#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Mae menter gymdeithasol llesiant ac ailsgilio cymuned Glannau Dyfrdwy yn rhoi gobaith newydd a hyder i’r rhai maen nhw’n eu cefnogi

Vicki Roskems o’r Sefydliad Enbarr sy’n dweud wrthym sut maen nhw’n grymuso eu cymuned ac yn galluogi pobl drwy sgiliau treftadaeth ymarferol sy’n canolbwyntio ar STEAM, cynhwysiant digidol a’r hyder i hyrwyddo eu tynged eu hunain er mwyn llwyddo mewn bywyd a gwaith.

By Ben Bostock · 24 Gorffennaf 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Beth yw tarddiad y Sefydliad Enbarr?

Sefydlwyd y Sefydliad Enbarr gan fod angen datblygu sgiliau yn yr ardal i gefnogi effaith y rhai mewn mwyaf o angen yn y gymuned leol ymhellach. Nid oedd pobl ifanc yn cael y gefnogaeth na’r addysg gywir, nid oedd pobl ag anableddau a menywod yn cael eu talu’n briodol nac yn cael y cyfleoedd yr oeddynt yn eu haeddu, ac roedd y rhai a oedd yn pontio o’r lluoedd a’u teuluoedd angen gwasanaeth mwy cynhwysol i’w cefnogi yn llawn. Drwy’r sefydliad masnachol gallem gynnig y gefnogaeth allweddol, ond gallai’r sefydliad gynnig mwy o amser i feithrin cryfder a sgiliau meddal allweddol a gallu gwneud hynny ar gyflymder a oedd yn addas i dwf yr unigolion, i eistedd i lawr a gweld beth oedd eu dyheadau, helpu rheoli’r allbwn addas i gyflawni’r rheiny a magu hyder a gobaith.

Allwch chi grynhoi’r hyn sydd wedi’i gyflawni?

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi cydweithio â’r sefydliad masnachol a helpu dros 2,000 o bobl yn yr ardal leol i ailsgilio, magu hyder, llwyddo i gael swyddi cynaliadwy hirdymor a gwell amcanion llesiant a’u helpu i gyflawni eu nodau. Mae hyn wedi helpu i sicrhau enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad o bron i £1.3 miliwn dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac am bob £1 a fuddsoddir yn ein gwasanaethau rydym yn sicrhau £6.91 o enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad ar hyn o bryd.

Pa fanteision a ddaw o ran galluogi’r gymuned yn sgil datblygiad Adeilad John Summers?

Mae gan Enbarr wreiddiau cadarn yn y cymunedau lleol ac ehangach rydym ni’n eu gwasanaethu, gan newid bywydau ac ysbrydoli unigolion a’u teuluoedd i gymryd cyfrifoldeb am y llwybrau y maent yn eu dilyn yn eu bywydau drwy gyfrwng cymorth sy’n canolbwyntio ar y person a dysgu a datblygu.

Bydd Tŵr Cloc John Summers yn gweithio law yn llaw â’r gymuned i ailsgilio a magu hyder a gobaith yn y rhanbarth lleol wrth i ni adnewyddu’r adeiladau a’r gerddi ar y safle.

Ein nod allweddol yw rhoi’r grym i’r gymuned a’u galluogi gyda’r gefnogaeth a’r sgiliau allweddol er mwyn eu gwneud yn hyrwyddwyr eu tynged eu hunain a sicrhau dyfodol diogel a sicr i bawb yn y rhanbarth i lwyddo yn eu bywydau ac yn y gwaith.

Byddwn yn defnyddio sgiliau a gwybodaeth eang y cenedlaethau hŷn fel rydym wedi’i wneud drwy’r canrifoedd i hogi sgiliau treftadaeth arbenigol sy’n cael eu colli, a’u trwytho gyda thechnolegau allweddol i oresgyn llawer o broblemau hinsawdd ac economaidd heddiw.

