Dosbarthiadau meistr a digwyddiadau ymylol

Yn y gynhadledd eleni, byddwn yn cynnal nifer o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau ymylol a fydd yn cynnig ysbrydoliaeth, syniadau a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch chi i fynd â'ch busnes i'r lefel nesaf.

See this page in: English

Ein gwaith ni yw cefnogi’r sector anhygoel hwn a sicrhau ei fod cystal ag y gall fod. Yn y gynhadledd eleni, byddwn yn cynnal nifer o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau ymylol a fydd yn cynnig ysbrydoliaeth, syniadau a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch chi i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.

Rydym wedi gwrando ar eich adborth a’ch ceisiadau, ac wedi dilyn tueddiadau’r farchnad, a llunio rhaglen sy’n cwmpasu’r pynciau a’r themâu sydd o bwys i chi.

Bydd cyfleoedd i chi ddysgu rhywbeth newydd, meithrin cysylltiadau pwysig ac adnewyddu eich cymhelliant a’ch penderfyniad.

Dosbarthiadau meistr

Mae pawb yn casáu rhywun yn ceisio gwerthu rhywbeth iddyn nhw, ond maen nhw’n hoffi stori dda.

Mae’r dyddiau pan allai brandiau guddio y tu ôl i arwyddion swyddfa corfforaethol sgleiniog a gatiau trydan, pan nad oedd neb yn gwybod dim am bwy oedd wrth y llyw, wedi hen fynd. Yn oes y cyfryngau cymdeithasol a gwasanaeth ar alw, mae cwsmeriaid yn disgwyl i fusnesau fod yn fwy cysylltiedig a thryloyw nag erioed o’r blaen.

Mewn geiriau eraill, maen nhw’n chwilio am ddidwylledd. Maen nhw eisiau gwybod pwy sydd y tu ôl i’r llenni, gan bwy maen nhw’n prynu, pwy maen nhw’n ei gefnogi, pam maen nhw’n gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud. Maen nhw eisiau’r stori lawn.

Mae Jessica Draws yn sôn am wrthod diwylliant corfforaethol traddodiadol ac adeiladu brand o gwmpas grym adrodd stori a didwylledd, a denu’r cleientiaid hynny fydd yn gefnogwyr selog am oes.

Y gyfrinach i greu rhywbeth mae eich cynulleidfa’n gwneud defnydd gwirioneddol ohono? Eu cynnwys nhw yn y broses ddylunio.

Rydym i gyd yn gwybod pa mor anodd mae’n gallu bod i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd targed mewn modd ystyrlon. Sut allwn ni gyfleu ein neges ni tra’n dweud yr hyn maen nhw eisiau ei wybod wrthyn nhw, mewn ffordd sy’n atyniadol a defnyddiol iddyn nhw?

Gall technoleg ddigidol drawsnewid sut rydych chi’n cyrraedd ac yn ymgysylltu â’ch cynulleidfa mewn ffordd ystyrlon a chynaliadwy. Yn ystod y sesiwn hon, bydd ProMo-Cymru yn rhannu eu methodolegau, eu hegwyddorion a’u dulliau sydd wedi ennill eu plwyf o gynnwys defnyddwyr yn y broses o gyd-greu gwasanaethau digidol effeithiol.

Mae ProMo-Cymru yn gweithio i wella cysylltiadau rhwng pobl, gwasanaethau ac awdurdodau, a chefnogi’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus i lunio, profi a chreu gwasanaethau gwell.

Glasbrint ar gyfer twf a chynaliadwyedd eich busnes cymdeithasol.

One of the key findings from the recent Social Business Wales Mapping Report was that members of social enterprise leadership teams in Wales are typically older than elsewhere in the UK, with 27% aged over 65. The ageing profile of leadership teams within the sector is likely to present a further challenge to businesses in the future and many of the interviewed businesses cited succession issues as a key challenge.

This masterclass will address these concerns by covering the following:

 • What is succession planning?
 • Succession planning – what’s in it for you?
 • Links with business planning?
 • Succession planning in a complex environment
 • Replacement hiring vs succession planning
 • Three types of succession planning
 • Useful tools for succession planning

The masterclass will be delivered by Sue Wilmore. Sue is an experienced HR practitioner and advisor and before setting up her own HR consultancy ten years ago, worked as an HR Manager in both large public sector and private sector organisations for many years. She has lots of experience in working with small businesses across a variety of sectors.

