Menter gymdeithasol | News

Gwasanaeth ymgynghori newydd o Gymru sy’n bwriadu datblygu cadwyni cyflenwi mwy cynhwysol

Heddiw, lansiwyd gwasanaeth ymgynghori masnachol newydd er mwyn helpu busnesau i ddiwallu’r gofynion gwerth cymdeithasol wrth ymgeisio am gytundebau neu fuddsoddiadau sector cyhoeddus mawr.

By WalesAdmin · April 10, 2019

See this page in: English

Cyswllt Busnes Cymdeithasol

Heddiw, lansiwyd gwasanaeth ymgynghori masnachol newydd er mwyn helpu busnesau i ddiwallu’r gofynion gwerth cymdeithasol wrth ymgeisio am gytundebau neu fuddsoddiadau sector cyhoeddus mawr.

Dyluniwyd Cyswllt Busnes Cymdeithasol o Ganolfan Cydweithredol Cymru mewn ymgynghoriad â’r sector cyhoeddus a phreifat, i helpu sefydliadau i ddatblygu eu cadwyni cyflenwi er mwyn masnachu â’r sector busnes cymdeithasol.

Mae Rhian Edwards, Prif Ymgynghorydd Cyswllt Busnes Cymdeithasol, o’r farn bod parodrwydd go iawn ymysg sefydliadau o Gymru i fod yn fwy cynhwysol, er bod rhwystrau yn dal i fodoli sy’n eu hatal nhw rhag edrych tu hwnt i lwybrau caffael traddodiadol.

“Nid yw’r sector busnes cymdeithasol – sydd werth oddeutu £2.4bn i economi Cymru – erioed wedi bod mor gryf ac amrywiol yn y wlad hon o’r blaen. Fodd bynnag, mae’r canfyddiad yn dal i barhau nad yw busnesau cymdeithasol yn gallu cwrdd â gofynion allgynhyrchion cytundebau sector cyhoeddus. Fel y brif asiantaeth datblygu busnesau cymdeithasol yng Nghymru ers 1982, rydym ni’n gwybod nad yw hynny’n wir ac mae angen claddu’r anwiredd unwaith ac am byth.

“Mae busnesau cymdeithasol yn ail-fuddsoddi’r arian maen nhw’n ei wneud yn eu hachos cymdeithasol neu amgylcheddol, sy’n golygu eu bod nhw’n cryfhau nodweddion CSR sefydliadau sy’n ymgeisio am gytundebau mawr, yn ogystal â’u helpu nhw i gwrdd â gofynion gwerth cymdeithasol polisïau a deddfwriaethau pwysig, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).”

Dull ymgynghorol pum cam y gellir ei deilwra i gwrdd â dibenion eich sefydliad yw Cyswllt Busnes Cymdeithasol o Ganolfan Cydweithredol Cymru; o drefnu cyfarfodydd cychwynnol i reoli prosiectau cyfan.

Ychwanegodd Edwards:

“Gyda mynediad digyffelyb Canolfan Cydweithredol Cymru at wybodaeth fanwl o’r sector busnes cymdeithasol, rydym ni yn y safle perffaith i hwyluso perthnasoedd masnachu o’r fath. Os bydd y gwasanaeth ymgynghori unigryw hwn yn llwyddo, yn ôl y disgwyl, bydd gennym gyfle go iawn i gynyddu effaith cymdeithasol ac amgylcheddol ar gaffael a gwella’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.”

Dywedodd Antonia John, Rheolwr Datblygu a Chyfrifoldeb Corfforaethol Cymdeithasol cwmni adeiladu Encon Construction UK:

“Tra ein bod yn hapus gyda’r effaith gymdeithasol gadarnhaol rydym ni’n ei chael yn y cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt, byddai’r manteision yn well fyth petasem yn gwella’n perthynas fasnachol gyda busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

“Y rhan heriol i Encon, a busnesau tebyg yn y diwydiant, yw nodi pa rannau o’n cadwyn gyflenwi y gall busnesau cymdeithasol eu diwallu. Bydd gwasanaeth fel Cyswllt Busnes Cymdeithasol, sy’n gallu darparu mynediad a gwybodaeth neilltuedig i ni am y sector, yn ein helpu ni yn fawr mewn perthynas â diwallu ein hamcanion cymdeithasol ac amgylcheddol.”

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Cyswllt Busnes Cymdeithasol a’r ffordd y gallai helpu eich sefydliad i weithio gyda’r sector busnes cymdeithasol, ewch i: www.wales.coop/social-business-connect

Rhian Edwards

Ymgynghorydd Arweiniol, Cyswllt Busnes Cymdeithasol

Cysylltwch â Rhian - rhian.edwards@wales.coop