Dysgu a datblygu

Fel cwmni sydd wedi ennill Gwobr Aur Buddsoddwr mewn Pobl, rydym wedi ymrwymo i'ch dysgu a'ch datblygiad chi ac yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru mae hynny'n dechrau cyn i chi gyrraedd hyd yn oed!

Gweler y dudalen hon yn: English

Rydym am i chi gyrraedd eich llawn botensial ac mae gennym amrywiaeth o lwybrau er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd. I ni, nid yw dysgu a datblygu o anghenraid yn golygu cyrsiau hyfforddi, ond mae’n siwrne barhaus tuag at gyrraedd eich nodau gyrfaol.

Mae ein rhaglen dysgu a datblygu yn dechrau gyda rhaglen gyflwyno wedi ei chynllunio’n arbennig sy’n eich cyflwyno chi i’r sefydliad ac yn sicrhau eich bod yn deall yn llwyr pob un o’r prosiectau yr ydym yn eu cyflwyno, ble sydd fwyaf addas i chi a sut rydych yn cyfrannu at gyflawni amcanion y sefydliad. Bydd eich rheolwr yn siarad yn agored ac yn gyson am eich nodau gyrfaol ac yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i’w cyflawni.

Mae dysgu’n digwydd trwy amrywiol ddulliau gan gynnwys sesiynau rhannu gwybodaeth, mentora, dysgu, cysgodi a chyfleoedd secondio, yn ogystal â digwyddiadau hyfforddi wedi eu hamserlennu. Rydym hefyd yn cefnogi cyrsiau gwaith sydd wedi eu hachredu er mwyn i staff gyrraedd cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Gweler isod ar gyfer cymeradwyaeth gan ein staff am sut mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi eu helpu i ddatblygu eu gyrfa:

Roedd ymuno â Chanolfan Cydweithredol Cymru o bell yn syniad brawychus. Mae dechrau swydd newydd bob amser yn anodd ond roedd gwneud hynny ar-lein yn anoddach fyth. Er fy mod eisoes yn gyfarwydd â defnyddio llwyfannau cyfarfod ar-lein fel Zoom a Teams pan oeddwn yn astudio – mae dechrau swydd o gartref wedi bod yn swreal. Ar brydiau mae hi wedi teimlo’n rhyfedd rhyngweithio a gweithio ddydd ar ôl dydd gyda phobl dydw i erioed wedi cwrdd â nhw ond mae pawb yn y Ganolfan wedi bod mor groesawgar. Mae pawb wedi bod yn amyneddgar a chymwynasgar ynglŷn â’r ffaith fy mod yn dechrau swydd o bell. Yn ystod fy wythnos gyntaf, roedd cael cyflwyniadau fideo un i un gyda thimau ar draws y ganolfan hefyd yn gymorth mawr i mi ddysgu am y cwmni a dod i adnabod pawb cyn i mi fynd i’r afael â’r gwaith. Mae wir wedi fy helpu i ddod i adnabod fy holl gydweithwyr a dod i arfer â byd gwaith.

Hyd yn hyn, mae fy interniaeth yn y Ganolfan wedi bod yn ddiddorol iawn ac mae wedi fy nghyfoethogi. Rydw i wedi gallu dod yn rhan o ystod o brosiectau ar draws y Ganolfan sydd ymhell y tu hwnt i fy nisgwyliadau. Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio ar astudiaethau achos ar gyfer ymgyrch teledu a digidol newydd yn ogystal â darn newydd o ymchwil. Rydw i hefyd wedi derbyn hyfforddiant i ddefnyddio meddalwedd dylunio, offer analytig cyfryngau cymdeithasol a meddalwedd dylunio graffig yn ystod fy amser yn y Ganolfan – roedd nifer o’r rhain yn bethau nad oeddwn wedi eu gwneud o’r blaen.

Does dim dwy wythnos yr un fath gan fod gymaint o amrywiaeth o ran y gwaith, sy’n golygu bod gen i amserlen waith braf a deinamig. Mae pob wythnos yn wahanol ac yn dod â heriau gwahanol, p’un ai fy mod yn cynnal cyfweliadau, ysgrifennu adroddiadau neu’n cynllunio graffigau. Rydw i’n gallu datblygu ystod o sgiliau a does byth perygl o ddiflasu! Mae peth o’r gwaith rydw i’n ei wneud hefyd yn caniatáu i mi weithio’n annibynnol a gwneud penderfyniadau ar fy mhen fy hun, gydag arweiniad gan fy rheolwyr, pryd bynnag a ble bynnag y bo angen, sydd yn hyfryd.

