Ymatebion ymgynghori

Rydym yn ymateb i amrywiaeth o ymgynghoriadau er mwyn dadlau dros fentrau cydweithredol a chydweithio yng Nghymru. Darllenwch ein hymatebion diweddaraf er mwyn gweld sut i gymryd rhan.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gallwch ddysgu am yr ymatebion ymgynghori diweddaraf yr ydym yn gweithio arnyn nhw yn ein cylchlythyr misol. Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen yma.  Er mwyn cymryd rhan a bwydo i mewn i ymatebion yn y dyfodol, cysylltwch â’r tîm marchnata.

Gofynnwyd i Ganolfan Cydweithredol Cymru baratoi ymateb yn ymwneud â Strategaeth Caerdydd Niwtral Carbon drafft Cyngor Dinas Caerdydd. Mae’r strategaeth uchelgeisiol hon yn gam cadarnhaol ac uchelgeisiol i Gyngor y Ddinas. Amlygodd yr ymateb gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yr angen i gynnwys y gymuned fusnes wrth gyflawni’r strategaeth a phwysleisiodd y rôl y gall busnesau cymdeithasol ei chwarae mewn cadwyni cyflenwi lleol. Cyflwynwyd yr ymateb i Bwyllgor Craffu Amgylchedd y Cyngor.

Caerdydd Niwtral Carbon – Rhag 2020 (Saesneg yn unig)

Roedd yr ymgynghoriad hwn gan Bwyllgor Materion Cymreig yn ymwneud â sut roedd Cymru a’r DU yn bwriadu dod allan o don gyntaf y pandemig COVID-19 a’r gefnogaeth y byddai ei hangen ar gyfer economi Cymru, wrth inni ddechrau ar y broses adfer. Amlinellodd yr ymateb bwysigrwydd y sector busnes cymdeithasol yn y cyfnod adfer ac ailadeiladu a phwysleisiodd yr angen am gefnogaeth i’r sectorau lletygarwch, diwylliant a thwristiaeth yng Nghymru.

Economi Cymru a COVID-19: Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig Mai 2020 (Saesneg yn unig)

Canolbwyntiodd yr ymgynghoriad hwn ar y cynlluniau ar gyfer buddsoddiad rhanbarthol yng Nghymru. Roedd ein hymateb yn cefnogi’r cynigion yn fras ac amlygwyd yr angen i rai ffrydiau cyllido, fel y rhai ar gyfer cymorth busnes, aros ar lefel ledled Cymru. Pwysleisiodd y cyflwyniad hefyd y rôl gynhyrchiol a chystadleuol y mae busnesau cymdeithasol yn ei chwarae yn economi Cymru a’r cyfraniad hanfodol y byddant yn ei wneud yn yr adferiad ar ôl COVID.

Fframwaith Ar Gyfer Buddsoddi Rhanbarthol Mewn Cymru – Mehefin 2020 (Saesneg yn unig)

Galwad am Dystiolaeth Phwyllgor Materion Cymreig: Cymru a’r Gronfa Ffyniant a Rennir

Archwiliodd yr ymgynghoriad hwn gan Bwyllgor Materion Cymreig gynlluniau ar gyfer sut y gallai Cymru dderbyn cyllid ar ôl i’r DU adael yr UE. Wrth i nifer o brosiectau Canolfan Cydweithredol Cymru, fel Busnes Cymdeithasol Cymru, gael eu hariannu trwy Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd, cefnogodd ein hymateb y dylai’r ffrydiau cyllido presennol sy’n dod i Gymru barhau i gael eu cynnal yng Nghymru i’w dosbarthu. Roedd yr ymateb hefyd yn cefnogi cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru.

Cymru a’r Gronfa Ffyniant a Rennir – Ebrill 2020 (Saesneg yn unig)

Cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ymchwiliad i’r achosion o Covid-19 yng Nghymru. Ystyriodd yr ymchwiliad effaith coronafirws, a’r ymateb iddo, ar lywodraeth leol, tai, cydraddoldebau, mynd i’r afael â thlodi a hawliau dynol. Canolbwyntiodd ein cyflwyniad ar yr effaith ar y rhai sydd wedi’u gwahardd yn ddigidol a gwaith Cymunedau Digidol Cymru mewn ymateb i’r argyfwng hwn.

COVID-19 a’i effaith ar faterion yn ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – Mehefin 2020 (Saesneg yn unig)

Bydd yr ymchwiliad yn ystyried effaith yr achosion, a’i reolaeth ar sectorau o dan gylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, Iaith a Chyfathrebu. Amlygodd ein cyflwyniad effaith argyfwng Covid-19 ar sector y celfyddydau/adloniant/hamdden, y sector sydd â’r gyfran uchaf o fentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Achos COVID-19 a’i effaith ar ddiwylliant, diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon – Mehefin 2020 (Saesneg yn unig)

 

Ystyriodd yr ymchwiliad hwn effaith yr achos, a’i reolaeth, ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Amlygodd ein cyflwyniad yr effaith amlwg ar allgáu digidol ar bobl hŷn yng Nghymru, sydd wedi’i waethygu gan yr argyfwng presennol. Tynnodd sylw hefyd at waith Cymunedau Digidol Cymru mewn ymateb i’r argyfwng, ac yn enwedig ei gynllun Dyfais Ddigidol mewn cartrefi gofal ledled y wlad.

Effaith yr achosion Covid-19, a’i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru Mehefin 2020 (Saesneg yn unig)

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru wahoddiad i anfon meddyliau ar sut y dylent gefnogi adferiad ac ailadeiladu ôl-Covid yn y dyfodol yng Nghymru. Amlygodd ein hymateb y 10 gofyn blaenoriaeth yr ydym wedi’u datblygu, sy’n blaenoriaethu datblygu economi lles a chynhwysiant digidol yng Nghymru.

Ymateb Ymgynghoriad Cymru’r Dyfodol – Gorffennaf 2020 (Saesneg yn unig)

 

Gofynnodd Pwyllgorau’r Senedd am wybodaeth i lywio eu craffu ar gynigion Cyllideb Ddrafft 2021-22 Llywodraeth Cymru. Trafododd ein hymateb bwysigrwydd a datblygiad Cyllideb Lles, gan dynnu ar esiampl Seland Newydd. Yna tynnodd sylw at ein 10 gofyn blaenoriaeth allweddol gan Lywodraeth Gymru nesaf, a dangosodd sut y gallant gyfrannu at ddatblygu Economi Lles yng Nghymru.

Cyllideb 2020-21 Llywodraeth Cymru Tachwedd 2020 (Saesneg yn unig)

Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg gan Lywodraeth Cymru er mwyn argymell sut i annog arferion cyflogi teg ar draws Cymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at ddangosyddion oedd yn awgrymu bod yr economi gymdeithasol yn sector gwaith teg, datrysiadau undeb llafur a chydweithredol ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a’r rôl bosibl ar gyfer caffael cyhoeddus.

WCC response to Fair Work Commission Call for Evidence November 2018 (Saesneg yn unig)

Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Adolygiad o Dai Fforddiadwy er mwyn archwilio a ellid gwneud mwy i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at y modd y gall tai a arweinir gan y gymuned wneud cyfraniad go iawn i’r targed o 20,000 o gartrefi newydd yng Nghymru ac y dylid rhoi mwy o flaenoriaeth iddynt.

Independent Affordable Housing Supply Review WCC response Sept 18 (Saesneg yn unig)

Ymgynghorodd Comisiwn y Gyfraith ar ddiwygio rhyddfreinio prydlesol. Er bod ein hymateb yn croesawu cynigion ynghylch caffael rhydd-ddaliad ar y cyd, gwnaethom alw ar i’r ‘prynwr enwebedig’ (y rhai sy’n prynu rhydd-ddaliad ar y cyd) gynnwys cymdeithasau cydweithredol ac nid dim ond cwmnïau cyfyngedig trwy warant. Rydym wedi gweithio gyda’r Cydffederasiwn Tai Cydweithredol i ddatblygu rheolau enghreifftiol ar gyfer ymddiriedolaethau prydlesol cydweithredol y gellid eu haddasu gan gynlluniau prydlesol eraill. Mae ein hymateb yn tynnu sylw at nodweddion y model cydweithredol sy’n ei gwneud yn arbennig o addas ar gyfer y rôl hon.

Ymgynghoriad Rhyddfreinio Prydles 2019 (Saesneg yn unig)

Roedd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn nodi diffiniadau o unigrwydd ac arwahanrwydd a’i ddull awgrymedig o fynd i’r afael â’r mater yn y dyfodol. Amlygodd ein hymateb y rôl y gall cwmnïau cydweithredol a chydweithrediad wrth adeiladu gwytnwch i helpu i leihau teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd. Gwnaethom ddangos sut y gellir defnyddio technoleg ddigidol hefyd i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.

Ymgynghoriad Unigrwydd ac unigedd LlC Ymateb WCC Ionawr 2019 (Saesneg yn unig)

Cynhaliodd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol ymchwiliad i fynediad i fancio yng Nghymru. Ystyriodd ein hymateb ar y cyd â bwrdd Banc Cambria effaith cau banciau ar gymunedau a’r cynnydd mewn taliadau ATM. Gwnaethom hefyd ystyried effaith cau banciau ar fusnesau bach. Ein hymateb hefyd fuddion banciau cymunedol a’r broses ar gyfer sefydlu fel banc yng Nghymru.

Mynediad ymgynghoriad EIS i fancio Mai 2019 (Saesneg yn unig)

Cynhaliodd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ymchwiliad i gaffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol. Fe wnaethom gyflwyno ymateb ar y cyd â sefydliadau cymorth menter gymdeithasol eraill ledled Cymru. Amlinellodd ein hymateb gamau i gynyddu nifer y mentrau cymdeithasol sy’n cyrchu caffael cyhoeddus. Bydd cynyddu caffael lleol yn helpu i gefnogi mentrau lleol yn yr economi sylfaenol ac adeiladu cyfoeth mewn cymunedau ond mae angen ei ystyried ochr yn ochr â chamau gweithredu eraill i sicrhau’r buddion posibl mwyaf posibl. Mae hyn yn cynnwys cefnogi mentrau cymdeithasol i gael mynediad at gyfleoedd caffael, cefnogi cydweithredu a ffurfio bidiau consortia a newidiadau ehangach i gaffael. Gwnaethom alw am ddiffiniad clir a chanllawiau gan Lywodraeth Cymru o gaffael lleol a gwerth cymdeithasol.

Ymateb AB a chaffael gan sefydliadau cymorth menter gymdeithasol (002) (Saesneg yn unig)

Cynhaliodd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Cynulliad Cenedlaethol ymchwiliad i gartrefi gwag. Amlinellodd ein hymateb sut y gall tai cydweithredol a dan arweiniad y gymuned helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n gysylltiedig ag eiddo gwag. Gwnaethom hefyd amlinellu sut y gall Awdurdodau Lleol weithio gyda chynlluniau a arweinir gan y gymuned i fynd i’r afael ag eiddo gwag a gall cymdeithasau tai nodi eiddo gwag y gellir eu defnyddio eto trwy gynlluniau a arweinir gan y gymuned. Roeddem yn falch bod ymateb y Pwyllgor yn argymell bod gweithio gyda grwpiau cymunedol i ddeall eu blaenoriaethau a sicrhau eu cyfranogiad yn hanfodol i lwyddiant prosiectau adfywio. Tynnodd y Pwyllgor sylw hefyd at eu diddordeb yn ein Pecyn Cymorth ar gyfer Datblygu Tai Cydweithredol.

Ymateb ymgynghoriad eiddo gwag May 2019 (Saesneg yn unig)