Ein proses recriwtio

Felly, penderfynoch yr hoffech ymuno â’n tîm yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru a daethoch o hyd i rôl ar ein porth recriwtio sy’n cyfateb i’ch sgiliau a’ch profiadau – cyffrous!

Gweler y dudalen hon yn: English

Cam 1: Cyflwyno’ch ffurflen gais

Bydd angen i chi gymryd amser i lenwi ein ffurflen gais ar-lein, sy’n gofyn am eich gwybodaeth bersonol, gwybodaeth am eich cyflogaeth bresennol/flaenorol a gwybodaeth am eich canolwyr. Yna, byddwn yn gofyn rhai cwestiynau penodol seiliedig ar gymhwysedd am eich profiad, sy’n perthyn yn uniongyrchol i feini prawf manyleb yr unigolyn ar gyfer y rôl. Y rhan hon o’r broses ymgeisio sy’n debygol o gymryd hiraf i’w chwblhau. Dyma’r rhan bwysicaf hefyd, oherwydd dyma lle y dysgwn fwyaf am eich sgiliau a’ch profiad yn gysylltiedig â’r rôl benodol. Peidiwch â bod yn ddiymhongar fan hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn bloeddio’ch cyflawniadau a sut maen nhw’n berthnasol i’r rôl hon, a rhowch enghreifftiau i ni lle bynnag y gallwch!

Beth rydym ni’n chwilio amdano

Yn y cam hwn, rydym am i ymgeiswyr ddangos pa mor agos y mae eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiad yn cyfateb i’n meini prawf ym manyleb y person, ac y byddant hefyd yn ychwanegiad gwych at ein tîm anhygoel. Mae’n bwysig iawn i ni bod ein pobl yn rhannu ein gwerthoedd, felly ceisiwch ddangos yr agwedd hon arnoch eich hun hefyd. Wrth gwrs, rydym ni’n chwilio am gais a ysgrifennwyd yn dda, gyda sillafu a gramadeg da hefyd – felly cofiwch, gwiriwch eich sillafu bob amser!

Beth sy’n digwydd nesaf?

Caiff ffurflenni cais eu hadolygu gan y rheolwr recriwtio ac aelod o’r tîm Pobl, o fewn 7 niwrnod o’r dyddiad cau fel arfer. Caiff eich ymatebion i’r cwestiynau seiliedig ar gymhwysedd eu sgorio ar sail pa mor dda y dangosoch eich bod yn bodloni meini prawf manyleb y person. Bydd ceisiadau’n cael eu sgorio’n ddienw – nid yw panel llunio’r rhestr fer yn gallu gweld unrhyw fanylion personol am yr ymgeisydd, gan gynnwys enwau, felly rydym yn sicrhau bod ein proses recriwtio yn gwbl rhydd rhag rhagfarn ddiarwybod neu ragfarn ymwybodol, a bydd ceisiadau’n cael eu sgorio ar sail rhinwedd yn unig. Rydym yn cyfathrebu â phob ymgeisydd trwy negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon trwy ein porth recriwtio – os cewch eich rhoi ar restr fer y rôl, anfonir eich gwahoddiad i gyfweliad drwy’r e-bost (cynhelir cyfweliadau yn bersonol, lle y bo’n bosibl, neu o bell trwy Microsoft Teams os bydd angen). Os na chewch eich cynnwys ar y rhestr fer ar yr achlysur hon, byddwn hefyd yn cysylltu â chi drwy’r e-bost – cadwch lygad ar eich blwch negeseuon! Rydym yn gyflogwr hyderus o ran anabledd, felly os oes gennych anabledd ac mae arnoch angen i ni wneud

Cam 2: Y cyfweliad

Yn gyffredinol, bydd eich cyfweliad yn cynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar ofynion y rôl ac a luniwyd i ddysgu rhagor amdanoch chi, eich sgiliau a’ch profiad. Bydd ein panel yn paratoi’r cwestiynau ymlaen llaw a byddwn yn gofyn yr un cwestiynau i bob ymgeisydd, er mwyn rhoi’r un cyfle i bawb ddisgleirio. Yn ogystal, gallem ofyn i chi gyflawni tasg – gall hon fod yn dasg i’w chyflawni ar y diwrnod neu’n dasg y gofynnwn i chi ei pharatoi ymlaen llaw (os felly, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi ac yn rhoi digon o rybudd i chi). Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i wneud i ymgeiswyr deimlo’n gartrefol, ond mae’r panel yn deall bod cyfweliadau’n gallu achosi nerfusrwydd! Cofiwch fod yn naturiol, dyma gyfle i chi sicrhau ein bod ni’n sefydliad addas i chi, cymaint ag y chi yw’r ymgeisydd iawn i ni, felly dewch ag unrhy

Beth rydym ni’n chwilio amdano

Mae angen i ymgeiswyr wneud yn siŵr bod ganddynt ddealltwriaeth dda o’r rôl, trwy ddarllen y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn drylwyr. Oherwydd bod llawer o’n cwestiynau’n seiliedig ar gymhwysedd, yn y cam hwn, byddwn am i ymgeiswyr ymhelaethu ar eu hatebion cymaint â phosibl, gan fanteisio ar eu profiad gwaith, addysg neu brofiad arall yn y gorffennol, felly paratowch rai enghreifftiau. Ond, peidiwch â phoeni – os cewch drafferth â chwestiwn annisgwyl, ni fydd cymryd ychydig o amser i feddwl yn broblem o gwbl. Nid ydym am i chi deimlo’n bod yn gorfod rhuthro, a byddai ateb trylwyr yn well o lawer gennym nag ateb cyflym! Dyma help llaw i chi – wrth ateb cwestiynau seiliedig ar gymhwysedd, mae dull ‘STAR’ yn ffordd dibynadwy o strwythuro’ch atebion:

  1. Sefyllfa– beth oedd y cefndir, neu’r cyd-destun?
  2. Tasg – beth oedd y brif her a’ch wynebodd chi?
  3. Gweithred– sut aethoch ati i’w datrys?
  4. Canlyniad – beth ddigwyddodd a beth ddysgoch chi o’r sefyllfa?

Peidiwch â bod ofn gofyn am eglurhad o’r cwestiwn os na fyddwch yn ei ddeall y tro cyntaf. Rydym am ddod i’ch adnabod chi ac ni fydd hynny’n digwydd oni bai eich bod chi’n deall beth rydym yn ei ofyn i chi.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Caiff ymatebion ymgeiswyr i’n cwestiynau seiliedig ar gymhwysedd eu sgorio gan ddefnyddio proses sgorio wrthrychol a bydd y panel cyfweld yn chwilio am ddangos y sgiliau a’r profiad y mae manyleb yr unigolyn yn gofyn amdanynt. Ein nod yw rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am ganlyniad eu cyfweliad y diwrnod canlynol, neu’n gynt fyth os oes modd! Fodd bynnag, os bydd oedi cyn gallu rhoi’r canlyniad, byddwn yn cyfleu hyn i’r ymgeisydd fel y byddant yn gwybod pryd y gallant ddisgwyl clywed; gwerthfawrogwn fod aros am newyddion am gyfweliad yn gallu bod yn amser pryderus. Ein nod yn gyffredinol yw llenwi ein rolau mewn cyfweliad cam un ond, os bydd yn briodol, byddwn yn gwahodd ymgeiswyr addas am ail gyfweliad, neu am sgwrs i gael eglurhad o unrhyw ymholiadau o ran eu profiad o gymharu â meini prawf y rôl.

Cam 3: Y cynnig

Os byddwch chi’n llwyddiannus, bydd aelod o’r panel cyfweld yn rhoi galwad i chi ac yn cynnig y rôl i chi! Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein prif delerau ac amodau cyflogaeth, gyda chynnig ysgrifenedig ffurfiol i ddilyn. Byddwn yn gofyn am y geirdaon angenrheidiol a thystiolaeth o’ch cymhwysedd i weithio yn y DU, ynghyd ag unrhyw wiriadau gofynnol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (gweler isod), a phan fyddwn wedi cytuno ar ddyddiad dechrau, byddwn yn cyflwyno contract cyflogaeth ffurfiol. Yna, byddwn yn dechrau paratoi eich rhaglen sefydlu, sy’n cynnwys mynediad at borth sefydlu ar-lein; mae croeso i chi adolygu hwn cyn i chi ddechrau gyda ni. Gobeithio y bydd hwn yn eich cynefino â’r sefydliad ac yn rhoi i chi’r cymorth y mae ei angen fel eich bod yn gallu bwrw ati a bod yn gyfforddus yn eich rôl newydd cyn gynted â phosibl. Os na fyddwch yn llwyddiannus yn dilyn cyfweliad gyda ni, byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl. Peidiwch â gadael i gyfweliad aflwyddiannus eich digalonni chi, byddem yn hapus i chi gysylltu â ni a gofyn am adborth i chi ei ystyried ar gyfer y swydd nesaf y gwnewch gais amdani.

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

Weithiau, gall fod yn ofynnol i ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad gan y GDG ar gyfer rôl. Pe bai gwiriad gan y GDG yn angenrheidiol ar gyfer y swydd, bydd hyn yn cael ei ddatgan yn glir yn nogfennau’r swydd, felly byddwch yn gweld hyn cyn i chi ddechrau ar y broses ymgeisio. Sefydliad ymbarél sy’n ymgymryd â gwiriadau’r GDG ar ein cyfer. Mae sefydliadau ymbarél yn gweithredu ar ran y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i brosesu pob cais ynghylch cofnodion troseddol i fusnesau a sefydliadau preifat a chyhoeddus. Ni all cyflogwyr wneud cais i’r GDG yn uniongyrchol am wirio cofnodion troseddol; dyma pam mae cyrff ymbarél yn bodoli i brosesu gwiriadau’r GDG. Bydd gwiriad gan y GDG yn cael ei gynnal dim ond pan fydd yr ymresymiad dros ei ofyniad ar gyfer y rôl wedi’i gyflwyno i sefydliad ymbarél y GDG a bod y sefydliad wedi cadarnhau bod cyfiawnhad dros gynnal y gwiriad ar gyfer y rôl.

Beth yw gwiriad gan y GDG?

Mae gwiriad gan y GDG yn gofnod swyddogol sy’n datgan euogfarnau troseddol person. Helpa sicrhau ein bod ni, fel cyflogwr, yn gwneud y penderfyniadau cywir yn ystod y broses recriwtio. Mae gwiriadau’r GDG yn arbennig o bwysig wrth ddod o hyd i ymgeiswyr addas i weithio gyda grwpiau agored i niwed, gan gynnwys plant. Ar ôl cwblhau’r gwiriad, byddwn yn adolygu’ch tystysgrif gan y GDG ac yn penderfynu ar y camau nesaf.

Mathau o wiriadau gan y GDG

Mae gwiriadau gan y GDG yn cael eu cynnal ar dair lefel: sylfaenol, safonol a manwl. Mae’n hanfodol gwybod beth yw’r lefelau amrywiol i sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael eu sgrinio’n gywir.

Gwiriad sylfaenol gan y GDG

Mae gwiriad sylfaenol gan y GDG yn wiriad o gofnod troseddol, y gall unigolion a chyflogwyr wneud cais amdano. Dyma’r gwiriad lefel isaf ac mae ar gael i bob unigolyn a chyflogwr sy’n byw yn y DU. Bydd gwiriad sylfaenol gan y GDG yn gwirio hanes troseddol, euogfarnau a rhybuddiadau person, ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC). Gall cyflogwyr o bob math o ddiwydiannau, fel adeiladu neu letygarwch, ofyn am ddatgeliad sylfaenol i wirio hanes troseddol ymgeisydd i’w helpu i benderfynu a yw ymgeisydd yn addas i’w gyflogi. Fodd bynnag, ar gyfer swyddi penodol, gall fod angen gwiriad lefel uwch gan y GDG arnoch.

Gwiriad Safonol gan y GDG

Mae gwiriad safonol gan y GDG yn wiriad manwl o gofnod troseddol a ddefnyddir gan gyflogwyr, ar ran ymgeiswyr, i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y rôl dan sylw. Ar y lefel hon, mae’n dangos gwybodaeth am bob rhybuddiad, rhybudd a cherydd sydd gan unigolyn. Hefyd, bydd yn datgelu unrhyw euogfarnau heb eu disbyddu ar gofnod troseddol unigolyn yng Nghymru a Lloegr ac euogfarnau yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae gwiriad safonol y GDG yn ofynnol ar gyfer cyfreithwyr, cyfrifwyr a swyddi eraill â lefel uchel o gyfrifoldeb. Bydd y gwiriad hwn yn sicrhau nad oes gan weithwyr neu ymgeiswyr unrhyw droseddau blaenorol, fel twyll neu gamymddygiad ariannol.

Gwiriad manwl gan y GDG

Yn debyg i wiriad safonol y GDG, mae’r lefel hon ar gael i gyflogwyr yn unig, y bydd yn rhaid iddynt ofyn amdano ar ran eu hymgeisydd. Mae gwiriad manwl gan y GDG yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn gwiriad safonol gan y GDG. Fodd bynnag, yn achos gwiriad manwl, gall cyflogwr hefyd wneud cais am weld a yw darpar weithiwr neu weithiwr presennol wedi’i restru ar y Rhestr Waharddedig rhag gweithio gyda phlant neu’r rhestr Adult First. Mae hyn yn sicrhau nad yw ymgeisydd wedi’i wahardd rhag gweithio gyda grwpiau agored i niwed, ond gellir gofyn amdano dim ond os bydd yr ymgeisydd neu’r gweithiwr yn cymryd rhan mewn gweithgarwch rheoledig. Bydd angen Gwiriad manwl gan y GDG ar gyfer y rhan fwyaf o rolau ym meysydd addysg a gofal iechyd.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r cod gwisg?

Nid oes gennym god gwisg, rydym yn ymddiried ym mhobl i wisgo’n briodol ar gyfer eu diwrnod. Pan fydd gennym gyfarfodydd â sefydliadau allanol, mae rhai pobl yn dewis gwisgo dillad busnes ffurfiol ac eraill yn dewis gwisgo dillad “trwsiadus anffurfiol”. Byddem yn argymell bod ymgeisydd ar gyfer cyfweliad yn dilyn egwyddor debyg, ond yr hyn sy’n bwysicaf i ni yw bod ein gweithwyr yn teimlo’n gyfforddus ac yn edrych yn broffesiynol ar yr un pryd.

Beth y mae angen i mi ddod ag ef gyda mi?

Os gofynnwyd i chi baratoi cyflwyniad a chyfweliad â phresenoldeb personol ydyw, mae’n bwysig dod â chopi o’r cyflwyniad gyda chi ar gof bach. Hefyd, gall darparu taflenni neu gopïau o’r cyflwyniad i’r panel fod yn ddefnyddiol. Er nad oes rhaid cael beiro a phapur, gallant fod yn ddefnyddiol i ysgrifennu unrhyw nodiadau yr hoffech eu gwneud yn ystod y cyfweliad. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw beth gyda chi hefyd sy’n arddangos rhai o’ch sgiliau.

Rwy’n nerfus iawn, beth alla’ i ei wneud?

Gall cyfweliadau eich gwneud chi’n nerfus, ond cofiwch mai pobl sydd ar y panel cyfweld, sydd eisiau i chi roi o’ch gorau, felly byddan nhw ac unrhyw staff presennol y byddwch chi’n cyfarfod â nhw yn ystod y broses gyfweld yn ceisio’u gorau i wneud i chi deimlo’n gartrefol. Mae cyfweliadau yn gyfle gwych i siarad am eich sgiliau, felly byddwch yn barod, ceisiwch fod yn naturiol a pheidiwch â phoeni. Cofiwch, mae a wnelo cyfweliadau gymaint â gwneud yn siŵr bod y rôl a’r Ganolfan yn iawn i chi, ag ydynt â gwneud yn siŵr eich bod chi’n iawn i ni!