Delyn Gymnastics yn dod yn ffit ar gyfer twf

Mae Delyn Gymnastics o Sir y Fflint yn cynnig sesiynau gymnasteg fforddiadwy a hygyrch i blant sy'n byw yn un o rannau mwyaf difreintiedig Cymru, ysgrifenna Ymgynghorydd Busnes Cymdeithasol Cymru, Jacqui Cross. Roedd ei hyfforddwyr yn gwybod popeth am gymnasteg ond roeddent am gael cymorth busnes arbenigol i ddod yn fusnes bach iach a oedd yn barod i ddatblygu ar gyfer y dyfodol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae Delyn Gymnastics yn cynnal dosbarthiadau yn y Fflint a Threffynnon, ardaloedd mwyaf difreintiedig Sir y Fflint. Mae’r cysylltiadau rhwng amddifadedd ac iechyd gwael wedi’u hen sefydlu – mae rhai amcangyfrifon yn credu bod pobl o ardaloedd difreintiedig Cymru yn byw ddeng mlynedd yn llai na’r rheiny o ardaloedd gwell eu byd. Felly mae’r dosbarthiadau gymnasteg yn ffordd bwysig iawn i blant ac oedolion wella eu ffitrwydd. Trwy gynnig strwythur prisio fforddiadwy, mae’r sesiynau’n hygyrch i bawb.

Roedd y galw am ddosbarthiadau yn uchel, ond cyn ehangu ymhellach, daeth hyfforddwyr y clwb i Fusnes Cymdeithasol Cymru i sicrhau bod eu busnes mor iach â’u cwsmeriaid.

Y cymorth a gawsant gennym

Cefnogodd tîm Busnes Cymdeithasol Cymru Delyn Gymnastics i ddatblygu cynllun busnes newydd gyda rhagolygon ariannol cadarn a realistig. Helpodd dadansoddiad SWOT a chofrestr risgiau aelodau’r tîm i nodi heriau posibl ac i roi camau ar waith er mwyn eu hosgoi. Cawsant gyngor i ysgrifennu manyleb ar gyfer chwilio am eu hadeilad eu hunain ac, yn ystod y misoedd nesaf, bydd hyfforddiant arbenigol yn cael ei ddarparu i Fwrdd y Cyfarwyddwyr i roi mwy o hyder iddynt yn eu rolau ac o ran eu cyfrifoldebau.

Effaith ein cymorth

Mae chwe swydd ran-amser bellach wedi’u creu yn Delyn Gymnastics – roedd dau aelod newydd o’r staff yn ddi-waith yn flaenorol.

Dywed Jen Waite, y Cyfarwyddwr a’r Prif Hyfforddwr:

“Rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth, y ddealltwriaeth a’r sylw personol rydym wedi elwa arnynt ers gweithio gyda Jacqui a Busnes Cymdeithasol Cymru.

“Mae’n galonogol i ni gael ymgynghorydd busnes cyfeillgar a hawdd mynd ato. Mae wedi ein tywys trwy’r holl gamau angenrheidiol er mwyn dod yn fusnes bach iach, ac yn ein cadw i symud ymlaen o ran yr hyn y mae angen ei ddatblygu a’i wella.

“Rydym yn dwlu ar yr hyn yr ydym yn ei wneud ac rydym yn gwybod ein bod yn hyfforddwyr a mentoriaid gymnasteg da.  Gyda chymorth Busnes Cymdeithasol Cymru, rydym yn gwybod ein bod yn dod yn rheolwyr busnes da hefyd. Ac mae hynny’n hollbwysig os ydym am barhau yn ein hymdrechion busnes.”

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Jacqui Cross yw cynghorydd busnes Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam

Mwy am fusnes cymdeithasol