#NewyddionDaCymru | Perchnogaeth gweithwyr

Mae gwneuthurwr wafflau Cymreig sy’n eiddo i’r gweithwyr yn dangos sut y mae twf ym mhob tywydd yn bosibl pan fydd tegwch, pobl a chymuned wrth wraidd eich busnes

O ddechreuadau diymhongar ar stondinau marchnadoedd, i ddod yn fehemoth y byd trîts taffi blasus, mae Wafflau Tregroes wedi cadw ei wreiddiau'n gadarn yng nghymuned Gorllewin Cymru, lle y tarddodd, ac yn rhoi'r staff wrth galon ei dwf.

By Ben Bostock · Mehefin 4, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Kees Huysmans, brodor o’r Iseldiroedd, a sefydlodd y cwmni’n wreiddiol, a hynny yn 1983. Mae’r cwmni bellach yn rhannol dan berchnogaeth y gweithwyr, ac mae wedi tyfu’n rhyfeddol ers noson tân gwyllt oer bron ddeugain mlynedd yn ôl, pan gafodd y wafflau surop gludiog eu gweini am y tro cyntaf yn ystod arddangosfa yn Rheilffordd Henllan.

Bu i’r derbyniad cadarnhaol a gawsant yng nghanol tân gwyllt y noson honno gynnau’r hyn sydd bellach yn stori lwyddiant ryngwladol wedi’i hadeiladu ar degwch. Fel yr eglura Kees:

“Dylai pob masnach fod yn deg. Ni fydd busnes heb galon ac angerdd a thegwch yn llwyddo. Ni weithiodd erioed, nid yw’n gweithio ‘nawr, ac ni fydd yn gweithio yn y dyfodol. Rwy’n credu bod pob busnes gwirioneddol lwyddiannus yn fusnes cymdeithasol.”

Mae’r neges hon o gydraddoldeb sydd wrth wraidd y busnes yn ymestyn ymhell y tu hwnt i furiau’r ffatri, ac yn cynnwys yr holl randdeiliaid, cyflenwyr a chwsmeriaid, ac, wrth gwrs, y gymuned.

“Dylai pob masnach fod yn deg. Ni fydd busnes heb galon ac angerdd a thegwch yn llwyddo."

Kees Huysmans, Wafflau Tregroes

Tyfodd y busnes o siop fechan yn Nhre-groes, sydd y tu allan i dref fach Llandysul, gan symud yn ddiweddarach i’r dref ei hun oherwydd y galw cynyddol. Ehangodd y gweithlu lleol a oedd yn gweithio i’r cwmni, ac mae’n parhau i fod yn rhan annatod o’r llwyddiant parhaus:

“Mae pawb yn Wafflau Tregroes yn cyfrannu ei allu ei hun i’r ymerodraeth. Nid yw’r busnes yn ymwneud ag un person, ac mae’r ffaith ei fod yn eiddo i’r gweithwyr yn golygu bod pobl, yn gyffredinol, yn ffyddlon a chefnogol iawn.”

Wedi’i ysbrydoli gan Bartneriaeth John Lewis a chwmni lleol a ddaeth yn eiddo i’r gweithwyr, crëwyd ymddiriedolaeth yn 2015, a oedd yn golygu y byddai holl weithwyr Wafflau Tregroes yn dod yn fuddiolwyr twf y cwmni. Ar hyn o bryd, mae’r gweithwyr yn berchen ar 40% o’r busnes, ac mae 10% arall o’r cyfrannau yn mynd i’r ymddiriedolaeth bob blwyddyn.

Er mwyn sicrhau bod pawb yn gweld yr enillion, a bod y gymuned yn parhau i gael ei chefnogi, mae ffocws ar barhad y busnes, cydnerthedd a phroffidioldeb yn hanfodol o hyd. Dywedodd Kees:

“Rydym yn rhedeg busnes sy’n gorfod creu ei incwm ei hun i oroesi, ac ni ddylem fyth golli golwg ar hynny. Mae hyn yn wir p’un a ydych yn fusnes cymdeithasol neu’n fusnes ‘arferol’.

Yn dilyn arallgyfeirio i’r farchnad bwyd sawrus gydag amrywiaeth o gracers caws, datblygiad dilynol parhaus y cyfleusterau becws, a’r cyhoeddiad diweddar y byddai wafflau’n mynd ar werth yn holl siopau Aldi, mae’n ymddangos na fydd yna unrhyw saib yn y ffyniant ar gyfer yr arloeswr busnes hwn sy’n canolbwyntio ar bobl.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am berchnogaeth gan y gweithwyr a sut y gall Canolfan Cydweithredol Cymru a Busnes Cymdeithasol Cymru gefnogi eich busnes cymdeithasol, ffoniwch ni ar 0300 111 5050 neu anfonwch neges e-bost i sbwenquiries@wales.coop.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.