Ein Bwrdd

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi gweithredu er y 1980au cynnar. Mae ein cynaliadwyedd wedi dod yn sgil trefniadau llywodraethu cryf ac enw da am yr hyn a wnawn.

Mae ein Bwrdd yn cynnwys 11 o bobl – chwech dyn a phum menyw ar hyn o bryd – y rhan fwyaf ohonynt wedi’u hethol gan ein haelodau. Mae hefyd yn cynnwys ambell unigolyn sydd wedi’i gyfethol o ganlyniad i’w sgiliau arbenigol a’i arbenigedd. Mae gan y Bwrdd un Pwyllgor – y Pwyllgor Risg ac Archwilio – sy’n cynnwys pum aelod.

Aelodau'r Bwrdd

Jeff Andrews, Trysorydd (etholedig)

Yn gyfrifydd wrth ei grefft, ac ar ôl gyrfa hir yn gweithio ym maes llywodraeth leol, y Comisiwn Ewropeaidd a’r sector preifat, daeth Jeff yn Gynghorydd Arbennig i weinidogion Llywodraeth Cymru am bron 12 mlynedd, naw ohonynt gyda Gweinidogion Cyllid. Ymddiswyddodd ym mis Mai 2016. Mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Gweithredol a Bwrdd y Ganolfan ers tro.   Mae wedi dal swydd y Trysorydd am nifer o flynyddoedd.

Mike Ash-Edwards (etholedig)

Hyd at ei ymddeoliad yn 2016, Mike oedd Ysgrifennydd Rhanbarthol Cymru ar gyfer y Co-operative Group, yn gyfrifol am raglenni aelodaeth, democrataidd, a chymunedol y Co-op, ac am gysylltu’r Aelodau â busnesau’r Co-op yng Nghymru. Roedd y rôl yn cynnwys rheoli pedwar clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, gan gyflogi 45 o gydweithwyr yng Ngogledd, De a Dwyrain Cymru, a gweithio gyda phobl yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad er mwyn mynd i’r afael â phroblemau mewn modd cydweithredol.  Mewn swyddi blaenorol, mae Mike wedi gweithio i’r Community Foundation Network, gan sefydlu sefydliadau cymunedol yng ngogledd Lloegr er mwyn codi arian yn lleol a’i ddosbarthu. Am dros ddegawd, bu’n Rheolwr Ymgyrchoedd i Oxfam, a oedd yn cynnwys bod yn gyfrifol am reoli gwaith cyfathrebu’r elusen mewn trychinebau ac argyfyngau. Mae wedi ymddeol yn ddiweddar fel canolwr pêl-droed.

Lis Burnett (etholedig)

Mewn gyrfa amrywiol, mae Lis wedi arwain Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ar gyfer corff amlwladol yn y DU, a bu’n Bennaeth Entrepreneuriaeth Gymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru. Mae wedi cefnogi datblygiad mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru, y DU ac Uganda. Mae wedi bod yn gynghorydd i’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru ac wedi gwneud gwaith ymchwil ar gyfer Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru. Yn 2012, dyfarnwyd iddi Gymrodoriaeth Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau er mwyn cydnabod ei chyfraniad i fentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Yn gyn-ymgynghorydd i NESTA, sef corff arloesi mwyaf blaenllaw y DU, mae gan Lis brofiad ymarferol o’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, a hynny o safbwynt gweithredol a pholisi. Fel yr Aelod Cabinet ar gyfer Adfywio ar Gyngor Bro Morgannwg, mae Lis yn hyrwyddo cwmnïau cydweithredol a busnesau cymdeithasol fel model economaidd amgen, ac ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol yn y dyfodol.

John Chown (etholedig)

Mae John yn gyfrifydd siartredig cymwysedig, ac mae wedi bod yn un o gyfarwyddwyr Williams Ross cyfyngedig yng Nghaerdydd ers deuddeng mlynedd. Mae wedi ymwneud yn broffesiynol â’r gwaith o gynnig gwasanaethau sicrwydd, cyngor, cymorth a hyfforddiant yn y sector dielw, gan weithio gydag elusennau, undebau credyd a sefydliadau gwirfoddol eraill dros nifer o flynyddoedd.

