Cefnogaeth ar gael

Gall ein tîm o arbenigwyr cyfeillgar gynnig cyngor a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

See this page in: English

Ein harbenigedd

Ers 1982, rydym wedi bod yn helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymreig trwy gefnogi twf cydweithredol a mentrau cymdeithasol, a thrwy ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Diolch i arian hael, rydym wrth ein bodd yn gallu rhannu ein harbenigedd a’n profiad ni yn rhad ac am ddim, fel y gallwch ganolbwyntio eich ymdrechion i gael effaith gadarnhaol ar gymunedau ac amgylcheddau ledled Cymru.

Sut i ddefnyddio’r adran hon:

Isod, rydym wedi rhestru ein prif feysydd arbenigedd er mwyn i chi ddod o hyd i’r help a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i’ch cyfeirio atoch ymhellach.

Gall ein tîm o arbenigwyr gynnig cyngor un i un i’ch helpu i sicrhau bod eich busnes yn ffynnu. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gallwn gynnig y cymorth hwn i chi’n rhad ac am ddim.

Cymorth sydd ar gael:

 • Pennu Gweledigaeth – Gallwn gydweithio â’ch grŵp er mwyn sicrhau bod yna weledigaeth gyffredin ar gyfer y busnes
 • Strwythur – Gallwn eich cynghori ar strwythurau cyfreithiol gwahanol a’ch helpu i ddewis yr un cywir ar gyfer eich menter newydd
 • Ymgorffori – Gallwn helpu i ysgrifennu eich dogfen lywodraethu ac i ymgorffori eich busnes
 • Hyfforddiant i gyfarwyddwyr – Gallwn ddarparu hyfforddiant ar gyfer eich cyfarwyddwyr er mwyn sicrhau bod ganddynt hyder yn eu rolau a’u cyfrifoldebau
 • Llywodraethu ac ymgysylltu â’r bwrdd – Gallwn eich helpu i sefydlu system lywodraethu ac ymgysylltu ag aelodau posibl o’r bwrdd
 • Strategaeth fuddsoddi – Gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth fuddsoddi a’ch cynghori ar grantiau, benthyciadau, crowd funding a chyfranddaliadau cymunedol
 • Cydymffurfiaeth a risg – Gallwn eich helpu i nodi unrhyw faterion neu risgiau’n ymwneud â chydymffurfiaeth sydd gan y busnes a sut gellir eu rheoli
 • Polisïau – Gallwn eich helpu i greu polisïau er mwyn sicrhau bod eich sefydliad yn cael ei gynnal yn dda
 • Agor cyfrif banc – Gallwn eich helpu i agor cyfrif banc ar gyfer eich menter newydd

Rydym yn falch o fod yn rhan o deulu Busnes Cymru, a gall ein harbenigwyr roi cymorth ychwanegol i chi gyda busnes a chynllunio ariannol.

Cymorth Mentora

Gall cychwyn busnes newydd fod yn heriol, a waeth pa mor dda yr ydych wedi’ch paratoi, mae yna rai pethau y gellir eu dysgu drwy brofiad yn unig. Er mwyn eich helpu i ymdopi â’r straen o ddechrau busnes, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr busnesau cymdeithasol profiadol a all ddarparu gwasanaeth mentora rhwng cymheiriaid. Gall hyn fod wyneb yn wyneb neu’n rhith, beth bynnag sy’n gweddu orau i chi a’ch busnes.

Cefnogaeth ar gael:

Os ydych chi’n rhan o fenter gymdeithasol sefydledig ac yn edrych i dyfu, ehangu neu arallgyfeirio, boed hynny trwy gynyddu trosiant, yn arallgyfeirio i gynhyrchion neu wasanaethau newydd, gan ddenu cwsmeriaid newydd neu newid strwythur, gallwn eich helpu chi. Trwy ein prosiect Busnesau Cymdeithasol Cymru (SBW) gallwn eich cefnogi gyda:

 • Cynllunio Gweledigaeth a Thyfiant
 • Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
 • Cyngor ac Ymgorffori Strwythur Cyfreithiol
 • Llywodraethu
 • Datblygu’r Bwrdd
 • Cynllunio Busnes
 • Cynllunio Ariannol
 • Datblygu’r Gweithlu
 • Strategaeth Gwerthu a Chynllunio Marchnata
 • Cyngor Treth a TAW
 • Recriwtio ac Adnoddau Dynol
 • Cynnig ar y Cyd
 • Cymorth TGCh
 • Cyngor Technegol Penodol i’r Sector
 • Cynllunio Olyniaeth
 • Strwythurau Perchnogaeth Gweithwyr
 • Prisiadau Busnes Annibynnol

Gellir darparu cyngor ychwanegol ar feysydd fel eiddo deallusol a chefnogaeth masnach ryngwladol hefyd trwy ein cysylltiadau â Busnes Cymru.

Darganfyddwch fwy am y prosiect SBW.

Os ydych chi’n datblygu cydweithrediad tai, gall ein harbenigwyr eich helpu chi â:

 • Darparu mynediad i arbenigedd a chyngor am dai cydweithredol
 • Darparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi sgiliau ar gyfer aelodau o gynlluniau tai cydweithredol
 • Cyflenwi cyfleoedd rhwydweithio a rhannu arferion da
 • Cynhyrchu ymchwil a all lywio datblygiad cynlluniau tai cydweithredol
 • Datblygu canllawiau ar gyfer cynlluniau tai cydweithredol yn y dyfodol

Dysgwch fwy am ein prosiect Tai Cydweithredol.

Cysylltwch â’n tîm Tai Cydweithredol am gymorth.

P’un a ydych yn grŵp sydd â syniad ar gyfer cydweithredol newydd, darparwr gwasanaeth gofal presennol, neu efallai aelod o awdurdod lleol, bwrdd iechyd neu gymdeithas dai, gallwn eich cynorthwyo trwy ein Gofal i Gydweithredu prosiect.

Cymorth ar gael:

Gallwn …

 • Dod â phobl at ei gilydd i drafod syniadau a meddwl am ffyrdd o weithio’n gydweithredol
 • Helpwch ddatblygu syniad a phrofi a fydd yn gweithio’n ymarferol
 • Eich helpu i feddwl am sut i reoli’r gwasanaeth fel bod pawb yn cael dweud sut mae’n cael ei redeg
 • Darparu hyfforddiant ar bob agwedd ar redeg gwasanaeth cydweithredol
 • Eich cefnogi gyda’r holl agweddau cyfreithiol ar sefydlu’r gwasanaeth
 • Helpu i ail-ddylunio gwasanaethau presennol i fod yn fwy cydweithredol er mwyn i bobl gael llais cryf a rheolaeth o’u gwasanaethau
 • Rhoi arweiniad ar gynllunio busnes, strwythurau cyfreithiol a llywodraethu
 • Cynorthwyo partneriaid sydd am gomisiynu gwasanaethau gan gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol

Darganfyddwch fwy am y prosiect Gofal i Gydweithredu.

 

Trwy ein prosiect Cymunedau Digidol Cymru, gallwn helpu sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl a allai elwa o gael sgiliau digidol sylfaenol.

Cymorth ar gael:

 • Asesiad cynhwysiant digidol – Asesiad cychwynnol o’ch sefydliad er mwyn eich helpu chi i ddatblygu a darparu gweithgareddau cynhwysiant digidol.
 • Hyfforddiant digidol i staff a gwirfoddolwyr rheng flaen – Hyfforddiant i aelodau staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i fynd ar-lein a defnyddio’r rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel – mwy o wybodaeth.
 • Benthyg offer digidol – Benthyciadau tymor byr o offer digidol, gan gynnwys llechi, gliniaduron a Fitbits er mwyn eich galluogi chi i ddarparu gweithgareddau digidol.
 • Cymorth gwirfoddolwyr digidol – Cymorth i ddatblygu rhaglen gwirfoddoli digidol, paru sefydliadau â gwirfoddolwyr digidol a hyfforddi gwirfoddolwyr presennol. Yn ogystal, mae cyfleoedd ar gael i ymgysylltu â’n rhaglen Arwyr Digidol – mwy o wybodaeth.
 • Achrediad cynhwysiant digidol – Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn dangos bod eich sefydliad wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag allgáu digidol – mwy o wybodaeth.
 • Partneriaethau – Mae croeso i bob sefydliad ymuno â’n rhwydwaith o bartneriaethau Mynd Ar-lein, sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid ledled Cymru. Yn ogystal, rydym yn datblygu partneriaethau rhwng sefydliadau sy’n awyddus i gydweithio er mwyn datblygu nodau cynhwysiant digidol.

Darganfyddwch fwy am brosiect Cymunedau Digidol Cymru.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn helpu busnesau i ddod yn eiddo i weithwyr ers ei sefydlu yn 1982. Mae cleientiaid nodedig yn cynnwys Glofa’r Tŵr, Tregoes Waffles a Chwmni Da. Mae’r Ganolfan yn helpu perchnogion a gweithwyr busnes yng Nghymru i ddewis y model cywir ac mae ganddo dîm o gynghorwyr arbenigol profiadol i’ch tywys trwy’r manylion cyfreithiol ac ariannol a broceru’r fargen gywir.

Rydym bob amser yn cadw mewn cof y darlun ehangach – yr etifeddiaeth hirdymor yr ydych am i’r busnes ei chreu ar gyfer gweithwyr a chwsmeriaid.

P’un a ydych chi’n berchennog cwmni, yn weithiwr neu’n gynghorydd proffesiynol, rydym yn cynnig arweiniad a chyngor ar eich helpu i ddod o hyd i’r model gorau ar gyfer eich llwybr at berchnogaeth gweithwyr.

Darperir cefnogaeth perchnogaeth gweithwyr trwy ein prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

I ddarganfod mwy am berchnogaeth gweithwyr, ewch i’n tudalennau Ystyriwch Berchnogaeth gan Weithwyr.

Cynnwys cysylltiedig

 • Ein gwaith

  Rydym yn cynnal prosiectau sy’n hyrwyddo cynhwysiant, yn darparu sgiliau i bobl ac yn cryfhau cymunedau a busnesau.

 • Llun o ysgol Griffithstown gan ddefnyddio tabledi digidol

  Pecynnau cymorth ac adnoddau

  Mae ein papurau ymchwil blaengar, pecynnau cymorth rhyngweithiol a’n canllawiau defnyddiol wedi’u creu i’ch ysbrydoli, hysbsyu a’ch cyfeirio chi i’r cam nesaf.