Ymatebion ymgynghori

Rydym yn ymateb i amrywiaeth o ymgynghoriadau er mwyn dadlau dros fentrau cydweithredol a chydweithio yng Nghymru. Darllenwch ein hymatebion diweddaraf er mwyn gweld sut i gymryd rhan.

See this page in: English

Gallwch ddysgu am yr ymatebion ymgynghori diweddaraf yr ydym yn gweithio arnyn nhw yn ein cylchlythyr misol. Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen yma.  Er mwyn cymryd rhan a bwydo i mewn i ymatebion yn y dyfodol, cysylltwch â’r tîm marchnata.

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad trawslywodraethol o’i raglenni a’i wasanaethau i sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf ar fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi. Amlygodd ein hymateb y modd y mae busnesau cymdeithasol yn cyfrannu at fynd i’r afael â thlodi plant. Bu i ni hefyd dynnu sylw at y modd y gallai mentrau cynhwysiant digidol, er enghraifft Techmums a My Digital Life, gefnogi pobl ifanc a rhieni i wella eu sgiliau.

child poverty WCC response Jan 2020 [Saesneg unig]

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer Bil y Bartneriaeth Gymdeithasol, a fyddai’n cryfhau trefniadau ar gyfer partneriaethau cymdeithasol yng Nghymru ac yn darparu fframwaith i sbarduno rhagor o gydraddoldeb cymdeithasol ar gyfer gweithwyr Cymru, a hynny ar hyd a lled yr economi. Roedd ein hymateb yn croesawu’r cynigion a amlinellid yn y ddogfen ymgynghori, ond yn amlygu ein pryderon nad yw busnesau cymdeithasol na’r trydydd sector yn cael eu cynnwys yng nghwmpas aelodaeth y Cyngor y Bartneriaeth Gymdeithasol arfaethedig.

social partnership consultation WCC response Dec19 [Saesneg unig]

Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg gan Lywodraeth Cymru er mwyn argymell sut i annog arferion cyflogi teg ar draws Cymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at ddangosyddion oedd yn awgrymu bod yr economi gymdeithasol yn sector gwaith teg, datrysiadau undeb llafur a chydweithredol ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a’r rôl bosibl ar gyfer caffael cyhoeddus.

WCC response to Fair Work Commission Call for Evidence November 2018 Saesneg yn unig

Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Adolygiad o Dai Fforddiadwy er mwyn archwilio a ellid gwneud mwy i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at y modd y gall tai a arweinir gan y gymuned wneud cyfraniad go iawn i’r targed o 20,000 o gartrefi newydd yng Nghymru ac y dylid rhoi mwy o flaenoriaeth iddynt.

Independent Affordable Housing Supply Review WCC response Sept 18  Saesneg yn unig

Ymgynghorodd Comisiwn y Gyfraith ar ddiwygio rhyddfreinio lesddaliadau. Er bod ein hymateb yn croesawu cynigion ynghylch caffael rhydd-ddaliadau cydweithredol, dywedom y dylai’r ‘prynwr enwebedig’ (y rheiny sy’n prynu rhydd-ddaliad yn gydweithredol) gynnwys cymdeithasau cydweithredol, ac nid cwmnïau cyfyngedig drwy warant yn unig. Rydym wedi gweithio gyda Chydffederasiwn Tai Cydweithredol i ddatblygu rheolau enghreifftiol ar gyfer ymddiriedolaethau lesddaliadau cydweithredol y gallai cynlluniau lesddaliad eraill eu haddasu. Mae ein hymateb yn amlygu nodweddion y model cydweithredol sy’n ei wneud yn arbennig o addas ar gyfer y rôl hon.

Leasehold Enfranchisement consultation 2019[Saesneg unig]

Amlinellodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ddiffiniadau unigrwydd ac ynysrwydd, a’i ddull argymelledig ar gyfer mynd i’r afael â’r mater yn y dyfodol. Amlygodd ein hymateb rôl bosibl cydweithfeydd a chydweithredu wrth feithrin gwydnwch i helpu lleihau teimladau o unigrwydd ac ynysu. Hefyd, dangosom sut gellir defnyddio technoleg ddigidol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysrwydd.

WG Loneliness and isolation consultation WCC response January 2019 [Saesneg unig]

Cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol ymchwiliad i fynediad at fancio yng Nghymru. Roedd ein hymateb ar y cyd â bwrdd Banc Cambria’n ystyried effaith cau banciau ar gymunedau a’r cynnydd o ran ffioedd peiriannau arian. Hefyd, ystyriom effaith cau banciau ar fusnesau bach. Yn ogystal, mae ein hymateb yn nodi buddion banciau cymunedol a’r broses ar gyfer sefydlu banc o’r fath yng Nghymru.

EIS consultation access to banking May 2019[Saesneg unig]

Cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ymchwiliad i gaffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol. Cyflwynom ymateb ar y cyd â sefydliadau cymorth mentrau cymdeithasol eraill ledled Cymru. Amlinellodd ein hymateb gamau i gynyddu nifer y mentrau cymdeithasol sy’n cael mynediad at gaffael cyhoeddus. Bydd cynyddu caffael lleol yn helpu i gefnogi mentrau lleol yn yr economi sylfaenol ac adeiladu cyfoeth mewn cymunedau, ond mae angen ei ystyried ochr yn ochr â chamau gweithredu eraill i sicrhau’r buddion gorau posibl. Mae hynny’n cynnwys cefnogi mentrau cymdeithasol i sicrhau mynediad at gyfleoedd caffael, hyrwyddo cydweithio a ffurfio cynigion consortia a newidiadau ehangach i gaffael. Fe alwon ni am ddiffiniad ac arweiniad clir gan Lywodraeth Cymru o ran ystyr caffael lleol a gwerth cymdeithasol.

 

FE and procurement response from social enterprise support organisations (002) [Saesneg unig]

Cynhaliodd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Cynulliad Cenedlaethol ymchwiliad i gartrefi gwag. Amlinellodd ein hymateb sut y gall tai cydweithredol a chymunedol helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n gysylltiedig ag eiddo gwag. Yn ogystal, fe wnaethom amlinellu sut y gall Awdurdodau Lleol weithio gyda chynlluniau a arweinir gan y gymuned i fynd i’r afael ag eiddo gwag, a sut gall cymdeithasau tai nodi eiddo gwag y gellir eu defnyddio eto trwy gynlluniau a arweinir gan y gymuned. Roeddem yn falch bod ymateb y Pwyllgor yn argymell bod gweithio gyda grwpiau cymunedol i ddeall eu blaenoriaethau a sicrhau eu cyfranogiad yn hanfodol i lwyddiant prosiectau adfywio. Yn ogystal, tynnodd y Pwyllgor sylw at eu diddordeb yn ein Pecyn Cymorth ar gyfer Datblygu Tai Cydweithredol.

Empty properties consultation response MAY2019 [Saesneg unig]