#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol yn Ninbych sy’n ysbrydoli newid creadigol sydd â ffocws ar yr amgylchedd er mwyn cefnogi dyfodol cynaliadwy

Mae Y Tŷ Gwyrdd yn creu mudiad yn y gymuned ac yn ysgogi newid i bobl sy’n byw a gweithio yn yr ardal, gan gynnig atebion diwastraff, hawdd i bawb. Maen nhw’n cynnwys siop Masnach Deg, caffi, gofod i artistiaid a menter cyfnewid teganau i enwi dim ond rhai.

By Ben Bostock · 2 Hydref 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Marguerite Pearce yn sôn wrthym sut y mae Y Tŷ Gwyrdd yn creu mudiad yn ei gymuned ac yn sbarduno newid ar gyfer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal. Mae’n cyflawni hyn trwy ddatrysiadau diwastraff hygyrch, ac mae rhai o’r mentrau arfaethedig yn cynnwys siop Masnach Deg, caffi, gofod artistiaid a chyfnewidfa teganau.

Trwy fyw, gwirfoddoli a gweithio yn yr ardal, rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan greadigrwydd a chyfeillgarwch y gymuned leol i ymuno â’r mudiad i wneud cyfraniad cadarnhaol a sbarduno newid ar gyfer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yma. Mae hyn, ynghyd â fy nghariad at yr awyr agored, a’m hawydd i amddiffyn ein hamgylchedd, wedi fy ysgogi i sefydlu Y Tŷ Gwyrdd, menter gymdeithasol newydd yn Ninbych.

Crëwyd Y Tŷ Gwyrdd i gynnig gofod cynhwysol a chroesawgar i’r gymuned leol, i ddathlu a hyrwyddo’r bobl a’r mentrau ysbrydoledig yn Ninbych a’r ardal gyfagos, ac i helpu i leihau effaith y gymuned honno ar yr amgylchedd trwy gynnig opsiynau a chyfleoedd diwastraff, fforddiadwy a hygyrch i hwyluso economi gylchol.

Ymhlith y cyfleusterau arfaethedig y mae siop sy’n cynnig cynhyrchion lleol, Masnach Deg a diwastraff, gweithdy atgyweirio rheolaidd, caffi, lle chwarae dan do i blant, cyfnewidfa llyfrau, dillad a theganau, ac arddangosfa o waith artistiaid lleol. Rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid i gefnogi a hyrwyddo mentrau a gweithgareddau cymunedol lleol.

Mae ein prosiect cyfredol yn gydweithrediad â’r artist proffesiynol lleol, Wendy Lawrence, ac yn cynnwys murlun cymunedol a fydd yn cynnwys gwaith celf cerameg a grëwyd gan drigolion lleol i adlewyrchu a mynegi eu teimladau ynghylch effaith y pandemig COVID-19 o safbwynt gobaith.

Rydym wrthi’n ymchwilio i adeiladau addas, gyda’r nod o agor y siop yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf (ar gyfer clicio a chasglu a dosbarthu yn unig, o bosibl, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID-19).

Bu yna rywfaint o oedi yn y cynnydd yn ystod y cyfyngiadau symud o ganlyniad i geisio jyglo gwaith a bywyd gartref, ac oherwydd y gostyngiad yn y gwasanaethau cymorth a oedd ar gael. Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau hyn, rydym yn symud ymlaen gyda chymorth y mentor busnes, Rachael Hobbs yn Busnes Cymdeithasol Cymru, Rhaglen Dechrau Busnes Brewin Dolphin yr Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol, a thrwy gydweithredu â sefydliadau cyhoeddus a phreifat lleol eraill. Credwn fod gweithio gyda’n gilydd o’r pwys mwyaf i sicrhau’r effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd orau posibl yn ein cymunedau.

Yng ngeiriau Syr David Attenborough,‘Mae dyfodol bywyd ar y ddaear yn dibynnu ar ein gallu i weithredu’.