Ein diwylliant a gwerthoedd

Rydym yn gyflogwyr sy'n seiliedig ar werthoedd a'n gwerthoedd sydd wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Gweler y dudalen hon yn: English

Credwn fod y ffordd yr ydym yn gwneud pethau yr un mor bwysig â’r hyn yr ydym yn ei wneud. Mae pob penderfyniad, amcan, strategaeth wedi eu creu gyda’n gwerthoedd mewn golwg. Rydym yn chwilio am unigolion tebyg a fydd yn ymrwymo i rannu pob agwedd ar y gwerthoedd hyn.

Ein GwerthoeddEin Hymddygiadau
Bod yn gydweithredol... rydym yn cydweithio er lles ein gilydd Rydym yn gweithio'n gydweithredol - gyda'n timau gwaith uniongyrchol, ledled y busnes ehangach a chyda rhanddeiliaid eraill Rydym yn rhannu offer, adnoddau, sgiliau, gwybodaeth a syniadau Rydym yn datblygu ymddiriedaeth a pherthnasoedd buddiol sy'n barhaus Rydym yn gweithio gyda'r sector ac ar ei ran
Bod yn gefnogol... rydym yn rhoi ein hamser, ein harbenigedd a'n hanogaeth Rydym yn barod i helpu ein cleientiaid a'n cydweithwyr Rydym yn credu yn sgiliau eraill Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi eraill Rydym yn edrych ar ôl lles ein gilydd Rydym yn ystyrlon o effaith ein gweithredoedd ar eraill Rydym yn drugarog
Bod yn deg... rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth a democratiaeth Rydym yn ymddwyn yn deg ac yn eglur Rydym yn ymdrechu am degwch ym myd busnes ac mewn cymunedau Rydym yn trin eraill â pharch Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol
Meddu ar ddidwylledd... rydym yn ymdrechu i fod yn agored ac yn onest ym mhob peth yr ydym yn ei wneud Rydym yn ymddwyn yn foesegol Rydym yn gwneud y peth iawn Rydym yn cynnal gwerthoedd Rydym yn broffesiynol Rydym yn atebol Rydym yn amgylcheddol gyfrifol
Bod yn bositif... rydym yn buddsoddi ein hegni er mwyn sicrhau canlyniadau Rydym yn canolbwyntio ar ddatrysiadau Rydym yn mynd yr ail filltir Rydym yn cyflawni gwaith o safon uchel Rydym yn angerddol am ein gwaith Rydym yn dysgu o'n camgymeriadau
Bod yn ysbrydoledig... rydym yn ysgogi busnesau, cymunedau a phobl i gymryd yr awenau a chyrraedd eu potensial Rydym yn cynnig cyfleoedd Rydym yn meithrin ysbrydoliaeth Rydym yn adeiladau sgiliau a hyder Rydym yn sbarduno newid Rydym yn arwain trwy esiampl Wrth i ni helpu eraill i dyfu rydym ninnau'n tyfu hefyd

Mae ein pobl bob amser yn codi arian ac yn chwilio am gyfleoedd i gefnogi’r achosion sydd fwyaf agos atyn nhw.

Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn cynnal digwyddiadau yn gyson sydd yn cynnwys cefnogi ymgyrchoedd gofal iechyd fel Amser Siarad er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, bore coffi mwyaf Macmillan, rasio cychod Dragon, dathliadau ar gyfer lansio prosiectau newydd a’n digwyddiant cyson hanesyddol – Dydd Gwener Siocled Poeth!

Rydym yn croesawu syniadau gan bob aelod o staff ar gyfer pob achos, gorau i gyd po fwyaf gwallgof a hyd yn oed y rhai hynny sy’n bywiogi dyddiau ein pobl!

Dyma enghraifft o’r hyn y mae ein pobl yn ei feddwl!

Rydym yn defnyddio arolwg staff dienw er mwyn mesur ymgsylltiad a bodlonrwydd staff, sy’n rhoi mewnwelediad ardderchog i ni am yr hyn y mae ein gweithwyr wir yn ei deimlo am weithio i Ganolfan Cydweithredol Cymru, a’r hyn y gallwn ei wneud i wella.

Diolch am wneud yn lle gwych i weithio

Dwi ddim eisiau gweithio mewn unrhyw le arall!”

Dywedodd 97% o’n staff y bydden nhw’n argymell y sefydliad fel lle ardderchog i weithio ynddo

Dywedodd 98% eu bod yn falch i weithio i Ganolfan Cydweithredol Cymru