Cydweithredu i Ofalu

Rydym yn cynnig cymorth i bobl yng Nghymru sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.

See this page in: English

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau lles a gofal personol i ddweud eu dweud yn fwy ynglŷn â sut y maent yn cael eu cynnal a beth maent yn ei gynnig. Maent yn dymuno i ragor o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol gyflwyno’r gwasanaethau hyn.

Mae ein tîm Cydweithredu i Ofalu yn darparu cefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau lles mewn ffordd mwy cydymffurfiol, cydweithredol a chynhwysol. Rydym yn credu bod gwasanaethau yn well pan fod y bobl sydd angen cymorth a’r bobl sydd yn rhoi cymorth yn gweithio’n agos â’i gilydd.

Caiff Cydweithredu i Ofalu ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a’i weithredu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Caiff y tîm ei gefnogi gan y Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol, rhwydwaith aelodaeth sy’n hyrwyddo ac yn arbenigo mewn modelau cydweithredol gofal a lles cymdeithasol.

Os oes gennych unrhyw syniad sut y gallai gwasanaethau gofal a lles gael eu cynnal, gallwn ni eich helpu chi a’ch cymuned i droi eich syniadau yn wasanaeth llwyddiannus. Gallwn hefyd weithio gyda sefydliadau sydd eisoes yn cyflwyno gwasanaethau sy’n rhoi llais i’r bobl sy’n eu defnyddio, o ran y modd y maent yn cael eu cynnal.

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, byrddau iechyd, cymdeithasau tai, elusennau a sefydliadau gwirfoddol i’w helpu i gynnwys y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn y modd y cânt eu cynnal.

Rydym yn gweithio hefyd gyda phartneriaid i adnabod mentrau cydweithredol a mentrau cymdeithasol all gyflwyno gwasanaethau sydd wedi eu nodi yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth presennol i adnabod cyfleoedd gwasanaeth cydweithredol ac annog partneriaethau newydd er mwyn datblygu a chryfhau eu gwasanaethau.

"Mae’r strwythur yn darparu sylfaen gwych ar gyfer lleisio a rheoli aelodau o ganghennau Siediau Dynion a nhw fydd yn ysgogi’r gymdeithas. Mae cymorth Cydweithredu i Ofalu wedi bod yn amhrisiadwy yn y gwaith o’i ddatblygu."

Robert Visintainer, Cymdeithas Siediau Dynion Cymru.

Pecyn Cymorth Ar-Lein Cydweithredu i Ofalu

Mae'r pecyn cymorth ar-lein wedi'i gynllunio i helpu'r rhai sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaethau gofal lles a chydweithredol.

Rhowch gynnig ar y pecyn cymorth nawr

 

Cydweithredu i Ofalu – y podlediad

Bydd podlediad Gydweithredu i Ofalu yn rhoi sylw i waith Canolfan Cydweithredol Cymru a chwmni cydweithredol Cartrefi Cymru dros y misoedd nesaf er mwyn archwilio’r pethau da sydd eisoes yn digwydd yn y sector gofal ac i ymchwilio i ffyrdd o gynyddu effaith gwasanaethau gofal dan arweiniad dinasyddion, yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gwrandewch nawr

 

Astudiaethau achos

Cynnwys cysylltiedig