Mae ei brofiad gwirfoddol yn cynnwys:

 • Bod yn aelod o fwrdd rheoli Canolfan Cydweithredol Cymru ers dros ddeng mlynedd.
 • Bod yn aelod o fwrdd Cartrefi Cymoedd Merthyr er mis Ionawr 2012.
 • Bod yn aelod o fwrdd dwy gymdeithas tai am gyfanswm cyfunol o 18 mlynedd, hyd at 2001.
 • Bod yn aelod presennol o grŵp llywio sefydliad sy’n edrych i gynnig cymorth cynhwysfawr, strwythuredig a hirdymor i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Julie Cook (aelod penodedig y TUC)

Julie yw Swyddog Cenedlaethol TUC Cymru ac mae’n cynrychioli’r sefydliad ar Fwrdd y Ganolfan. TUC Cymru yw llais Cymru yn y gwaith. Gyda bron 50 o undebau llafur cysylltiedig, mae TUC Cymru yn cynrychioli bron hanner miliwn o weithwyr. Mae’n ymgyrchu dros degwch yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol gartref a thramor.

Julia Houlston-Clark (aelod cyfetholedig)

Julia yw Prif Weithredwr Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru, sy’n sefydliad cydweithredol. Mae gan Julia dros 15 mlynedd o brofiad adfer ffurfiol, ond mae bob amser wedi ymrwymo i ddatblygu perthnasoedd mewn modd cadarnhaol ac i ddatrys gwrthdaro gydol ei bywyd. Mae’n ymfalchïo yn ei swydd yn Bencampwr Cyfiawnder Adferol gyda’r Cyngor Cyfiawnder Adferol. Mae’n hyfforddwr profiadol iawn ac yn ymarferydd arbenigol mewn amrywiaeth eang o ddulliau gweithredu adferol, o atal ac ymyrryd yn gynnar mewn addysg a theuluoedd, i waith ymateb dwys, gan gynnwys gweithio gyda throseddwyr a dioddefwyr mewn perthynas â niwed difrifol iawn.

David Jenkins, Cadeirydd (etholedig)

Roedd David Jenkins yn un o sylfaenwyr Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae wedi bod yn aelod gweithgar o’r Bwrdd Rheoli ers y cyfarfod cyntaf ym 1982, ac yn Gadeirydd y Ganolfan er y 1990au cynnar.

Ar ôl gwasanaethu am 21 mlynedd fel Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru, ymddeolodd David o’r rôl ym mis Ebrill 2004, yn 55 oed. Ers hynny, mae David wedi ymgymryd â nifer o benodiadau cyhoeddus o fewn GIG Cymru ac roedd yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan rhwng 2009 a 2017. Mae hefyd yn aelod o’r Tribiwnlys Apelau Cyflogaeth.

Mae David yn byw yn Sir Fynwy, yn briod â thri o blant sydd wedi tyfu i fyny erbyn hyn. Dyfarnwyd OBE iddo yn 2004 am ei gyfraniad at wella cysylltiadau diwydiannol yng Nghymru.

Nigel Keane (etholedig)

Mae Nigel Keane yn Gyfrifydd Siartredig sy’n gweithio fel Cynghorydd Polisi gydag Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru. Mae Nigel wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae ganddo brofiad helaeth o sector cydweithredol y defnyddwyr, wedi iddo wasanaethu ar Bwyllgor Ardal De Cymru a Bwrdd Rhanbarthol Cymru y Co-operative Group, a’u corff rhagflaenol yng Nghymru. Roedd Nigel hefyd yn Gyfarwyddwr y Co-operative Group am ddwy flynedd.

