Ymatebion ymgynghori

Rydym yn ymateb i amrywiaeth o ymgynghoriadau er mwyn dadlau dros fentrau cydweithredol a chydweithio yng Nghymru. Darllenwch ein hymatebion diweddaraf er mwyn gweld sut i gymryd rhan.

See this page in: English

Gallwch ddysgu am yr ymatebion ymgynghori diweddaraf yr ydym yn gweithio arnyn nhw yn ein cylchlythyr misol. Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen yma.  Er mwyn cymryd rhan a bwydo i mewn i ymatebion yn y dyfodol, cysylltwch â’r tîm marchnata.

Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg gan Lywodraeth Cymru er mwyn argymell sut i annog arferion cyflogi teg ar draws Cymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at ddangosyddion oedd yn awgrymu bod yr economi gymdeithasol yn sector gwaith teg, datrysiadau undeb llafur a chydweithredol ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a’r rôl bosibl ar gyfer caffael cyhoeddus.

WCC response to Fair Work Commission Call for Evidence November 2018 Saesneg yn unig

Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Adolygiad o Dai Fforddiadwy er mwyn archwilio a ellid gwneud mwy i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at y modd y gall tai a arweinir gan y gymuned wneud cyfraniad go iawn i’r targed o 20,000 o gartrefi newydd yng Nghymru ac y dylid rhoi mwy o flaenoriaeth iddynt.

Independent Affordable Housing Supply Review WCC response Sept 18  Saesneg yn unig

Ymgynghorodd Comisiwn y Gyfraith ar ddiwygio rhyddfreinio lesddaliadau. Er bod ein hymateb yn croesawu cynigion ynghylch caffael rhydd-ddaliadau cydweithredol, dywedom y dylai’r ‘prynwr enwebedig’ (y rheiny sy’n prynu rhydd-ddaliad yn gydweithredol) gynnwys cymdeithasau cydweithredol, ac nid cwmnïau cyfyngedig drwy warant yn unig. Rydym wedi gweithio gyda Chydffederasiwn Tai Cydweithredol i ddatblygu rheolau enghreifftiol ar gyfer ymddiriedolaethau lesddaliadau cydweithredol y gallai cynlluniau lesddaliad eraill eu haddasu. Mae ein hymateb yn amlygu nodweddion y model cydweithredol sy’n ei wneud yn arbennig o addas ar gyfer y rôl hon.

Leasehold Enfranchisement consultation 2019[Saesneg unig]

Amlinellodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ddiffiniadau unigrwydd ac ynysrwydd, a’i ddull argymelledig ar gyfer mynd i’r afael â’r mater yn y dyfodol. Amlygodd ein hymateb rôl bosibl cydweithfeydd a chydweithredu wrth feithrin gwydnwch i helpu lleihau teimladau o unigrwydd ac ynysu. Hefyd, dangosom sut gellir defnyddio technoleg ddigidol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysrwydd.

WG Loneliness and isolation consultation WCC response January 2019 [Saesneg unig]

Cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol ymchwiliad i fynediad at fancio yng Nghymru. Roedd ein hymateb ar y cyd â bwrdd Banc Cambria’n ystyried effaith cau banciau ar gymunedau a’r cynnydd o ran ffioedd peiriannau arian. Hefyd, ystyriom effaith cau banciau ar fusnesau bach. Yn ogystal, mae ein hymateb yn nodi buddion banciau cymunedol a’r broses ar gyfer sefydlu banc o’r fath yng Nghymru.

EIS consultation access to banking May 2019[Saesneg unig]