Cysylltedd Band Eang Gwledig – Cau’r bwlch rhwng Trefu a Cefn Gwald Cymru

Mae Marc Davies ein Ymgynghorydd Arweiniol Digidol, yn trafod adroddiad y 'Cenhedloedd Cysylltiedig' gan Ofcom a sut y gall cronfa band eang newydd Gymru helpu i gysylltu cymunedau ledled Cymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Adroddiad Cenhedloedd Cysylltiedig Ofcom

Mae adroddiad heddiw Ofcom, ‘Connected Nations’ yn cyflwyno darlun gwell a chyson o gyflwyno band eang a chysylltedd ledled Cymru, fodd bynnag, mae mwy i’w wneud cyn bod gennym ni gae gwirioneddol ‘gwastad’ yng Nghymru. Rydw i yn angerddol am wella y rhaniad cysylltedd ‘Gwledig / Trefol’, ac rwy’n teimlo bod hon yn her y gellir ei thrwsio os gall cymunedau gydweithredu a chanolbwyntio arni.

Mae datrysiadau cysylltedd gwell ar gael, mae cefnogaeth ac opsiynau pecynnau cymorth hefyd ar gael i’w hystyried. Gallwn hefyd dynnu ar enghreifftiau ysbrydoledig o arloesi cymunedol yng Nghymru lle mae ymyriadau ar y cyd wedi arwain at fuddion lleol cadarnhaol.

Llywio Opsiynau Band Eang

Rwy’n sicr mai un rhwystr i’r lleygwr sy’n sownd mewn ardal sydd â chysylltiad gwael, yw’r llu o opsiynau a negeseuon sy’n cael eu cyflwyno i’r cyhoedd. Nid yw’n hawdd ymgymryd â’r opsiynau hyn, gwirwyr cod post ar-lein a nodi beth yw’r opsiwn gorau yn y tymor byr / canolig / hir. Mae adroddiad Ofcom Wales (tudalen 16) yn amcangyfrif na all 15,000 o adeiladau ledled Cymru gael mynediad at fand eang gweddus, bydd gan bob un o’r rhain ei heriau pwrpasol, ei anghenion buddsoddi a’i opsiynau datrys.

Fodd bynnag, dylem aros yn gadarnhaol, gan fod siawns uchel bod datrysiad gyda chymorth posibl ar gael. Nid yw hynny’n golygu ei fod yn ateb hawdd. Bydd angen cydweithredu, dyfalbarhad ac ewyllys gref i ddatrys y broblem, a gallwn fod yn dda am hynny yng Nghymru, mae angen i ni fod yn hyderus wrth gefnogi ein hunain.

Y dewis arall yw aros fel yr ydym, a gobeithio y bydd yn gwella ac yn ymddangos yn wyrthiol trwy wneud dim. Rwy’n gredwr cryf yn y dywediad, ‘Nid diwrnod yn yr wythnos’ yw ‘Someday’. Dewch i gydweithio.


Gweithio Tuag at Gysylltiad Sefydlog

Rwyf wedi bod yn ymwneud dros y blynyddoedd ag amrywiaeth o ddulliau o sut rydym wedi cysylltu â’r rhyngrwyd. O ddyddiau’r modemau screechy, ymladd am llinellau ffôn yn y 200o, gan gysylltu lloerennau unffordd a dwyffordd yn gorfforol mewn lleoliadau anghysbell, hyd at gysylltiadau symudol 4G, symudol diwifr sefydlog, cyflym iawn ac uwch-gyflym.

Fel un o drigolion cefn gwlad Gorllewin Cymru, mae ceisio cysylltiad cyflymach a mwy sefydlog yn barhaus wedi bod yn heriol, mae wedi bod yn broses o ddyfalbarhad, ymchwilio, profi, dysgu oddi wrth gysylltiadau uchel eu parch a rhoi cynnig ar bethau.

Rwy’n ffodus fy mod yn gweithio yn y sector digidol, ac yn mwynhau’r heriau sy’n gysylltiedig â datrys problemau a dod o hyd i atebion sy’n gwella sefyllfaoedd.  Yn enwedig i aelwydydd, grwpiau neu gymunedau nad ydynt wedi bod mewn sefyllfa ffodus i allu cyrchu gweddus, sefydlog cysylltedd band eang. Isod, fe welwch ragor o wybodaeth am y gronfa sydd ar gael.

marc.davies@wales.coop

Cronfa Band Eang Lleol Llywodraeth Cymru

Un ateb i’w ystyried ar gyfer yr ardaloedd cyflym hyn yw cronfa Band Eang Lleol Llywodraeth Cymru. Lle gall dull cyfunol o ddatrys materion cysylltedd lleol fod yn un o’r opsiynau ar y bwrdd i gymunedau ei ystyried. Nid yw hwn yn gysyniad newydd gyda llawer o enghreifftiau ledled y DU a’r byd lle mae cymunedau wedi dod at ei gilydd i wella cysylltedd.

Nid oes unrhyw ddadlau mai cysylltedd ffibr yn uniongyrchol â’r cartref yw’r ateb ‘prawf dyfodol’ ar gyfer ein holl anghenion cysylltedd. Fodd bynnag, pa mor hir y mae’n rhaid i’r cymunedau pellaf i ffwrdd aros? Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallai’ch cymuned weithio gyda’i gilydd.