Mae gan Nigel brofiad o gefnogi cwmnïau cydweithredol sy’n eiddo i’r gweithwyr, o’i gyfnod fel trysorydd Cymdeithas Datblygu Cwmnïau Cydweithredol Caerdydd a’r Fro, ac mae wedi gwasanaethu ar Fwrdd Rheoli Canolfan Cydweithredol Cymru dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Tamsin Stirling (etholedig)

Mae Tamsin yn ymchwilydd tai a chanddi dros 25 mlynedd o brofiad. Mae wedi gweithio o fewn, ac mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a mudiadau’r trydydd sector. Mae wedi gweithio fel swyddog tai, cynorthwyydd ymchwil, swyddog ac ymgynghorydd polisi, bu’n olygydd y Welsh Housing Quarterly am oddeutu 18 mlynedd, a bu’n gynghorydd polisi arbenigol ar dai, adfywio a chynllunio materion i Weinidogion Llywodraeth Cymru, Huw Lewis AC a Carl Sargeant AC rhwng mis Ebrill 2012 a mis Ebrill 2014. Ar hyn o bryd mae’n ymgynghorydd annibynnol ar dai.

Mae gan Tamsin brofiad helaeth o fyrddau rheoli, gan gynnwys bod yn gyn-Gadeirydd cymdeithas tai gydfuddiannol, Tai Cymunedol Bron Afon, ac elusen digartrefedd yr ifanc, Llamau.

Cafodd Tamsin ei chyfethol yn aelod o fwrdd Canolfan Cydweithredol Cymru yn 2015, a daeth yn aelod etholedig yn 2017.

Kathryn Williams (aelod cyfetholedig)

Kathryn yw Prif Weithredwr Rubicon Dance, menter gymdeithasol yng Nghaerdydd sy’n darparu gweithgareddau dawns cymunedol yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Mae ganddi brofiad helaeth o entrepreneuriaeth gymdeithasol ac o arwain sefydliadau nad ydynt yn dosbarthu elw i’w haelodau. Roedd hi’n un o sylfaenwyr Dylan’s Den, clwb ar ôl ysgol cydweithredol yn Nhreorci, a hi yw’r cadeirydd presennol. Mae hefyd wedi bod yn un o ymddiriedolwyr Interlink a Clybiau Plant Cymru.

Robin Williams (etholoedig)

Mae Robin wedi bod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol a Bwrdd Rheoli’r Ganolfan am flynyddoedd lawer, yn gweithio gyda Derek Walker a’r ddau Brif Weithredwr a’i rhagflaenodd.

Bu’n gyfreithiwr mewn practis preifat am 35 mlynedd hyd nes iddo ymddeol yn 2015, gan ymwneud yn bennaf â rhoi cyngor i dri Undeb Llafur blaenllaw (GMB, UNITE ac USDAW) ac achosion Cymorth Cyfreithiol. Dros y 15 mlynedd diwethaf, bu’n ymgymryd, y rhan fwyaf o’r amser, â phob agwedd ar waith tribiwnlys cyflogaeth (gan gynnwys hawliadau gwahaniaethu). Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o faterion yn ymwneud ag anafiadau personol (hawliadau clefydau yn benodol).

Dogfennau llywodraethu

Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

 • 01 Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022

  Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

  Darllenwch am ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n hamcanion corfforaethol

  Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

  Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 - PDF

 • 02 Adroddiad Effaith 2016/17

  Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

  Dysgwch am ein gwaith a’i effaith yn 2016-17

  Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

  Adroddiad Effaith 2016/17 - PDF

 • 03 Adroddiad blynyddol a datganiad ariannol 2016-17

  Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

  Cyfle i fwrw golwg dros ein hadroddiad blynyddol ffurfiol a’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf. Yn Saesneg yn unig.

  Darllenwch ragor am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a'u heffaith.

  Adroddiad blynyddol a datganiad ariannol 2016-17 - PDF

Cymerwch ran

Mae ein trefniadau llywodraethu yn dibynnu ar gael cymuned weithgar o aelodau. Rydym bob amser yn awyddus i recriwtio aelodau newydd, boed yn unigolion, yn fusnesau cymdeithasol neu’n sefydliadau corfforaethol. Gwahoddir aelodau i ddod i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chael cyfle i gael eu hethol i’r Bwrdd trwy etholiad.

DEWCH YN AELOD HEDDIW

Darganfod mwy