Mae wythnos nodweddiadol fel arfer yn dechrau gyda chyfarfod tîm ar fore Llun i drafod y gwaith y mae pawb yn ei wneud. Mae’r cyfarfodydd yma wedi bod yn gymaint o help i mi gan fy mod, wrth weithio o’r tŷ, yn teimlo fy mod yn colli teimlad cydweithredol a chymdeithasol swyddfa. Mae’r cyfarfodydd hyn wir wedi bod o gymorth i mi fwrw iddi ac wedi rhoi cyfle i mi ddod yn rhan o brosiectau a gweithio gyda chydweithwyr ar dasgau eraill. Mae hyn yn help i mi gychwyn yr wythnos gyda syniadau clir a rhoi trefn o ran y gwaith a phwy rydw i’n gweithio gyda nhw ar y gwaith hwnnw.

Mae’r ganolfan hefyd yn cynnal cyfarfodydd tîm ar gyfer yr holl staff. Mae hyn yn gymorth i mi ddeall a gwerthfawrogi cyd-destun y gwaith rydw i’n ei wneud o fewn darlun ehangach blaenoriaethau ac agenda’r Ganolfan. Rydw i hefyd yn gallu cael sgwrs gyffredinol gyda’r holl dimau.

Yn ddiweddarach yn yr wythnos, fel arfer bydd gen i alwad fideo gyda fy rheolwr llinell i drafod fy llwyth gwaith, a blaenoriaethau a digwyddiadau’r Ganolfan. Mae hyn wir yn gymorth i mi reoli fy ngwaith a mynychu unrhyw hyfforddiant neu ddigwyddiadau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer fy natblygiad.

Er fy mod wedi treulio fy holl gyfnod yn y Ganolfan yn gweithio o bell, rydw i’n teimlo fy mod wedi derbyn y cymorth a’r adnoddau sydd wedi fy ngalluogi i wneud y gorau o fy interniaeth o’r dechrau. Rwy’n edrych ymlaen at beth arall y gallaf ei ddysgu a’i brofi yn yr amser sydd gen i ar ôl yma.

Helo, fy enw i yw Gemma ac rwy’n Gynorthwyydd Marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Dechreuais yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru ym mis Mai  2016 fel Gweinyddwr Prosiect rhan amser. Mae gen i radd mewn Dylunio Graffeg ac rwy’n greadigol iawn felly roeddwn yn gallu defnyddio’r creadigrwydd hwn er mwyn datblygu yn y rôl ac felly fe es i i’r afael â llawer o’r gweithgreddau marchnata ar gyfer y prosiect. Gwnaeth hyn i fi sylweddoli y byddai rôl mewn Marchnata yn rhywbeth fyddai’n addas iawn ar fy nghyfer ac felly pan ddaeth swydd Cynorthwyydd Marchnata gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru neidiais at y cyfle i gael datblygu fy ngyrfa.

Bellach rwy’n defnyddio fy ngradd sydd yn grêt! Mae fy sgiliau ysgrifennu wedi datblygu ac rwy’n mynd i fod yn ymgymryd â rhagor o waith ysgrifennu copi er mwyn datblygu fy sgiliau ymhellach. Rwyf wedi cyflawni llawer ers dechrau yn y swydd ac ni allaf ddiolch ddigon i fy rheolwr a fy nhîm am roi’r amgylchedd i mi er mwyn i mi ddatblygu.

Helo fy enw yw Claudia ac rwy’n Ymgynghorydd Busnes o fewn tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru. Yn ystod fy amser yn nhîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru rwyf wedi cael cefnogaeth lawn yn fy natblygiad proffesiynol – mewn 2 flynedd yn unig, mae Canolfan Cymunedol Cymru wedi fy nghynorthwyo i gyflawni fy ILM Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm yn ogystal â dod yn Ymarferydd Cyfranddaliadau Cymunedol! Mae’r ddau gynhwyster hyn o werth mawr i mi, heddiw ac yn y dyfodol wrth i mi ddatblygu yn fy ngyrfa.

Helo fy enw i yw Gareth a fi yw’r Swyddog Prosiect ar gyfer Gogledd Cymru ar gyfer y Prosiect Cydweithredu i Ofalu. Fel rhywun sydd wedi dysgu siarad Cymraeg yn rhugl, roedd bylchau yn fy ngwybodaeth o hyd. Roedd hyn yn arbennig o amlwg wrth ysgrifennu yn y Gymraeg. Er mwyn fy helpu, trefnodd Canolfan Cydweithredol Cymru i mi fynychu nifer o wersi Cymraeg un wrth un yng Nghanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Roedd y gwersi hyn wedi eu teilwra yn arbennig ar gyfer fy anghenion. Helpodd y sesiynau fi i gywiro nifer o broblemau oedd gen i wrth ysgrifennu Cymraeg ac roedden nhw’n help i mi ddeall rhai pethau yn well. Cynyddod hyn fy hyder a’m gallu i ddefnyddio Cymraeg gyda chleientiaid a phartneiriad sydd yn rhan bwysig o fy swydd a bydd yn sicr yn fy helpu gyda fy natblygiad gyrfaol yn y dyfodol.

Related Content