Cefnogaeth ar gael

Gall ein tîm o arbenigwyr cyfeillgar gynnig cyngor a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ein harbenigedd

Ers 1982, rydym wedi bod yn helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymreig trwy gefnogi twf cydweithredol a mentrau cymdeithasol, a thrwy ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Diolch i arian hael, rydym wrth ein bodd yn gallu rhannu ein harbenigedd a’n profiad ni yn rhad ac am ddim, fel y gallwch ganolbwyntio eich ymdrechion i gael effaith gadarnhaol ar gymunedau ac amgylcheddau ledled Cymru.

Sut i ddefnyddio’r adran hon:

Isod, rydym wedi rhestru ein prif feysydd arbenigedd er mwyn i chi ddod o hyd i’r help a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i’ch cyfeirio atoch ymhellach.

Gall ein tîm o arbenigwyr gynnig cyngor un i un i’ch helpu i sicrhau bod eich busnes yn ffynnu. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gallwn gynnig y cymorth hwn i chi’n rhad ac am ddim.

Cymorth sydd ar gael:

 • Pennu Gweledigaeth – Gallwn gydweithio â’ch grŵp er mwyn sicrhau bod yna weledigaeth gyffredin ar gyfer y busnes
 • Strwythur – Gallwn eich cynghori ar strwythurau cyfreithiol gwahanol a’ch helpu i ddewis yr un cywir ar gyfer eich menter newydd
 • Ymgorffori – Gallwn helpu i ysgrifennu eich dogfen lywodraethu ac i ymgorffori eich busnes
 • Hyfforddiant i gyfarwyddwyr – Gallwn ddarparu hyfforddiant ar gyfer eich cyfarwyddwyr er mwyn sicrhau bod ganddynt hyder yn eu rolau a’u cyfrifoldebau
 • Llywodraethu ac ymgysylltu â’r bwrdd – Gallwn eich helpu i sefydlu system lywodraethu ac ymgysylltu ag aelodau posibl o’r bwrdd
 • Strategaeth fuddsoddi – Gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth fuddsoddi a’ch cynghori ar grantiau, benthyciadau, crowd funding a chyfranddaliadau cymunedol
 • Cydymffurfiaeth a risg – Gallwn eich helpu i nodi unrhyw faterion neu risgiau’n ymwneud â chydymffurfiaeth sydd gan y busnes a sut gellir eu rheoli
 • Polisïau – Gallwn eich helpu i greu polisïau er mwyn sicrhau bod eich sefydliad yn cael ei gynnal yn dda
 • Agor cyfrif banc – Gallwn eich helpu i agor cyfrif banc ar gyfer eich menter newydd

Rydym yn falch o fod yn rhan o deulu Busnes Cymru, a gall ein harbenigwyr roi cymorth ychwanegol i chi gyda busnes a chynllunio ariannol.

Cymorth Mentora

Gall cychwyn busnes newydd fod yn heriol, a waeth pa mor dda yr ydych wedi’ch paratoi, mae yna rai pethau y gellir eu dysgu drwy brofiad yn unig. Er mwyn eich helpu i ymdopi â’r straen o ddechrau busnes, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr busnesau cymdeithasol profiadol a all ddarparu gwasanaeth mentora rhwng cymheiriaid. Gall hyn fod wyneb yn wyneb neu’n rhith, beth bynnag sy’n gweddu orau i chi a’ch busnes.

Cefnogaeth ar gael:

Os ydych chi’n rhan o fenter gymdeithasol sefydledig ac yn edrych i dyfu, ehangu neu arallgyfeirio, boed hynny trwy gynyddu trosiant, yn arallgyfeirio i gynhyrchion neu wasanaethau newydd, gan ddenu cwsmeriaid newydd neu newid strwythur, gallwn eich helpu chi. Trwy ein prosiect Busnesau Cymdeithasol Cymru (SBW) gallwn eich cefnogi gyda:

 • Cynllunio Gweledigaeth a Thyfiant
 • Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
 • Cyngor ac Ymgorffori Strwythur Cyfreithiol
 • Llywodraethu
 • Datblygu’r Bwrdd
 • Cynllunio Busnes
 • Cynllunio Ariannol
 • Datblygu’r Gweithlu
 • Strategaeth Gwerthu a Chynllunio Marchnata
 • Cyngor Treth a TAW
 • Recriwtio ac Adnoddau Dynol
 • Cynnig ar y Cyd
 • Cymorth TGCh
 • Cyngor Technegol Penodol i’r Sector
 • Cynllunio Olyniaeth
 • Strwythurau Perchnogaeth Gweithwyr
 • Prisiadau Busnes Annibynnol

Gellir darparu cyngor ychwanegol ar feysydd fel eiddo deallusol a chefnogaeth masnach ryngwladol hefyd trwy ein cysylltiadau â Busnes Cymru.

Darganfyddwch fwy am y prosiect SBW.