Un o ganfyddiadau allweddol Adroddiad Mapio diweddar Busnes Cymdeithasol Cymru oedd bod aelodau timau arweinyddiaeth mentrau cymdeithasol yng Nghymru yn hŷn ar y cyfan nag mewn mannau eraill yn y DU, gyda 27% dros 65 oed. Mae proffil hŷn timau arweinyddiaeth yn y sector yn debygol o fod yn her bellach i fusnesau yn y dyfodol, a nododd llawer o’r busnesau a gyfwelwyd fod materion yn ymwneud ag olyniaeth yn her allweddol.

Bydd y dosbarth meistr hwn yn mynd i’r afael â’r pryderon yma trwy drafod y canlynol:

 • Beth yw cynllunio ar gyfer olyniaeth?
 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth – beth yw’r manteision i chi?
 • Cysylltiadau gyda chynllunio busnes?
 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth mewn amgylchedd cymhleth
 • Cyflogi gweithwyr newydd neu gynllunio ar gyfer olyniaeth
 • Tri math o gynllunio ar gyfer olyniaeth
 • Adnoddau defnyddiol er mwyn cynllunio ar gyfer olyniaeth

Cyflwynir y dosbarth meistr gan Sue Wilmore. Mae Sue yn ymarferydd ac ymgynghorydd AD profiadol. Cyn iddi sefydlu ei hymgynghoriaeth AD ei hun ddeng mlynedd yn ôl bu’n gweithio fel Rheolwr AD mewn sefydliadau sector cyhoeddus a sector preifat mawr am flynyddoedd lawer. Mae ganddi brofiad eang o weithio gyda busnesau bach mewn amrywiaeth o sectorau.

Dewch o hyd i’ch egni arweinyddiaeth.

Mae angen tîm cryf i redeg busnes cymdeithasol ac mae angen arweinydd ysbrydoledig hefyd i lywio’r tîm hwnnw tuag at lwyddiant. Yn y dosbarth meistr hwn dan arweiniad Kate Harcus o’r Academi Mentrau Cymdeithasol, byddwch yn archwilio meddylfryd arweinydd, yn dysgu sut i wneud yr amhosibl yn bosibl a darganfod eich egni arweinyddiaeth.

Bydd y dosbarth meistr yn rhoi hwb i’ch egni ar gyfer arweinyddiaeth, ac yn rhoi blas i chi ar arddull ddysgu drawsnewidiol ymarferol yr Academi Mentrau Cymdeithasol.

Mae’r Academi Mentrau Cymdeithasol wedi bod yn datblygu doniau pobl a sefydliadau ledled y byd ers pymtheng mlynedd a mwy, ac mae’r rhaglenni dysgu wedi helpu pobl ar bob lefel i adlewyrchu a rhoi dysgu ar waith – gan ddatblygu eu hunain a gwneud eu sefydliadau’n fwy llwyddiannus ac yn fwy cynaliadwy.

Cynyddu. Mesur. Dangos.

Mae busnesau cymdeithasol yn cael effaith gadarnhaol ar y byd. Dyna sy’n eu gwneud yn wahanol i’r gweddill ac yn eu gwneud mor ysbrydoledig. Ond sut allwch chi gynyddu eich effaith gymdeithasol, ei mesur, a’i dangos i’r cyhoedd er mwyn denu mwy o gwsmeriaid?

Dan arweiniad Mark Richardson a gan ddefnyddio’r model rhesymeg a ddatblygwyd gan yr Academi Mentrau Cymdeithasol, bydd y sesiwn hon yn rhoi cyfle i chi gysylltu ag eraill sy’n gweithio dros newid cymdeithasol, rhannu profiadau a dechrau archwilio’r gwahaniaethau rydych am eu gwneud a sut y gallwch chi ddangos y gwahaniaethau hynny.

