Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru – Seremoni 2019

Mae gwobrau blynyddol Busnes Cymdeithasol Cymru yn cydnabod rhagoriaeth yn y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae gwobrau blynyddol Busnes Cymdeithasol Cymru yn cydnabod rhagoriaeth yn y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd y noson wobrwyo, a gynhelir eleni yn Venue Cymru, Llandudno, yn gyfle i ddathlu’r effaith gadarnhaol y mae mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr yn ei chael ar gymunedau ledled Cymru.

Mae’r noson gyfareddol, dan ofal y tenor a’r seren radio a theledu o Gymru, Wynne Evans, yn argoeli i fod yn uchafbwynt yng nghalendr y sector menter gymdeithasol, gan ddod ag entrepreneuriaid cymdeithasol, arweinwyr busnes, cyd-weithwyr gweithgar ac arloeswyr talentog ledled y sector yng Nghymru ynghyd.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Venue Cymru, Llandudno ddydd Mawrth 24 Medi rhwng 6.30pm a 10.30pm. I archebu eich tocyn yn rhad ac am ddim, ewch i’n tudalen eventbrite.

 


Isod, gellwch ddarllen am yr ymgeiswyr addawol sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni, y mae pob un ohonynt yn dod o amrywiaeth o fusnesau cymdeithasol, ond sy’n arddangos agwedd ddynamig, entrepreneuraidd ac uchelgeisiol, sy’n llywio’r sector yn ei flaen.

Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn – noddir gan NatWest

Mae gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn, sef un o ddau o’n prif gategorïau, yn agored i unrhyw fenter gymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu am fwy na dwy flynedd, a hynny ledled unrhyw sector. Yn ogystal â’r tri ymgeisydd sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, a ymgeisiodd yn uniongyrchol am y categori hwn, bydd enillwyr y pum gwobr sector yn cael eu dewis i ymuno â’r rhestr fer hon.

Mae’r beirniaid yn chwilio am fusnes sefydledig, creadigol ac arloesol, sy’n cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel ac sy’n meddu ar dystiolaeth bendant o’i heffaith gymdeithasol, amgylcheddol neu gymunedol. Bydd enillydd gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn yn fenter gynaliadwy sy’n cael ei rheoli’n dda, ac sy’n meddu ar weledigaeth bendant ac uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol. Enillydd y llynedd oedd Ymddiriedaeth Gymunedol Splash, sef canolfan hamdden amlgyfleuster yn Wrecsam.

Galeri Caernarfon Cyf

Nod Galeri Caernarfon yw gwella tref Caernarfon trwy drawsnewid ac ailwampio’r prif adeiladau gwag ac adfeiliedig, a dod â bywyd ac economi i’r dref trwy’r celfyddydau. Hyd yn hyn, mae’r fenter wedi adnewyddu 20 adeilad, wedi dechrau prosiect sgiliau perfformio poblogaidd ar gyfer pobl ifanc, ac wedi agor Galeri, canolbwynt celf uchelgeisiol sy’n gartref i theatr, stiwdios, ystafelloedd cyfarfod, sinemâu a chaffi, a mwy.

Hope Rescue

Mae Hope Rescue yn elusen sy’n achub cŵn strae o bob rhan o Dde Cymru, cŵn a fyddent, fel arall, yn cael eu rhoi i gysgu. Mae’r elusen hefyd yn ymgyrchu yn erbyn arferion bridio anghyfrifol a thros ofal i filgwn; yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli traddodiadol ac a gynorthwyir; ac yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu profiad gwaith a hyfforddiant galwedigaethol ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu gwahardd o’r ysgol. Ers prynu canolfan achub, ac arallgyfeirio ei hincwm, mae Hope Rescue wedi gallu dyblu nifer y cŵn y mae’n eu helpu bob blwyddyn – llwyddodd i achub 829 o gŵn y llynedd.

RainbowBiz

Mae RainbowBiz yn fenter gymdeithasol yn Sir y Fflint sy’n ceisio hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled pob grŵp nodweddion gwarchodedig. Mae’n cyflwyno amrywiaeth eang o raglenni yn y gymuned sy’n lleihau ynysu cymdeithasol, yn cynyddu cydlyniant cymunedol, yn darparu profiad gwaith ystyrlon, ac yn creu amgylchedd diogel ar gyfer y rhai hynny sydd ag anghenion ychwanegol, er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn gweithgareddau i feithrin gallu a hyder.