Os ydych chi’n datblygu cydweithrediad tai, gall ein harbenigwyr eich helpu chi â:

 • Darparu mynediad i arbenigedd a chyngor am dai cydweithredol
 • Darparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi sgiliau ar gyfer aelodau o gynlluniau tai cydweithredol
 • Cyflenwi cyfleoedd rhwydweithio a rhannu arferion da
 • Cynhyrchu ymchwil a all lywio datblygiad cynlluniau tai cydweithredol
 • Datblygu canllawiau ar gyfer cynlluniau tai cydweithredol yn y dyfodol

Dysgwch fwy am ein prosiect Tai Cydweithredol.

Cysylltwch â’n tîm Tai Cydweithredol am gymorth.

P’un a ydych yn grŵp sydd â syniad ar gyfer cydweithredol newydd, darparwr gwasanaeth gofal presennol, neu efallai aelod o awdurdod lleol, bwrdd iechyd neu gymdeithas dai, gallwn eich cynorthwyo trwy ein Gofal i Gydweithredu prosiect.

Cymorth ar gael:

Gallwn …

 • Dod â phobl at ei gilydd i drafod syniadau a meddwl am ffyrdd o weithio’n gydweithredol
 • Helpwch ddatblygu syniad a phrofi a fydd yn gweithio’n ymarferol
 • Eich helpu i feddwl am sut i reoli’r gwasanaeth fel bod pawb yn cael dweud sut mae’n cael ei redeg
 • Darparu hyfforddiant ar bob agwedd ar redeg gwasanaeth cydweithredol
 • Eich cefnogi gyda’r holl agweddau cyfreithiol ar sefydlu’r gwasanaeth
 • Helpu i ail-ddylunio gwasanaethau presennol i fod yn fwy cydweithredol er mwyn i bobl gael llais cryf a rheolaeth o’u gwasanaethau
 • Rhoi arweiniad ar gynllunio busnes, strwythurau cyfreithiol a llywodraethu
 • Cynorthwyo partneriaid sydd am gomisiynu gwasanaethau gan gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol

Darganfyddwch fwy am y prosiect Gofal i Gydweithredu.

 

Trwy ein prosiect Cymunedau Digidol Cymru, gallwn helpu sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl a allai elwa o gael sgiliau digidol sylfaenol.

Cymorth ar gael:

 • Asesiad cynhwysiant digidol – Asesiad cychwynnol o’ch sefydliad er mwyn eich helpu chi i ddatblygu a darparu gweithgareddau cynhwysiant digidol.
 • Hyfforddiant digidol i staff a gwirfoddolwyr rheng flaen – Hyfforddiant i aelodau staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i fynd ar-lein a defnyddio’r rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel – mwy o wybodaeth.
 • Benthyg offer digidol – Benthyciadau tymor byr o offer digidol, gan gynnwys llechi, gliniaduron a Fitbits er mwyn eich galluogi chi i ddarparu gweithgareddau digidol.
 • Cymorth gwirfoddolwyr digidol – Cymorth i ddatblygu rhaglen gwirfoddoli digidol, paru sefydliadau â gwirfoddolwyr digidol a hyfforddi gwirfoddolwyr presennol. Yn ogystal, mae cyfleoedd ar gael i ymgysylltu â’n rhaglen Arwyr Digidol – mwy o wybodaeth.
 • Achrediad cynhwysiant digidol – Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn dangos bod eich sefydliad wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag allgáu digidol – mwy o wybodaeth.
 • Partneriaethau – Mae croeso i bob sefydliad ymuno â’n rhwydwaith o bartneriaethau Mynd Ar-lein, sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid ledled Cymru. Yn ogystal, rydym yn datblygu partneriaethau rhwng sefydliadau sy’n awyddus i gydweithio er mwyn datblygu nodau cynhwysiant digidol.

Darganfyddwch fwy am brosiect Cymunedau Digidol Cymru.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn helpu busnesau i ddod yn eiddo i weithwyr ers ei sefydlu yn 1982. Mae cleientiaid nodedig yn cynnwys Glofa’r Tŵr, Tregoes Waffles a Chwmni Da. Mae’r Ganolfan yn helpu perchnogion a gweithwyr busnes yng Nghymru i ddewis y model cywir ac mae ganddo dîm o gynghorwyr arbenigol profiadol i’ch tywys trwy’r manylion cyfreithiol ac ariannol a broceru’r fargen gywir.

Rydym bob amser yn cadw mewn cof y darlun ehangach – yr etifeddiaeth hirdymor yr ydych am i’r busnes ei chreu ar gyfer gweithwyr a chwsmeriaid.

P’un a ydych chi’n berchennog cwmni, yn weithiwr neu’n gynghorydd proffesiynol, rydym yn cynnig arweiniad a chyngor ar eich helpu i ddod o hyd i’r model gorau ar gyfer eich llwybr at berchnogaeth gweithwyr.

Darperir cefnogaeth perchnogaeth gweithwyr trwy ein prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

I ddarganfod mwy am berchnogaeth gweithwyr, ewch i’n tudalennau Ystyriwch Berchnogaeth gan Weithwyr.

Cynnwys cysylltiedig