Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Rydym yn helpu cymunedau i adeiladu neu drawsnewid gwasanaethau a chyfleusterau lleol trwy gyllid o gyfranddaliadau cymunedol.

See this page in: English

Mae prosiect Cyfrannau Cymunedol Cymru, a ariennir gan Y Gronfa Loteri Fawr wedi’i chynllunio i helpu cymunedau i redeg cynigion rhannu i arbed neu wella eu hasedau lleol. Gellir cynnig cymorth ar unrhyw adeg trwy gydol y broses, o ddechrau a pharatoi hyd at gwblhau ac ar ôl gofal.

Mae cynlluniau cyfranddaliadau cymunedol yn fodd o godi arian i gyllido prosiect. Gellir eu defnyddio i achub siopau a thafarndai lleol, i ariannu datblygiadau ynni adnewyddadwy, i weddnewid cyfleusterau cymunedol, neu i gyllido clybiau chwaraeon newydd; mae’r dewisiadau yn ddi-ben-draw.

Trwy fuddsoddi yn y gwasanaethau a’r cyfleusterau sy’n bwysig iddynt hwy, a chael lleisio eu barn am y modd y cânt eu cynnal, bydd cymunedau’n meithrin ymdeimlad o berchenogaeth, a byddant yn cryfhau wrth weithio gyda’i gilydd i newid eu dyfodol.

Bu'r hyfforddiant gan Gyfranddaliadau Cymunedol Cymru o fantais amhrisiadwy i ni – rhoddodd seiliau cadarn i ni, ynghyd â dealltwriaeth o'r modd y gallem roi trefn ar ein prosiect a chynnal cynnig cyfranddaliadau, yn ogystal â rhoi hyder i ni fwrw ati.

Sam, Le Public Space

Llun o ferched

Dolenni defnyddiol

Cael cymorth gennym ni

Os bydd arnoch angen help gyda chynnig cyfranddaliadau, neu os hoffech drafod cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd o chwyddo neu arbed eich asedau cymunedol, yna cysylltwch â’n tîm, sy’n ymarferwyr cyfranddaliadau cymunedol achrededig.

‘Beth yw cyfranddaliadau cymunedol?’

I gael esboniad sylfaenol o gyfranddaliadau cymunedol, darllenwch ein canllawiau ar ‘Beth yw cyfranddaliadau cymunedol?’

 Gwefan technegol CSW

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth fanylach, fwy technegol am y broses cyfranddaliadau cymunedol, ewch i’n safle technegol, sy’n cynnwys nifer o adnoddau ymarferol, gan gynnwys llawlyfr, canllaw cam wrth gam a gwybodaeth am y Nod Safonol.

Cynigion cyfranddaliadau cymunedol yng Nghymru

Ewch i’r dudalen hon i weld rhestr esblygol o gynigion cyfranddaliadau cyfredol yng Nghymru, yn ogystal ag enghreifftiau o gynigion yn y gorffennol.

Y cymorth a gynigir

Gall Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru eich helpu I fuddsoddi yn eich cymuned, lle bynnag y byddwch arni â’r broses gyfranddaliadau. Rydym yn gwybod bod pob prosiect yn wahanol – felly bydd ein cymorth yn cael ei deilwra ar gyfer eich sefydliad a’ch cynnig cyfranddaliadau.

Gallwn eich cefnogi o’r dechrau i’r diwedd, os bydd angen. Gallai hyn gynnwys cymorth o ran y canlynol:

 • Cofrestru’r gymdeithas
 • Darparu cyngor llywodraethu
 • Sicrhau bod gan eich bwrdd y sgiliau angenrheidiol
 • Datblygu eich cynnig cyfranddaliadau
 • Ymgeisio am farc achredu safonol y cyfranddaliadau cymunedol
 • Help i ymgeisio am adnoddau ychwanegol i ddarparu cymorth ychwanegol
 • Dangos y ffordd a chyfeirio at asiantaethau eraill, er enghraifft cyllidwyr
 • Sefydlu cynllun addunedu i brofi hyfywedd eich syniad

Mae’n bosibl mai dyma adeg fwyaf cyffrous yn y cynnig cyfranddaliadau, ond gallai hefyd fod yn un o’r adegau mwyaf heriol a llawn straen ar gyfer eich pwyllgor. Bydd ein tîm wrth law, fel ffrind beirniadol a all ddarparu pa bynnag gymorth technegol y bydd arnoch ei angen mewn perthynas â chyfranddaliadau cymunedol. Gallai hyn gynnwys:

 • Eich helpu i fodloni safonau cenedlaethol o ran arferion gorau
 • Cynnal digwyddiad Holi ac Ateb ar gyfer buddsoddwyr
 • Darparu cyngor i gyrff allanol ynghylch cyfranddaliadau cymunedol neu lywodraethu
 • Eich helpu i hyrwyddo a marchnata eich cynnig cyfranddaliadau

Mae’r drysau ar agor, mae’r adeilad wedi cael ei achub, mae’r tiliau yn canu, a ’nawr mae’r gwaith caled yn dechrau. Rydych wedi codi’r arian ac mae’r cynllun ar waith, ond nid yw’r heriau yn dod i ben bryd hynny. Mae’n bosibl y bydd y daith yn anodd, ond gall ein tîm gynnig cyngor a chymorth o ran yr hyn y bydd angen ei wneud pan fydd y cynllun ar waith.

Gallai hyn gynnwys:

 • Darparu templedi busnes a marchnata
 • Ymgysylltu â’r aelodaeth
 • Cynnig cyngor ar y polisi ymadael

Astudiaeth achos

Cynnwys cysylltiedig