Seren y Dyfodol – noddir gan Legal & General

Mae ein prif gategori arall yn cynnwys gwobr Seren y Dyfodol, sy’n dathlu’r busnesau newydd a chyffrous sydd wedi ymuno â’r sector menter gymdeithasol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae’r beirniaid yn chwilio am fusnesau newydd ac uchelgeisiol sydd wedi arddangos effaith neu dwf nodedig ers iddynt gael eu sefydlu. Bydd enillydd gwobr Seren y Dyfodol yn fenter sydd wedi’i chynllunio’n dda ac sy’n meddu ar gynllun busnes cadarn, gan arddangos y potensial ar gyfer llwyddiant a chynaliadwyedd yn y dyfodol.

Enillydd y llynedd oedd Natural Weigh, siop sero gwastraff yng Nghrucywel.

73 Degrees Film

Nod 73 Degrees Film yw adeiladu cymunedau, creu prosiectau cyfryngau gwreiddiol, a helpu rhagor o bobl ifanc yng Nghymru i gael gwaith yn y diwydiant ffilm. Maent yn gweithio mewn cymunedau i ddarparu gweithgareddau i bobl ifanc yng Ngogledd Cymru sy’n brwydro i gael gwaith, neu sy’n ynysig oherwydd diffyg darpariaeth neu broblemau iechyd meddwl.

Community Impact Initiative

Mae’r Community Impact Initiative yn fenter gymdeithasol sydd wedi’i lleoli yn Ne Cymru, ac mae’n cefnogi unigolion sydd wedi’u hymyleiddio i ddatblygu sgiliau personol a sgiliau cyflogadwyedd trwy adnewyddu eiddo gwag, neu sydd mewn perygl o ddod yn wag. Ei nod yw datblygu sgiliau, ond gan hefyd, ar yr un pryd, fynd i’r afael â phroblem tai sy’n dod yn fwyfwy cyffredin ledled Cymru.

DRIVE Taxi Coop

Mae DRIVE yn gydweithrediaeth tacsis yng Nghaerdydd sy’n ceisio sicrhau bod gan yr holl staff amodau gwaith teg, a bod pob teithiwr yn cael mynediad teg a chyfartal at wasanaeth tacsi o safon uchel, ni waeth a oes angen cymorth ychwanegol arno ai peidio. Mae’r gydweithrediaeth wedi meithrin cysylltiadau â’r RNIB ac yn codi ffioedd gostyngol ar deithwyr sydd â thocynnau teithio rhatach.

Therapeutic Activities Group CIC

Mae’r Therapeutic Activities Group yn sefydliad sy’n ymdrechu i wella lles corfforol, emosiynol a chymdeithasol pobl ifanc sydd mewn perygl o ddatblygu agweddau ac ymddygiadau negyddol o ganlyniad i brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod. Gan ddefnyddio gweithgareddau therapiwtig gyda chymorth anifeiliaid, mae’r grŵp yn rhoi cymorth i ysgolion ledled Caerdydd er mwyn iddynt helpu pobl ifanc mewn ffordd greadigol nad yw’n teimlo fel therapi traddodiadol.

Technoleg er Budd – noddir gan Doopoll

Mae’r categori Technoleg er Budd yn gwobrwyo busnesau cymdeithasol sydd wedi manteisio ar rym technoleg ddigidol i wella eu heffaith cymdeithasol, amgylcheddol neu gymunedol. Gallai hyn fod naill ai trwy fabwysiadu technolegau newydd i wella’r modd y mae gwasanaethau cyfredol yn cael eu darparu, neu drwy greu datblygiadau digidol arloesol newydd sy’n arwain at effaith gadarnhaol.

Clyd Alyn

Mae Clyd Alyn yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy’n ymateb i’r angen am dai cymdeithasol yng Ngogledd Cymru. Mae’n ymrwymedig i ddefnyddio technoleg ddigidol i wella bywydau ei breswylwyr mewn sawl ffordd, gan gynnwys trwy’r canlynol: sesiynau pontio’r cenedlaethau, lle mae plant lleol yn addysgu preswylwyr hŷn sut i ddefnyddio technoleg, darparu cyrsiau hyfforddi CSCS ar-lein, helpu preswylwyr i gael gafael ar grantiau i brynu technoleg, a chyflogi swyddog cyfryngau cymdeithasol penodol i gyfathrebu mewn modd rhagweithiol â phreswylwyr ar-lein.

