Cymuned yn ymgyrchu i achub tafarn Dylan Thomas rhag cau

Mae cymuned yng Ngheredigion wedi dod ynghyd i arbed un o hoff dafarndai Dylan Thomas rhag cau.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae pobl sy’n byw ym mhentref bach Ystrad Aeron, ger Felinfach, Ceredigion, yn ceisio codi £330,000 er mwyn prynu ac ailagor eu tafarn leol, Tafarn Dyffryn Aeron, fel menter gymunedol.

Roedd Tafarn Dyffryn Aeron yn un o hoff gyrchfannau y bardd enwog Dylan Thomas a’i wraig Caitlin pan roeddent yn byw ym mhentref cyfagos Talsarn ar ddechrau’r 1940au.

Dywedir y byddai’r cwpl yn cerdded ar draws y caeau o’u cartref ym Mhlas y Gelli i’r dafarn lle roeddent yn “mwynhau’r cwrw a’r sgwrsio”.

Caeodd Tafarn Dyffryn Aeron ym mis Medi ar ôl i brydles tymor hir ddod i ben.

Ffurfiwyd grŵp gan drigolion o bob rhan o Ddyffryn Aeron o’r enw Menter Tafarn y Vale er mwyn prynu’r adeilad a’i ailagor fel tafarn a chydweithfa dan berchnogaeth gymunedol.

Fe wnaethant agor cynnig cyfranddaliadau ym mis Tachwedd i godi’r arian sy’n ofynnol, ac addawyd mwy na £41,000 yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf yn unig.

Mae cynigion wedi dod o bob rhan o’r DU, gan gynnwys llefydd mor bell â Chernyw, Manceinion a Llundain.

Nawr maen nhw’n apelio ar unigolion, busnesau a sefydliadau am ymdrech olaf i’w helpu i gyrraedd eu targed erbyn 12 Rhagfyr 2021.

Mae’r rheini sy’n prynu cyfranddaliadau yn dod yn aelod o’r gymdeithas a bydd ganddynt lais ar sut mae’n cael ei rhedeg. Mae gan bob aelod un bleidlais, ni waeth faint o gyfranddaliadau maen nhw’n eu prynu. Mae cyfranddaliadau yn costio £1, gydag isafswm cyfranddaliad o £200 ac uchafswm o £30,000.

Dywedodd Iwan Thomas, ysgrifennydd y grŵp: “Mae’r tafarndai lleol wedi cau fesul un, a than yn ddiweddar hon oedd yr unig un ar ôl yn y rhan hon o Ddyffryn Aeron.

“Fe’i defnyddiwyd yn aml gan y gymuned fel man ymgynnull ar gyfer grwpiau cymdeithasol o’r holl bentrefi cyfagos, fel y clwb pêl-droed a’r clwb ffermwyr ifanc.

“Dydyn ni ddim eisiau ei hailagor fel tafarn yn unig. Rydyn ni am iddi ddod yn ased cymunedol ac yn gartref anffurfiol i rai o’n grwpiau a’n cymdeithasau lleol.”

Bydd Menter Tafarn y Vale hefyd yn gweithio i wella cyfleusterau’r dafarn, gan gynnwys mynediad a thoiledau, yn ogystal â lleihau ei hôl troed carbon drwy wella’r inswleiddiad a gosod pwmp gwres.

Mae’r grŵp wedi derbyn cefnogaeth a chyngor gan Brosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, sydd wedi’i gynnal gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Dywedodd Claudia Limpert, sy’n Reolwr Prosiect ar Brosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru: “Mae cymryd perchnogaeth o Dafarn Dyffryn Aeron trwy gynnig cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd wych o achub y tirnod pwysig hwn yn ogystal â rhoi dyfodol y dafarn yn nwylo’r bobl y mae’n golygu fwyaf iddynt.”

Mae Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yn barhad o’r rhaglen Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru sydd eisoes yn llwyddiannus, gyda’r nod o ddatblygu marchnad Cyfranddaliadau Cymunedol ffyniannus yng Nghymru. Bydd y prosiect yn adeiladu cynlluniau cymunedol gwydn a fydd yn arbed gwasanaethau ac asedau gwerthfawr ac sy’n cael eu harwain, eu perchnogi a’u rheoli gan eu cymunedau. Os oes angen cefnogaeth arnoch, neu os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i: https://cymru.coop/about-us/cefnogaeth-ar-gael/cyfranddaliadaucymunedolcymru/

I ddarganfod rhagor ynghylch yr ymgyrch a sut i fuddsoddi, ewch i wefan yr ymgyrch: https://www.tafarn.cymru/