Busnes Cymdeithasol Cymru – Dechrau Newydd

Nod y prosiect hwn yw helpu entrepreneuriaid i sefydlu mentrau cymdeithasol cadarn a chynaliadwy a fydd yn creu gwell dyfodol i Gymru.

See this page in: English

Yn Busnes Cymdeithasol Cymru, rydym yn deall pwysigrwydd mentrau cymdeithasol a’r entrepreneuriaid sy’n eu sbarduno. Mewn cyfnodau heriol, mae mentrau cymdeithasol yn rhan allweddol o’r broses o adeiladu economi tecach sy’n mynd ati’n bwrpasol i ddefnyddio elw er mwyn helpu pobl a’r blaned.

Mae busnesau cymdeithasol yn rhan bwysig a deinamig o economi Cymru. Maen nhw’n darparu gwasanaethau, swyddi, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli mewn cymunedau lleol sydd eu hangen. Ar hyn o bryd mae mwy na 2000 o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ac amcangyfrifir eu bod yn werth £3.14 biliwn i’r economi …

Ond rydym am gael mwy. Rydym am dyfu’r sector, cael cydbwysedd yn yr economi a chreu Cymru well, decach a chryfach i bawb.

A dyma ble mae eich angen chi.

Rydym angen entrepreneuriaid cymdeithasol brwdfrydig ac uchelgeisiol yn union fel chi, i feithrin mentrau cymdeithasol cryf a chynaliadwy a fydd yn creu dyfodol gwell i Gymru.

Mae gan Gymru economi gymdeithasol sy’n ffynnu ac rydym wedi bod yn rhan ganolog ohono ers i ni sefydlu ac rydym wedi helpu i greu cannoedd o fusnesau newydd. Rydym ni’n gwybod beth sydd ei angen i ddechrau menter gymdeithasol lwyddiannus ac mae gan ein tîm o arbenigwyr cyfeillgar y wybodaeth a’r profiad i’ch helpu drwy’r broses yn ddidrafferth.

Felly os oes gennych syniad cyffrous ar gyfer busnes newydd yn ogystal â gweledigaeth glir am yr effaith yr ydych am ei chael, mae croeso i chi gysylltu. Gall ein tîm gynnig cymorth busnes arbenigol i fusnesau a hynny yn rhad ac am ddim, ac rydym yn edrych ymlaen at eich helpu i fwrw iddi’n syth.

Angen ein cymorth? Cofiwch lenwi ffurflen ymholiad nawr a byddwn yn siŵr o gysylltu.

Mae prosiect Dechrau Newydd – Busnes Cymdeithasol Cymru yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru a chaiff ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Angen ein cefnogaeth?

Felly os oes gennych syniad cyffrous ar gyfer busnes newydd yn ogystal â gweledigaeth glir am yr effaith yr ydych am ei chael, mae croeso i chi gysylltu.

Cysylltwch â ni

 

“Mae Mentrau Cymdeithasol yn sbarduno twf cynhwysol ac yn rhan annatod o economi sylfaenol ein dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi. Maen nhw’n arloesol ac mae ganddyn nhw’r potensial i dyfu mewn ffyrdd a allai wella’r economi am flynyddoedd i ddod.”

Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Cynnwys cysylltiedig