Gower Regeneration, Abertawe – Y fferm solar cyntaf sy’n eiddo i’r gymuned yng Nghymru

Cododd y gymuned £ 905,000 i ariannu'r prosiect hwn sy'n darparu dros 300 o gartrefi lleol â phŵer glân.

Gweler y dudalen hon yn: English

Cefndir:

Mae Gower Regeneration Ltd yn Gymdeithas Budd Cymunedol a sefydlwyd gan Gwmni Buddiannau Cymunedol Gower Power Co-op ac Ymddiriedolaeth Y Felin Ddŵr (yr ymddiriedolaeth elusennol sy’n berchen ar Ganolfan Treftadaeth Gŵyr). Mae’r cynllun wedi adeiladu fferm solar gwerth £1 filiwn yn Nyfnant, Gŵyr ac fe wnaeth lansio cynnig cyfranddaliadau cyhoeddus ym mis Mai 2017 er mwyn rhoi’r prosiect ym mherchenogaeth y gymuned.

Mae’r safle 1 megawatt yn gartref i 3,568 o baneli solar a dyma’r fferm solar gyntaf yng Nghymru ym mherchenogaeth y cyhoedd sy’n cynhyrchu digon o drydan glân i bweru dros 300 o dai yn ystod ei flwyddyn gyntaf.  Bydd yr holl elw’n mynd i Gronfa Budd Cymunedol a fydd yn cefnogi pobl sy’n ennill bywoliaeth o’r tir, a meithrin addysg a sgiliau i wneud yr economi wledig yn fwy bywiog a chynaliadwy.

Angen:

Ariannwyd gwaith adeiladu Adfywio Gŵyr trwy fenthyciad gan Cyllid Cymru, ac fe wnaeth y cynnig cyfranddaliadau cymunedol godi’r cyfalaf i ailariannu’r benthyciad hwn a rhoi’r cynllun cyfan ym mherchenogaeth y gymuned, gan ganiatáu i fuddsoddwyr lleol adennill arian ar eu buddsoddiad a chael cyfrannu at benderfynu sut bydd arian y Gronfa Budd Cymunedol yn cael ei wario.

Cymorth Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru:

Cynorthwyodd tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ag ysgrifennu dogfen y cynnig cyfranddaliadau a rhoi cymorth marchnata a chysylltiadau cyhoeddus. Hefyd, fe wnaeth prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ariannu Hyfforddiant Ymarferwr Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer un o Gyfarwyddwyr Adfywio Gŵyr.

Deilliannau: 

Caeodd y cynnig cyfranddaliadau ym mis Tachwedd 2017, gan lwyddo i godi £905,000 drwy 435 o fuddsoddwyr.

Arian a godwydBuddsoddwyrcartrefi â phŵer
£905,000435300

"Roedd hi’n ddefnyddiol iawn cael pâr arall o lygaid i fwrw golwg ar y cynnig cyfranddaliadau o ran cael eich safbwynt ynghylch cydymffurfio ac archwilio p’un a oedd ein cynnig cyfranddaliadau yn cyrraedd safon benodol o arfer dda. Dim ots sawl cyfarwyddwr wnaeth edrych ar y cynnig cyfranddaliadau, ni fyddent wedi amlygu’r pethau cafodd eu hamlygu gan Gyfranddaliadau Cymunedol Cymru."

Ant Flanagan

Cyfarwyddwr Adfywio Gŵyr

Cynnwys cysylltiedig

  • White Hart Inn has been saved through Community shares

    Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

    Mae ein prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yn cynnig cymorth a chyngor i grwpiau sy'n awyddus i godi arian buddsoddi i ddatblygu gwasanaethau a chyfleusterau wrth wraidd eu cymunedau.