Diwrnod Mentrau Gymdeithasol – “Cyfle i ddangos effaith gadarnhaol mentrau cymdeithasol ar bobl a chymunedau ledled Cymru.”

Fel rhan o Ddiwrnod Mentrau Gymdeithasol, mae Gweinidog Economi Senedd Cymru, Vaughan Gething, yn gwneud sylwadau ar y potensial enfawr i fentrau cydweithredol a mentrau cymdeithasol fod y model busnes o ddewis a sut maen nhw'n darparu atebion i heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r 20 mis diwethaf wedi bod yn gythryblus i lawer o fentrau cymdeithasol, ond rwy’n falch bod mentrau cymdeithasol ledled Cymru wedi bod yn ganolog i ymateb ein cymunedau i Bandemig Covid-19 – yn darparu cymorth gwerthfawr i bobl pan oedd arnynt ei angen fwyaf Mae Diwrnod Mentrau Cymdeithasol yn rhoi platfform i bob menter gymdeithasol adrodd ei stori, dangos beth sy’n ei gwneud yn wahanol i fusnesau traddodiadol ac i amlygu effaith gadarnhaol ei gwaith ar bobl a chymunedau ar hyd a lled Cymru.

Wrth i ni symud ymlaen a mynd i’r afael â’r heriau sydd gerbron, mae’n bwysig i ni fanteisio ar werthoedd ac egwyddorion menter gymdeithasol a chydweithredu sydd wedi ein helpu ni drwy Covid-19, wrth i ni weithio i adeiladu’r Gymru wyrddach, decach a mwy ffyniannus y mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig iddi. Mae llawer o fentrau cymdeithasol yn gweithio mewn sectorau fel ynni adnewyddadwy, sero wastraff, bwyd, bioamrywiaeth a rheoli tir. I rai ohonynt, mae amcanion amgylcheddol a gwella’u hardal leol yn ganolog i’w nodau cymdeithasol.

Trwy ddysgu o werthoedd cydweithredol a’r mudiad cydweithredol, rydym yn defnyddio ac yn adeiladu ar werthoedd ac egwyddorion traddodiadol a chynhenid Cymru. Mae potensial enfawr i gydweithfeydd a mentrau cymdeithasol fod yn fodel busnes o ddewis, gan ddarparu atebion i heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae amser cyffrous i ddod i’r sector ac rwy’n teimlo’n galonogol am y dyfodol a’r potensial am dwf a llwyddiant pellach. Diolch i bob menter gymdeithasol am eich cyfraniad parhaus at wella llesiant cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru.

Llun o Vaughan Gething

Vaughan Gething yw’r Gweinidog Economi ac Aelod o Senedd Cymru dros Dde Caerdydd a Phenarth

Cyfres Blogiau Trawnewid Cymru