Blog | Economi sylfaenol | Menter gymdeithasol | News

Amseroedd cyffrous ar y gweill ar gyfer y sector mentrau cymdeithasol

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, yn agor Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021 gydag ychydig eiriau o gefnogaeth ar gyfer mentrau cymdeithasol a chydweithredol yng Nghymru.

By Catherine Evans · 5 Hydref 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Diolch yn fawr am y cyfle i ddweud ychydig eiriau i agor Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, y platform blynyddol i ddathlu entrepreneuriaid cymdeithasol, arweinwyr busnes a chydweithredwyr rhagorol a gweithgar, sydd hefyd yn arloeswyr talentog.

Mae’n bleser bod yma i ddweud ychydig eiriau er mwyn helpu annog y gweithgaredd sydd eisoes ar waith ar draws y sector hynod bwysig hwn yma yng Nghymru. Rydw i wedi bod yn gefnogwr hirsefydlog o’r sector hwn, ac rwy’n adnabod yr effaith gymdeithasol gadarnhaol y mae’n ei gael ar ein cymunedau a’n cymdeithasau, yn ogystal â gwella ein llesiant cymdeithasol ac economaidd.

Unwaith eto eleni, rwy’n deall bod safon y ceisiadau yn ardderchog. Rwy’n gwybod bod ein cymuned fusnes wedi wynebu heriau anferthol dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym eisiau defnyddio’r grym sydd gennym ni, trwy Busnes Cymru a Busnes Cymdeithasol Cymru, i helpu entrepreneuriaid, busnesau, mentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol newydd addawol, i helpu adeiladu gwydnwch ac i arloesi er mwyn datgelu’r potensial anfertholsydd heb ei ddarganfod hyd yn hyn, wrth i ni edrych i adfer a symud y tu hwnt i ddiwedd y pandemig.

Mae economi llesiant yn rhan o’n gweledigaeth yng Nghymru. Mae hwn yn annog ffyniant, yn amgylcheddol gadarn ac yn helpu pawb i gyrraedd eu potensial. Mae wedi’i wreiddio yn ein cynllun gweithredu economaidd presennol, Ffyniant i Bawb, gyda’i ddiben graddol o leihau anghydraddoldeb a gwasgaru cyfoeth, cyfleoedd a llesiant ar draws Cymru gyfan. Heb os nac oni bai, mae ein heconomi llesiant yn gysylltiedig â’n llesiant amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol.

Mae’r argyfwng COVID wedi dileu unrhyw amheuaeth am y rôl hanfodol y mae’r economi sylfaenol yn chwarae o ran llesiant y genedl. Mae’n rhan o’r economi na ellir ei stopio, gan ei fod yn darparu seilwaith ar gyfer ein bywyd bob dydd, gan wasanaethu ein hanghenion cartref dyddiol hanfodol a helpu i’n cadw ni’n ddiogel ac yn waraidd. Byddwn yn parhau i hyrwyddo rôl yr economi sylfaenol, i edrych am gydbwysedd mwy effeithiol rhwng canolbwyntio ar yr economi fasnachadwy a chystadleuol, a’r economi sylfaenol, sydd wedi’i warchod yn bennaf. Byddwn yn cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau dyddiol hanfodol a fydd yn sail i gynaliadwyedd a pha mor addas yw rhywle i fyw ynddo. Byddwn yn talu sylw penodol i gefnogi mentrau cymdeithasol, sefydliadau sy’n eiddo’r gweithwyr a busnesau bach a chanolig sydd wrth wraidd eu cymunedau, er mwyn ymgymryd â chaffael cyhoeddus a helpu cynnal a chreu cyfleoedd gwaith lleol. Dylai hyn hefyd arwain at gymunedau iachach.

Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn gofal cymdeithasol, tai, gweithgaredd a throsglwyddo carbon isel, ynghyd â chysylltedd digidol, wrth gwrs. Rwy’n gwybod bydd hynny nid yn unig yn ein helpu ni i fynd i’r afael â’r anghenion sylfaenol o fywyd gwaraidd yma yng Nghymru, ond dylai gynnig gyrfaoedd ystyrlon a gwerthfawr i’w defnyddio ar gyfer datblygiad economaidd.

Rwy’n gobeithio y bydd yr amseroedd hyn sydd ar y gweill yn rai cyffrous ar gyfer y sector. Rwy’n galonogol am y dyfodol a’r potensial sydd gan y sector i dyfu ymhellach ac i fod hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Hoffwn orffen gan ddweud llongyfarchiadau wrth y rhai sydd wedi’u dewis ar y rhestr fer ac i ddymuno pob lwc i chi yn y seremoni gwobrwyo. Hoffwn hefyd, wrth gwrs, ddiolch i bob un ohonoch am y cyfraniad rydych chi yn ei wneud yn barod, yn ogystal â’r buddion a ddaw o greu economi llesiant dilys gyda’n gilydd, fel rhan o Gymru wyrddach, iachach a thecach.

Llun o Vaughan Gething

Bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, yn annerch Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ddydd Mawrth 5 Hydref 2021.