Dyma rai aelodau o’n tîm cydweithredol

Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru rydym yn gofalu am ein pobl. Gweler isod er mwyn dysgu am yr hyn y mae ein pobl yn ei feddwl am weithio yma.

Gweler y dudalen hon yn: English

Melusi Moyo

Melusi Moyo

Intern Polisi a Chyfathrebu

"Hyd yn hyn, mae fy interniaeth yn y Ganolfan wedi bod yn ddiddorol iawn ac mae wedi fy nghyfoethogi. Rydw i wedi gallu dod yn rhan o ystod o brosiectau ar draws y Ganolfan sydd ymhell y tu hwnt i fy nisgwyliadau. Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio ar astudiaethau achos ar gyfer ymgyrch teledu a digidol newydd yn ogystal â darn newydd o ymchwil. Rydw i hefyd wedi derbyn hyfforddiant i ddefnyddio meddalwedd dylunio, offer analytig cyfryngau cymdeithasol a meddalwedd dylunio graffig yn ystod fy amser yn y Ganolfan – roedd nifer o’r rhain yn bethau nad oeddwn wedi eu gwneud o’r blaen.

Er fy mod wedi treulio fy holl gyfnod yn y Ganolfan yn gweithio o bell, rydw i’n teimlo fy mod wedi derbyn y cymorth a’r adnoddau sydd wedi fy ngalluogi i wneud y gorau o fy interniaeth o’r dechrau. Rwy’n edrych ymlaen at beth arall y gallaf ei ddysgu a’i brofi yn yr amser sydd gen i ar ôl yma."

Portrait of James Williams

James

Hyfforddwr, Cymunedau Digidol Cymru

"Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r sefydliad gorau rwyf wedi gweithio iddo, o ddifrif. Rwyf bob amser yn teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi am y gwaith rwy’n ei wneud, ac yn cael cyfleoedd cyson i ddatblygu’r prosiect rwyf yn gweithio arno, yn ogystal â fi fy hun. Mae pawb yn agored i syniadau newydd a gwneud y gorau y gallwn i helpu’r achosion gwych rydym ni’n gweithio iddynt, ac rwy’n gobeithio na fydd rhaid i mi adael fyth!"

Karen Lewis Director External Engagement

Karen

Cyfarwyddwr Ymgysylltu Allanol

"Mae gweithio yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru yn werth chweil, yn foddhaus ac yn aml yn llawer o hwyl! Mae ethos cydweithredu a chydweithio wedi’i ymsefydlu ym mhob agwedd ar waith y Ganolfan ac yn cael ei ymgorffori gan y staff sy’n gweithio yma. Mae’n sefydliad sy’n gwerthfawrogi cyfraniad pob cydweithiwr, ni waeth beth fo’i rôl neu ei statws, ac mae ymdeimlad go iawn o weledigaeth a rennir. Mae’r gwaith rydym ni’n ei wneud yn aml yn heriol ac yn gofyn llawer, felly mae gwybod bod rhywun wrth law bob amser i’ch cynorthwyo pan fydd angen yn amhrisiadwy. Mae llawer o gydweithwyr wedi bod yn y Ganolfan am gyfnod hir – ac mae’n rhwydd gweld pam. Mae’n sefydliad gwych i ymuno ag ef ac yn un anodd i’w adael."

Portrait of Mike Williams

Mike

Cynghorydd Busnes, Busnes Cymdeithasol Cymru

"A minnau’n un o aelodau’r tîm sydd wedi gwasanaethu hwyaf (19 mlynedd), mae’n rhaid bod rhesymau da pam yr wyf wedi aros cyhyd. Mae’r Ganolfan yn sefydliad wedi’i seilio ar werthoedd sy’n byw yn ôl y gwerthoedd hynny ym mhopeth y mae’n ei gwneud, gan gynnwys y cymorth a’r cyfleoedd datblygiad proffesiynol a gynigir i staff – dangoswyd hyn yn glir yn ystod pandemig Covid 2020, pan weithiodd yr holl staff o gartref ac fe’u cefnogwyd yn llawn i wneud hynny mewn llawer o ffyrdd ymarferol ac emosiynol. Rwyf yn falch iawn o weithio i sefydliad sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yn llawn, sy’n cymryd camau pendant i gefnogi iechyd meddwl ac sydd bob amser yn ceisio gwella economïau cymunedau ledled Cymru trwy weithio’n gydweithredol."

Claire

Swyddog Monitro a Gwerthuso, Cymunedau’n Creu Cartrefi

"Mae gweithio yn y Ganolfan wedi caniatáu i mi fod yn rhan o brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i gymunedau, ac rwy’n teimlo’n falch o fod yn gwneud fy nghyfraniad fy hun at hynny. Rwyf wedi gweithio ar wahanol brosiectau dros gyfnod o sawl blwyddyn, ac mae gwaith tîm bob amser wedi bod yn ganolog i’r ffordd rydym ni’n gwneud pethau. Rwyf wedi cael llawer o gefnogaeth i dyfu a datblygu fy sgiliau a’m hyder a chamu ymlaen yn y sefydliad. Mae fy syniadau bob amser wedi cael eu parchu, ac mae’r gefnogaeth a’r parch a ddangoswyd wedi fy ngalluogi i gael effaith. Mae’n bleser pur gweithio mewn sefydliad sy’n byw a bod y gwerthoedd y mae’n eu hyrwyddo. Mae’n fan arloesol, blaengar a chyffrous i weithio."

Portrait of Russell Workman

Russell

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol, Cymunedau Digidol Cymru

"Mae llawer o sefydliadau’n ceisio seilio eu hunain ar werthoedd, ond mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn ymgorffori ac yn arddangos ei gwerthoedd o ddifrif yn ei gweithgarwch pob dydd. Yn ystod y cyfnod cymharol fyr yr wyf i wedi bod gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru, rwyf wedi gweld ymroddiad, proffesiynoldeb ac arbenigedd staff sy’n gweithio’n frwd i hyrwyddo cynhwysiant digidol, cynorthwyo cwmnïau cydweithredol, annog busnesau newydd, a darparu ystod o wasanaethau cynyddol bwysig eraill. Mae’r sefydliad cyfan yn cydweithio i wneud gwahaniaeth ymarferol, go iawn i fywydau pobl a busnesau ledled Cymru. Rwyf yn falch o fod yn rhan o dîm Cymunedau Digidol Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru."