Yr hyn a gyflawnwyd gennym

Rydym yn falch bod ein cyflawniadau a'n diwylliant yn y gweithle wedi cael eu cydnabod gan eraill.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae gweithio yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru yn fwy na swydd yn unig. Byddwch yn ymuno â grwp o unigolion sydd wir yn poeni am yr hyn y maen nhw’n ei wneud.

Fel sefydliad nad ydyw’n gwneud elw nid ydym yn gweithio er mwyn rhoi arian ym mhocedi rhanddeiliaid, caiff unrhyw elw ei ailfuddsoddi yn y busnes ac fe aiff tuag at diwallu ein nodau cymdeithasol.

Dyma rai o’r pethau yr ydym yn falch ohonynt:

Amrywiaeth

Mae timau amrywiol yn gwneud y gwaith gorau a phobl yw ein caffaeliad mwyaf, felly yn y Ganolfan nid derbyn amrywiaeth yn unig a wnawn – rydym yn ei hyrwyddo ac yn ei gefnogi er mantais i’n gweithwyr, ein cleientiaid a’n cymuned. Rydym yn annog ceisiadau am swyddi gan unrhyw un sydd â’r sgiliau iawn ar gyfer y rôl.

Rydym yn gweithio o fewn swyddfeydd agored ac nid yw uwch reolwyr yn cael triniaeth mwy ffafriol na gweddill ein staff. Mae gennym strwythur hierarchaeth wastad ac rydym yn credu bod hyn yn cynnig cyfle i bawb.

Mae ein staff yn cynrychioli’r trydydd sector o ran rhywedd, ac mae 50% o’n uwch dîm rheoli yn fenywod, ynghyd â 45.5% o’n Bwrdd.

Hyderus ag Anableddau

Rydym wedi cyflawni’r achrediad hyderus ag anableddau – mae hyn yn golygu ein bod yn mynd i’r afael â rôl sy’n newid agweddau tuag at bobl sydd ag anableddau a’r rheiny sydd â chyflyrau iechyd am oes er gwell.

Rydym yn falch o fod yn weithle cyfleoedd cyfartal

Cyflog Byw

Rydym yn gyflogwr cyflog byw – ac wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein pobl a’u darparu â chyflog teg am ddiwrnod caled o waith sydd yn ei dro yn eu gwneud nhw’n hapusach ac yn creu Cymru mwy teg a chynaladwy.

Buddsoddwyr mewn Pobl

Yn 2017, cawsom ein cydnabod yn gyflogwr Buddsoddwyr mewn Pobl safon AUR sy’n cadarnhau ein bod yn edrych ar ôl ein pobl, yn berfformwyr o safon uchel, yn dathlu llwyddiant ac yn datblygu ein timau.

PQASSO

Yn 2018 cawsom ein hail-achredu gyda PQASSO Lefel 2 a phasio’n llwyddiannus iawn! Mae PQASSO yn system werthuso perfformiad ac yn farc nod ansawdd ar gyfer sefydliadau elusennol o fewn y DU. Yn ôl yr aseswyr,

“Mae’n rhywbeth prin i ddod ar draws sefydliad fel Canolfan Cydweithredol Cymru, ble mae’r HOLL bersonel wedi ymrwymo i’r nodau a’r gwerthoedd ac yn derbyn cefnogaeth dda ac yn hapus yn eu gwaith.”

Green Dragon

Rydym yn gwneud ein rhan er mwyn cynnal y blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym wedi cyflawni Gwobr amgylcheddol y Green Dragon Lefel 2 ar draws ein holl swyddfeydd. Mae’r wobr hon a weinyddir gan Groundwork Wales, yn dangos ein bod yn gweithredu er mwyn deall, monitro a rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd drwy gydymffurffio phob deddfwriaeth amgylcheddol, datblygu cynlluniau ar gyfer rheoli risgau ac argyfyngau amgylcheddol, gan sicrhau bod ein staff yn ymwybodol o’u rolau a’u cyfrifoldebau ac anelu’n barhaus i wella ein perfformiad yn unol â’r mesurau hyn.

Cyber Essentials

Mae Cyber Essentials yn gynllun a gynlluniwyd gan y Llywodraeth a Diwydiant i amddiffyn sefydliadau rhag y bygythiadau seibr mwyaf cyffredin, ac i amddiffyn cyfrinachedd, gonestrwydd a hygyrchedd data sy’n cael ei storio ar gyfarpar sy’n cysylltu â’r we fel gliniaduron, llechi, ffonau clyfar, gwasanaethwyr ac ati.

Mae gennym y marc Cyber Essentials (Plus) ac yn falch o arddangos ein hymrwymiad i ddiogelwch seibr.

IASME

Mae IASME yn safon Llywodraethiant sy’n seiliedig ar arfer orau rhyngwladol sy’n cynnwys agweddau fel diogelwch corfforol, ymwybyddiaeth staff ac ategiadau data. Caiff ei gydnabod gan Lywodraeth y DU fel y safon diogelwch seibr gorau ar gyfer cwmniau bach.

Mae gennym achrediad IASME sy’n cynnwys asesiad Cyber Essentials a hefyd yn cynnwys asesiad yn unol â Rheoliadau Amddiffyn Data Cyffredinol 2018.

 

 

 

 

 

Investors in people - We invest in people (Gold)