Innovate Trust

Mae Innovate Trust yn elusen byw â chymorth sy’n darparu gwasanaethau cymorth i dros 250 o bobl ag anableddau dysgu, cyflyrau iechyd meddwl a namau corfforol. Nod yr elusen yw bod yn rhagweithiol ac arloesol ei hymagwedd at ddarparu gwasanaethau. Mae wedi creu cartref Byw â Chymorth Clyfar cyntaf y Deyrnas Unedig, a hynny trwy uwchraddio’r eiddo fel ei fod yn cael ei ysgogi gan lais ac ystum, gan sicrhau’r hygyrchedd mwyaf posibl i breswylwyr.

Pennysmart CIC

Mae Pennysmart CIC yn wasanaeth cynghori ariannol annibynnol sy’n anelu at roi cymorth i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ariannol fel eu bod yn dod yn sefydlog yn ariannol ac yn gwella eu llesiant cyffredinol. Maent yn defnyddio technoleg ddigidol i helpu ymwelwyr sy’n dod i wasanaeth galw heibio mewn banc bwyd, gan roi’r gallu iddynt wirio budd-daliadau, chwilio am grantiau a chael talebau ar-lein mewn amser real. Mae hyn yn golygu y gallant gael cymorth ar gyfer eu cleientiaid yn llawer cyflymach.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol – noddir gan Acuity Law

Mae’r categori hwn yn hyrwyddo busnesau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cynnig atebion a gwasanaethau arloesol i gleientiaid, gan rymuso pobl a gwella eu hiechyd, eu lles a’u safon byw.

Down to earth

Mae Down to Earth yn cynnig profiadau newid bywyd i rai o grwpiau mwyaf bregus Cymru, a hynny trwy gynnig cyfleoedd i helpu creu adeiladau gyda defnyddiau naturiol a chynaliadwy, yn ogystal ag ymarfer rheoli tir mewn modd cynaliadwy. Trwy gynnig gwaith awyr agored ystyrlon, sy’n cael ei gyflawni ar y cyd â chymheiriaid, mae Down to Earth yn helpu’r rhai sy’n brwydro yn erbyn iselder ysbryd, pryder ac anafiadau i’r ymennydd i adsefydlu.

The Fern Partnership

Mae Partneriaeth Fern yn darparu gwasanaethau gofal plant a chymunedol fforddiadwy o safon uchel ledled Cwm Rhondda, sy’n cynnwys cymorth cyflogaeth, datblygiad cymdeithasol, hyfforddiant a chyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Oddi ar 2016, mae’r bartneriaeth wedi tyfu ac arallgyfeirio, gan fynd o bum aelod o staff i 60 ar hyn o bryd, a rhagwelir y bydd rhagor o swyddi yn cael eu creu yn y dyfodol agos.

Amgylcheddol – noddir gan BIC Innovation

Dyfernir y wobr Amgylcheddol i fusnes cymdeithasol yn y sector amgylcheddol neu reoli gwastraff sy’n sicrhau effaith sylweddol ar yr amgylchedd, ond sydd hefyd yn manteisio ar yr effaith honno fel cyfrwng ar gyfer addysg, cyflogaeth a chyfleoedd hyfforddi, ac ati.

Awel Aman Tawe

Mae Awel Aman Tawe yn elusen ynni gymunedol sy’n ceisio mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a galluogi adfywio lleol yn Abertawe Uchaf a Chwm Aman. Yn 2017, sefydlodd yr elusen fferm wynt dan berchnogaeth y gymuned, ac mae’n bwriadu gosod paneli solar ar doeau dros 250 o safleoedd yng Nghymru er mwyn darparu ynni fforddiadwy, cynaliadwy ar gyfer adeiladau cymunedol ac ysgolion.

Elite Paper Solutions

Mae Elite Paper Solutions yn cynnig gwasanaeth rhwygo ac ailgylchu gwastraff papur cyfrinachol ar gyfer sefydliadau’r sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol ledled De Cymru. Mae’r busnes yn darparu cyfleoedd o ran gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli ar gyfer pobl ag anableddau neu’r rhai sy’n profi anfantais.

