilydd.

Ar ôl i chi offer eich interniaeth, byddwch yn gallu cyfeirio at y sgiliau rydych chi wedi’u dysgu ar geisiadau am swyddi yn y dyfodol – boed hynyny i ni fel rhan o’n proses recriwtio gystadleuol arferol, neu i sefydliadau eraill.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch chi?

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd:

 • yn ymroddedig i werthoedd ein cwmni
 • yn gallu hyrwyddo ein hymrwymiad i gydraddoldeb, tegwch a chynhwysiant
 • yn gallu cyfathrebu (yn llafar ac yn ysgrifenedig) i safon uchel yn Saesneg
 • yn gallu trefnu eu hunain yn dda ac ymdrin â gwahanol waith ar gyfer gwahanol ddyddiau cau
 • yn gallu gweithio’n dda mewn tîm
 • yn gallu meddwl yn greadigol ac awgrymu syniadau newydd
 • yn gallu defnyddio cyfrifiadur a phlatfformau fel Facebook, Twitter, Linkedln neu YouTube.

Pwy all wneud cais?

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n addas ar gyfer ein lleoliad gwaith, rydym yn chwilio am bobl a fydd:

 • yn gallu dangos tystiolaeth o’u hawl i weithio yn y DU
 • yn gallu ymrwymo i’r cyfnod lleoliad 12 wythnos llawn
 • yn gallu cael mynediad at y rhyngwyd gartref
 • sy’n gallu teithio i’n swyddfeydd yn ôl yr angen.

Yn enwedig, rydym yn annog ceisiadau gan bobl sydd, yn draddodiadol, wedi’u tangynrychioli yn y farchnad lafur yng Nghymru, ond mae’r cyfle hwn yn agored i bob ymgeisydd cymwys ni waeth beth yw eu rhyw, oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, cred neu ddiffyg cred, os yw’r ymgeisydd yn feichiog, yn briod neu mewn partneriaeth sifil. Mae hefyd yn agored i bobl gydag unrhyw lefel o brofiad gwaith mewn unrhyw faes, gan gynnwys y rhai sydd heb brofiad o gwbl.

Sut mae gwneud cais?

I wneud cais am un o’n hinterniaethau, cwblhewch ein ffurflen gais fer a’i e-bostio at recruitment@wales.coop.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch cais erbyn 5.00pm ar hanner nos ddydd Sul 28 Tachwedd 2021.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch Angela Overment, Rheolwr Adnoddau Dynol a Chymorth Corfforaethol ar 029 2080 7136.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Ymgeisiwch nawr

I wneud cais am ein interniaeth, cwblhewch ein ffurflen gais fer a’i e-bostio at recruitment@wales.coop erbyn hanner nos ddydd Sul 28 Tachwedd 2021

Dadlwythwch y ffurflen gais

 
Melusi Moyo

Melusi Moyo

Intern Polisi a Chyfathrebu

"Mae fy interniaeth yn y Ganolfan wedi bod yn ddiddorol iawn ac mae wedi fy nghyfoethogi. Rydw i wedi gallu dod yn rhan o ystod o brosiectau ar draws y Ganolfan sydd ymhell y tu hwnt i fy nisgwyliadau. Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio ar astudiaethau achos ar gyfer ymgyrch teledu a digidol newydd yn ogystal â darn newydd o ymchwil. Rydw i hefyd wedi derbyn hyfforddiant i ddefnyddio meddalwedd dylunio, offer analytig cyfryngau cymdeithasol a meddalwedd dylunio graffig yn ystod fy amser yn y Ganolfan – roedd nifer o’r rhain yn bethau nad oeddwn wedi eu gwneud o’r blaen.

"Er fy mod wedi treulio fy holl gyfnod yn y Ganolfan yn gweithio o bell, rydw i’n teimlo fy mod wedi derbyn y cymorth a’r adnoddau sydd wedi fy ngalluogi i wneud y gorau o fy interniaeth o’r dechrau. Rwy’n edrych ymlaen at beth arall y gallaf ei ddysgu a’i brofi yn yr amser sydd gen i ar ôl yma."

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Race Council Cymru i gyflawni hyn.