Mae’r Academi Mentrau Cymdeithasol wedi bod yn datblygu talent pobl a sefydliadau ledled y byd ers pymtheng mlynedd a mwy, ac mae’r rhaglenni dysgu wedi helpu pobl ar bob lefel i adlewyrchu a rhoi dysgu ar waith – gan ddatblygu eu hunain a gwneud eu sefydliadau’n fwy llwyddiannus ac yn fwy cynaliadwy.

Gwella’ch Gobaith o Lwyddo gyda Thendro Sector Cyhoeddus.

Mae yna lawer iawn o gyfleoedd Tendro Sector Cyhoeddus ar gael i’r sector busnes cymdeithasol, ond yn aml nid yw busnesau llai yn gwybod ble i ddod o hyd iddyn nhw, neu maen nhw’n cael eu rhwystro rhag tendro gan broses sy’n ymddangos yn ddryslyd ac yn frawychus. Maen nhw’n gwybod y gallant gyflawni amcanion y contract, ond nid ydynt yn siŵr sut i lunio ymateb a fydd yn cystadlu’n effeithiol â chystadleuwyr mwy.

Bwriad y gweithdy hwn yw dangos i fusnesau cymdeithasol sut i ymateb i gyfleoedd, gan lywio trwy’r broses dendro i dynnu sylw at fanteision eu busnes ac i gynyddu eu siawns o gyflwyno tendr llwyddiannus.

Cyflwynir y gweithdy gan Elizabeth Callard (www.elizabeth-callard.co.uk). Mae ei chefndir fel Rheolwr Caffael Sector Cyhoeddus yn ei galluogi i rannu syniadau prynwr gyda chyflenwyr, gan eu cynorthwyo i osgoi camgymeriadau a pheryglon cyffredin, gan eu galluogi i gyflwyno tendrau sy’n cydymffurfio ac yn mynd i’r afael yn llawn â gofynion prynwr.

Creating a strategic road map for the sector

Wales needs a strong social enterprise sector to tackle the challenges of the next decade and to seize new opportunities.

To do this a number of Social Enterprise support organisations and networks have come together to kick off the process of developing an ambitious new vision and action plan for social enterprise in Wales for the next ten years. This vision and action plan needs to be ambitious and stretch us all as social entrepreneurs, grassroots practitioners, leaders, support providers, investors and Government.

We need this process to be a shared endeavour, involving people and organisations throughout Wales, and culminating in a vision that we can all share and actions that we can all sign up to delivering.

The workshop session will be an opportunity to explore feedback to date and create ideas for the action plan.

Fringe Events

If you hate the thought of networking – this session is for you!

Delegates will have a unique opportunity to Network in a purposeful, structured way. Through forward planning, research and some “Network Magic” attendees will be partnered with other Businesses where there is natural synergy and a good reason to “talk”.

So, if you have a desire to:

 • Find other social enterprises to collaborate with
 • Make your supply chain “More Social”
 • Find more Welsh customers for your products and services
 • To grow and be more sustainable.

Then this session is for you.

AND – if you hate the thought of Networking – then this session REALLY is for you. We will leave nothing to chance! We plan to create a relaxed welcoming environment for you to benefit from this session. The days of networking by standing around, chatting in huddles leaving everything to chance are long gone.

This session will be facilitated By Tracy Griffiths of The Business Network. Tracy has operated a Business Network in Chester for over 9 years, whereby 50% of founder members are still members.

More information to follow.

How can VR help your social business and your clients?

At SBW we want to help our clients make the most of new technology. Explore the possibilities of virtual reality tech at this year’s Conference in our live ‘Tech for Good’ demo zone.

Experts will showcase practical examples of virtual reality products in action creating #techforgood and hopefully giving you some great ideas to take home.

Whether it’s training staff, understanding your clients or showcasing your products, could VR help you and your business?

Digital Communities Wales is a sister project helping get people online. DCW will share their experience of using VR in social care homes with dementia patients.

CEMET are based at the University of South Wales and can help companies with their emerging tech projects through funded development. They have used VR as a tool to create educational and training resources for their clients. Come and hear about Mo the Monkey!

Am fynychu’r dosbarthiadau meistr hyn? Archebwch eich tocyn cynhadledd nawr er mwyn osgoi cael eich siomi.