Menter Gymdeithasol yng Ngolwg y Cwsmer – noddir gan Cowshed

Dyfernir gwobr y categori Menter Gymdeithasol yng Ngolwg y Cwsmer i fenter gymdeithasol sy’n darparu gwasanaeth neu gynnyrch yn uniongyrchol i’r cyhoedd. Bydd gan yr enillwyr enw da o ran rhagoriaeth mewn ansawdd a gwasanaeth cwsmeriaid, ynghyd ag effaith gymdeithasol, amgylcheddol neu gymunedol gref.

Aura Leisure

Mae Aura Leisure yn rheoli mwyafswm y gwasanaethau hamdden a diwylliannol a oedd yn cael eu gweithredu cyn hynny gan Gyngor Sir y Fflint. Mae portffolio Aura Leisure yn cynnwys canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac ardaloedd chwarae i blant. Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ei gwsmeriaid trwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles corfforol pobl. Mae hefyd yn darparu hyfforddiant ar sgiliau, dysgu gydol oes a chyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn y cymunedau lleol

Greenwich Leisure

Dechreuodd Greenwich Leisure, sef ymddiriedolaeth hamdden Menter Gymdeithasol gyntaf y Deyrnas Unedig, yn Llundain, ond ar hyn o bryd mae’n gweithredu wyth canolfan hamdden yn ardal Caerdydd. Datganiad o genhadaeth Greenwich Leisure yw rhoi cymorth, trwy hyrwyddo ffordd iach a gweithgar o fyw, i ragor o bobl mewn rhagor o gymunedau deimlo’n well. Mae eu gwarged yn cael ei ailfuddsoddi yn y cymunedau ar ffurf ailwampio cyfleusterau, Cronfa Gymunedol Greenwich a Sefydliad Chwaraeon Greenwich.

Holywell Leisure Centre

Nod Holywell Leisure yw darparu gwasanaeth sy’n gwella iechyd a lles y gymuned leol trwy gynnig ysgogiad corfforol a meddyliol a bod yn ganolbwynt cymdeithasol i dref sy’n aml yn cael ei hystyried yn un ‘sy’n dirywio’. Yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon, mae’r ganolfan hefyd yn cynnwys llyfrgell y dref, ac mae’n cydweithredu â sefydliadau eraill i ddarparu nifer o ddosbarthiadau, gan gynnwys dysgu Cymraeg, llythrennedd a rhifedd, ac ymwybyddiaeth ddigidol.

Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant

Mae’r wobr Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yn dathlu menter gymdeithasol sy’n darparu mynediad at addysg a hyfforddiant ar sgiliau, cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol, lleoliadau a hyfforddiant yn y gwaith, swyddi ar gyfer pobl mewn amgylchedd â chymorth, ac ati. Mae’r mentrau hyn yn grymuso pobl i wella eu hunain a meithrin hyder, hyrwyddo cydraddoldeb a hygyrchedd at addysg a chyflogaeth.

Elite Paper Solutions

Mae Elite Paper Solutions yn cynnig gwasanaeth rhwygo ac ailgylchu gwastraff papur cyfrinachol ar gyfer sefydliadau’r sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol ledled De Cymru. Mae’r busnes yn darparu cyfleoedd o ran gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli ar gyfer pobl ag anableddau neu’r rhai sy’n profi anfantais.

Empower – Be The Change

Mae Empower – Be The Change yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau lleol a chenedlaethol i ddarparu rhaglenni pwrpasol sy’n meithrin hyder, cymhelliant, annibyniaeth a hunanreolaeth pobl. Wrth wneud hynny, maent yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â materion sy’n ymwneud â thlodi, cydlyniant cymunedol, llesiant, mynediad a chyrhaeddiad, a hynny ledled pob agwedd ar ddysgu.

The Fern Partnership

Mae Partneriaeth Fern yn darparu gwasanaethau gofal plant a chymunedol fforddiadwy o safon uchel ledled Cwm Rhondda, sy’n cynnwys cymorth cyflogaeth, datblygiad cymdeithasol, hyfforddiant a chyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Oddi ar 2016, mae’r bartneriaeth wedi tyfu ac arallgyfeirio, gan fynd o bum aelod o staff i 60 ar hyn o bryd, a rhagwelir y bydd rhagor o swyddi yn cael eu creu yn y dyfodol agos.

Noddwy

Diolch yn fawr iawn i’n holl noddwyr sy’n ein cefnogi ac sy’n gwneud y digwyddiad hwn yn bosibl.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe’i cyflenwir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.