Gofal cymdeithasol

Entrepreneur byd-enwog i siarad yng Nghynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru

Bydd Sam Conniff-Allende, awdur y llyfr poblogaidd Be More Pirate, yn siarad yng Nghynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru eleni, ac yn esbonio mai môr-ladron oedd yr entrepreneuriaid cymdeithasol gwreiddiol.

By Mike Erskine · August 14, 2019

See this page in: English

Ar ôl mentora miloedd o entrepreneuriaid ledled y byd, bydd Sam yn rhannu ei agwedd unigryw at ddatblygu busnes yn y gynhadledd, a gynhelir yn Venue Cymru, Llandudno, ar 25 Medi. Yn ogystal, mae Sam wedi sefydlu busnesau amrywiol, gan gynnwys Livity, Digify a Don’t Panic.

Mae’r gynhadledd yn gyfle i fusnesau cymdeithasol Cymru ddysgu wrth arbenigwyr mewn meysydd eraill megis marchnata digidol, arweinyddiaeth busnes a chaffael, trwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Yn ogystal, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i’r cyfraniad mae busnesau cymdeithasol yn ei wneud i dwristiaeth yng ngogledd Cymru.

Cynhelir y digwyddiad ar adeg pan mae ymchwil yn dangos bod y sector busnes cymdeithasol yn werth £3.18 biliwn i economi Cymru – cynnydd o 34% ers 2016. Yn ogystal, datgelodd adroddiad ‘Mapio’r Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru’, a gomisiynwyd gan Fusnes Cymdeithasol Cymru, fod 2,022 o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, sy’n cyflogi oddeutu 55,000 o bobl.

Wrth i gyfalafiaeth barhau â'i hargyfwng dirfodol, dyma'r amser yn sicr i fusnes cymdeithasol ddangos ei ddewrder, ei uchelgais a'i ddychymyg, mae gennym yr atebion, mae gennym y dystiolaeth, ac mae gennym yr arweinwyr, mae'n bryd sicrhau bod eich stori yn cael ei chlywed. Rwy'n falch ac yn frwd i ddod yn ôl i Gymru i rannu fy neges, cwrdd â'm cymheiriaid ym maes Busnes Cymdeithasol a dychwelyd i famwlad y môr-ladron, y gallwn i gyd dwi'n credu gael ein hysbrydoli ganddynt ar adegau fel hyn.

Sam Conniff-Allende

Mae hyder y sector yn uchel wrth i ni agosáu at ddyddiad y gynhadledd, gyda’r mwyafrif o fusnesau cymdeithasol yn disgwyl profi twf dros y blynyddoedd nesaf. Fodd bynnag, mae’r sector yn wynebu nifer o heriau sy’n cynrychioli risg i dwf parhaus a chynaliadwyedd. Mae angen dylunio a gweithredu mesurau i fynd i’r afael â materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth sy’n heneiddio a mynediad at opsiynau ariannu addas er mwyn sicrhau iechyd hirdymor y sector. Gyda chymorth sy’n targedu cwmnïau newydd, twf a chynaliadwyedd, dyma sector sy’n gallu parhau i dyfu wrth i ni ddelio ag effeithiau Brexit.

Dywedodd Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Rhaglen Fenter, BCC

Yn ogystal, bydd y busnesau sy’n mynychu’r digwyddiad yn gallu cysylltu ag ystod o arddangoswyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat a chymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr arddangoswyr yn cynnwys nifer o gwmnïau a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019, sydd i gyd wedi cael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol ar draws y diwydiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ychwanegodd Glenn Bowen:

Byddwn yn annog pawb sy’n mynychu’r gynhadledd, p’un a ydynt yn gweithio i fentrau cymdeithasol, elusennau, cwmnïau cydweithredol neu gwmnïau cydfuddiannol, i fod yn arloesol, i ddysgu gan y sectorau preifat, cyhoeddus a dielw a ffurfio partneriaethau â nhw.

Nod y gynhadledd yw ‘Cynnwys, Addysgu ac Ysbrydoli’, ac un o siaradwyr ysbrydoledig y digwyddiad yw’r anturiaethwr ac athletwr eithafol, Lowri Morgan. Bydd hi’n siarad am yr hyn sy’n ei hysgogi hi i chwalu rhwystrau a heriau er mwyn llwyddo.

Archebwch eich lle

Cost mynychu’r gynhadledd yw £10 ac mae tocynnau ar gael fan hyn. Mae’r gynhadledd yn dilyn seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, a gynhelir ar 24 Medi yn Venue Cymru.

Cliciwch yma

 

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Caiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i fusnesau cymdeithasol ledled Cymru sydd â chynlluniau i dyfu ac ehangu.

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer cwmnïau cydweithredol a busnesau cymdeithasol. Yn ogystal, mae’r Ganolfan yn rheoli prosiectau sy’n mynd i’r afael â chynhwysiant digidol trwy weithio’n gydweithredol.