Mae ein hamcanion allweddol yn cynnwys:

  • Creu amgylchedd STEAM sydd ar gael i bawb a lle gall teuluoedd, unigolion a phobl ifanc ddysgu gyda’i gilydd yn eu hamser eu hunain.
  • Darparu hwb deori ar gyfer y gymuned, busnes lleol a’r trydydd sector i gyfarfod a chydweithio ar brosiectau gyda’i gilydd.
  • Ailgynllunio ein gerddi a thyfu ein llysiau ein hunain a chreu antur coedwig a helpu i ddysgu gwell ffordd o fwyta a mynd i’r afael â’r tlodi cynyddol yn y gymuned.

Mae pobl yn cael mwy o effaith drwy gydweithio, a dyna yw diben y prosiect: y gymuned ac adfer gobaith, a dyna pam rhoddwyd yr enw “Beacon of HOPE”

Vicki Roskems, Sefydliad Enbarr

Beth nesaf?

Gweithio gyda rhanddeiliaid lleol a’r gymuned i symud i gam 1 y datblygiad a chyflwyno gwirfoddolwyr yn araf i’r prosiect.

Hefyd, bydd ein canolfan sgiliau treftadaeth ar waith i gefnogi’r gwaith adnewyddu ond hefyd llesiant y gymuned leol er mwyn i ni allu hyrwyddo ac addysgu pobl am yr angen am grefftwyr, gan fod angen nodi pwy ydyn nhw a gwahaniaethu rhyngddynt ac adeiladwyr. Mae adeiladwyr yn ‘adeiladu’ pethau, yn hytrach nag atgyweirio a chynnal a chadw, a dyna sydd ei angen i roi diben newydd a chefnogi prosiectau gwledig a threftadaeth allweddol yn hytrach na’u disodli i helpu gyda’r “Agenda GWYRDD”.

Mewn cyfnod o fwlch sgiliau cynyddol, bydd yr Academi/Canolfan Sgiliau Treftadaeth newydd hon yn pontio’r bwlch ac yn cefnogi’r rhai hynny sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf i gyflogaeth. Bydd hefyd yn rhoi ffocws i ysgogi rhieni a phlant i ystyried gyrfaoedd ym meysydd gweithgynhyrchu, treftadaeth, amaethyddiaeth a diwydiannau uwch dechnoleg y bydden nhw wedi’u diystyru yn y gorffennol.

Mae’r cynnig hwn yn gwbl gyson â Chynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru wrth sicrhau mynediad at gyfleoedd i bawb a helpu i ategu ein huchelgais o weld twf economaidd a chymunedau sy’n ffynnu.

Hoffech chi grybwyll unrhyw aelodau staff / y gymuned yn benodol?

Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r holl dîm, a’r bwrdd am gefnogi fy ngweledigaeth innau a’r gymuned, a fy helpu i wireddu’r weledigaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Hefyd, hoffwn ddiolch i’r sawl a ddaeth i’r adwy gan brynu’r safle yn yr arwerthiant yn gynt eleni pan roedd hi’n teimlo fel bod popeth wedi mynd yn ofer, ac am gredu yn nyheadau’r weledigaeth hon am well dyfodol.

Allwch chi ddisgrifio sut mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder, Iechyd a Llesiant Digidol a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn gyffredinol wedi bod yn eich helpu?

Mae Linzi a Dewi o Cymunedau Digidol Cymru: Hyder, Iechyd a Llesiant Digidol wedi bod yn anhygoel ac wedi ein cynorthwyo drwy fenthyg adnoddau a ddefnyddiwyd ar stondin STEAM y llynedd ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd, lle rhoddwyd y cyfle i unigolion eistedd mewn car rali a mynd ar deithiau rhithwir o’r prosiect treftadaeth rydym ni’n gweithio arno, drwy eu dyfeisiau digidol cysylltiedig a llunio cymorth a drwy eu cymorth yn ystod y pandemig mae wedi helpu i gefnogi rhai teuluoedd gydag addysgu gartref ynghyd â dod i mewn i’r swyddfa i helpu i roi hyfforddiant ymwybyddiaeth i’n staff.

Helpodd achrediad Cymunedau Digidol Cymru un o’n gweithwyr hŷn i gael swydd rheolwr gydag elusen ac ni fyddai wedi cael ei dewis ar gyfer y rhestr fer fel arall gan na fyddai wedi cyflawni’r hyfforddiant ar-lein a dod yn dipyn o arbenigwraig ar Canva.

