Blog | Cydweithredol | Cyfranddaliadau cymunedol | Policy

Datblygu gweledigaeth ar gyfer yr economi gymdeithasol yng Nghymru

Mae rhai o’r prif sefydliadau sy’n cefnogi’r economi gymdeithasol yng Nghymru wedi dechrau ar waith er mwyn ystyried beth ellir ei wneud i sicrhau bod gan fentrau cymdeithasol a sefydliadau eraill yn yr economi gymdeithasol fwy o ran yn y broses o adeiladu Cymru fwy ffyniannus a chynhwysol.

By Ceri-Anne Fidler Jones · November 27, 2018

See this page in: English

Y sefydliadau hyn yw Cymdeithas yr Ymddiriedolaethau Datblygu. Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.  Rydym yn rhannu’r farn bod angen gweledigaeth newydd, uchelgeisiol ar gyfer yr economi gymdeithasol yng Nghymru – gan ystyried y deng mlynedd nesaf a thu hwnt – sydd wedi’i datblygu gan y sector ei hun ac sy’n eiddo iddo. Rydym yn credu bod angen y weledigaeth hon er mwyn helpu i ddatblygu rôl well o lawer i’r economi gymdeithasol yng Nghymru; gweledigaeth sy’n galw ar eraill yn ogystal ag ar y sector ei hun i chwarae eu rhan.

Cynhaliwyd gweithdy ar 5 Tachwedd 2018 a dyma oedd y cam cyntaf i ddatblygu’r weledigaeth ffres hon. Roedd yn nodi man cychwyn y broses i gynnwys llawer o wahanol safbwyntiau o Gymru ac ysbrydoliaeth o’r tu allan i Gymru. Roedd y gweithdy yn dwyn ynghyd safbwyntiau ac ystyriaethau amrywiol a’i nod oedd tanio trafodaeth ehangach am ddyfodol yr economi gymdeithasol yng Nghymru.

Roedd y gweithdy’n trafod natur a diben y weledigaeth. Bûm yn trafod yr hyn y byddem yn fwyaf balch o’i gyflawni yn yr economi gymdeithasol yng Nghymru a pha asedau presennol sydd yno i adeiladu arnyn nhw. Fe wnaeth cyfranogwyr nodi dyheadau ar gyfer y sector, gan gynnwys:

  • Sefydliadau’r economi gymdeithasol yn bwrw ymlaen â dulliau newydd ac effeithiol o ddatrys materion sy’n bwysig i bobl Cymru
  • Y sector yn arwain y ffordd ac yn dylanwadu ar arferion cyd-gynhyrchu arloesol mewn cymunedau
  • Rhoi’r safonau cyflogaeth uchaf ar waith;
  • Mynd i’r afael â ffyniant i bawb ac mewn ffordd gyfannol – nid er mwyn cynyddu GDP yn unig
  • Sefydliadau’r economi gymdeithasol yn gwneud mwy o elw (ac i’w gweld felly) a pharhau i rannu/buddsoddi’r elw hwnnw mewn amcanion cymdeithasol
  • Arloesedd sy’n cychwyn ac yn gorffen gyda moeseg, empathi a lles unigolion a chymunedau.

Fe wnaeth y gweithdy gadarnhau ein pwyslais cychwynnol ar y weledigaeth – y cwestiwn o ran yr hyn rydyn ni am ei gyflawni yn yr economi gymdeithasol yng Nghymru a thrwyddi. Nodwyd dyhead ar y cyd i greu symudiad yn yr economi gymdeithasol a fydd yn sicrhau’r budd gorau posibl i bobl a chymunedau Cymru. O ganlyniad i’r gweithdy, mae dogfen drafod yn cael ei pharatoi ar gyfer ymgynghoriad ehangach gyda’r sector yng Nghymru. Cadwch lygad d ar ein straeon ar y cyfryngau cymdeithasol a’r gwefannau am ragor o wybodaeth.