Mae Jacqui o Busnes Cymdeithasol Cymru yng Nghanolfan Cydweithredu Cymru wastad wrth law i roi gair i gall pan fyddaf i’n dechrau meddwl heb orwelion a’n helpodd i sicrhau cefnogaeth i bwyso a mesur opsiynau yn hwyr y llynedd wrth benderfynu mynd i’r afael â’r prosiect cyfan.

Mae wedi cefnogi ein gweledigaeth gyda’r gymuned ac mae’n gweld sut gallai lleoliad canolog ble gall sefydliadau gyfarfod fod yn fanteisiol i’w galluogi i dyfu fel maent wedi’i wneud yn Sgwâr Canolog Wrecsam [LINK]. Mae pobl yn cael mwy o effaith drwy gydweithio, a dyna yw diben y prosiect: y gymuned ac adfer gobaith, a dyna pam rhoddwyd yr enw “Beacon of HOPE” ar y prosiect yn y dyddiau cynnar. Mae gan bawb o’r cyffiniau hyn gysylltiad â’r gwaith dur a gall yr adeilad hwn ddod â phawb at ei gilydd eto.

O’ch safbwynt chi, yn enwedig gyda llawer wedi’u hynysu’n barhaus, allwch chi ddisgrifio pwysigrwydd cynhwysiant digidol?

Mae’r we yn newid ein ffordd o wneud pethau, o drosglwyddiadau banc, i siopa, i dalu biliau cyfleustodau a’r dreth gyngor; mae’n effeithio ar y rhan fwyaf o bobl bob diwrnod. Ond gyda phoblogaeth sy’n heneiddio yn y DU, mae angen i ni fod yn barod ar gyfer yr heriau a fydd yn ein hwynebu os byddwn yn methu cynnwys gwahanol grwpiau defnyddwyr wrth ddatblygu technolegau digidol. Trwy fanteisio ar addysg wedi’i rannu rhwng y cenedlaethau, gallwn ddod â theuluoedd at ei gilydd wrth ddysgu, gall y genhedlaeth ifanc addysgu sgiliau TG allweddol tra bod y cenedlaethau hŷn yn rhannu sgiliau meddal sydd ddim yn dod mor naturiol mewn oes sy’n syllu ar y sgrin.

Bydd y dysgu parhaus hwn yn cadw ein hymennydd yn effro, yn hybu ein llesiant ac yn ein helpu i addysgu’n hunain gyda sgiliau newydd drwy fenter Benthyg Llechen Cymunedau Digidol Cymru, a chymwysiadau fel YouTube, Ted Talks gydag achrediadau ar-lein newydd ar gael.

Allwch chi ddisgrifio pwysigrwydd cydweithio rhwng busnesau cymdeithasol mewn lleoliad cydgefnogaeth?

Does dim y ffasiwn beth â chystadleuaeth, dim ond sefydliadau nad ydym ni wedi cydweithio â nhw, rydych chi’n unigryw ac am wneud cyfiawnder â phwy ydych chi go iawn, a chreu cysylltiadau â’r sefydliadau a fydd yn rhoi hwb i chi ac yn cryfhau’r gwasanaethau y gallwch chi eu cynnig. Mae pawb yn tynnu eu pwysau o fewn tîm a gallai helpu i ddod â sefydliadau at ei gilydd a llunio rhestrau o grantiau a chynigion gwasanaethau cystadleuol yn y sector cyhoeddus fod yn ffordd ymlaen i gefnogi eich cymunedau a llywodraeth leol mewn ffordd gynhyrchiol.

Pe bae gennych chi un neges i’r sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, beth fyddai honno?

I ddysgu o gamgymeriadau ac arferion gorau’r gorffennol. Manteisio ar y pethau cadarnhaol sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod y sefyllfa COVID-19 – cydweithio, cadernid a gweithio drwy broblemau o’r lefel isaf. Mae rhywun yn gallu cael boddhad wrth helpu eraill a gallwn ganfod nerth gyda’n gilydd. Dewch â phawb i’r un lefel.

Mae undod, parch, cydweithio, grymuso a chyfathrebu yn allweddol. Mynnwch well dyfodol!


Mae Sefydliad Enbarr wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.