Gwnaeth Itec Training Solutions Ltd. roi damcaniaeth ar waith i ddod yn ddarparwr hyfforddiant mwyaf Cymru y mae cyflogeion yn berchen arno

Mae Steve Doyle, cyd-berchennog Itec Training Solutions, yn ateb cwestiynau am y broses o ddod yn ddarparwr hyfforddiant mwyaf Cymru y mae cyflogeion yn berchen arno a'r ethos y tu ôl i hynny.

Gweler y dudalen hon yn: English

Sut y daeth Itec Training Solutions Ltd. i fodolaeth?

Ffurfiwyd Itec Training Solutions Ltd. yn 2007 fel olynydd i Cardiff Itec a sefydlwyd ym 1982. Y tri chyfranddaliwr oedd fi, Ceri Murphy a Stephen Brangwyn. Gwnaethom brynu rhan Mr Brangwyn yn 2011 ac rydym wedi bod yn berchen ar y busnes rhyngom ers hynny. Rydym wedi tyfu’r busnes o drosiant gwerth £2 filiwn yn 2007 i drosiant grŵp gwerth £14.3 miliwn yn 2018. Mae nifer y staff wedi cynyddu o 35 yn 2007 i 140 yn 2019.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae’r cwmni wedi darparu Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith Llywodraeth Cymru sy’n cynnwys darparu Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau Ieuenctid a rhaglenni Cyflogadwyedd i Oedolion.

Mae ein contract presennol â Llywodraeth Cymru yn werth £13m y flwyddyn ac rydym yn gobeithio bydd y gydberthynas yn parhau ymhell i’r dyfodol.

Crëwyd Itec Training Solutions Holdings Ltd yn 2011 i hwyluso twf drwy gaffael, ac yna cafodd y Centre for Strategy & Communication Ltd ei chaffael yn 2015. Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli yn Llundain ac mae’n darparu hyfforddiant masnachol ac rydym newydd ddechrau darparu Prentisiaethau yn Lloegr.

Pa newidiadau rydych wedi sylwi arnynt ers trosglwyddo’r busnes i berchenogaeth y cyflogeion, yn enwedig ymysg y staff?

Mae’n ddyddiau cynnar iawn o ystyried mai dim ond ar ddiwedd mis Ionawr y cafodd hyn ei gyhoeddi ond mae wedi cael ymateb cadarnhaol iawn.

A oes unrhyw heriau wedi bod yn y broses o drosglwyddo perchenogaeth i gyflogeion?

Nid oes unrhyw heriau mawr wedi bod yn ystod y broses. Yr her go iawn oedd dod o hyd i gynllun olyniaeth/cynaliadwyedd addas ar gyfer y busnes. Roeddem wedi ystyried gwerthu a chawsom nifer o gynigion dros y blynyddoedd diwethaf ond doedd hynny ddim yn teimlo’n iawn i mi na Ceri. Wedi adeiladu’r busnes i’r pwynt hwnnw nid oeddem am iddo ddod yn rhan o goleg neu gwmni corfforaethol mawr arall. Cawsom wybod am y model perchenogaeth i gyflogeion ac roedd hyn yn gwneud cymaint o synnwyr i ni. Rhoddodd y cyfle i gynnal ein hannibyniaeth tra’n parhau i dyfu’r brand.

A ydych wedi ystyried defnyddio mentrau cymdeithasol yn eich cadwyn gyflenwi?

Mae ein cadwyn gyflenwi eisoes yn amrywiol, gan gynnwys BBaChau a reolir gan berchennog, elusennau a sefydliadau’r trydydd sector. Byddem yn sicr yn ystyried mentrau cymdeithasol.

A yw trosglwyddo perchenogaeth i gyflogeion wedi newid y ffordd y caiff hyfforddiant ei ddarparu?

Mae’n ddyddiau cynnar ond nid wyf yn disgwyl iddo newid y ffordd y caiff hyfforddiant ei ddarparu ond rwyf yn disgwyl iddo wella effeithlonrwydd a hwyluso twf pellach drwy allu denu staff o safon uchel drwy gynnig iddynt yr hyn nad oes unrhyw gwmni hyfforddiant arall yn ei gynnig ar hyn o bryd.

Beth yw eich gobeithion ar gyfer dyfodol Itec fel busnes y mae cyflogeion yn berchen arno?

Twf parhaus. Fel darparwr i Lywodraeth Cymru ers dros 20 mlynedd rydym yn gobeithio y byddwn yn parhau i fod yn bartner gwerthfawr i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol.  Rydym hefyd yn gweld cryn dipyn o le i dyfu yn Lloegr. Fel darparwr a gymeradwywyd gan yr Asiantaeth Cyllido Sgiliau (SFA) rydym newydd ddechrau darparu prentisiaethau yn Lloegr. Rydym yn disgwyl gallu cyflawni trosiant blynyddol gwerth £5 miliwn mewn tair blynedd. Caiff llawer o’r staff fydd yn cefnogi’r twf hwn eu cyflogi yng Nghaerdydd. Mae gennym dîm o staff ffyddlon iawn a llawn cymhelliant ac rydym yn gobeithio y byddant yn gweld mantais wirioneddol trosglwyddo perchenogaeth i gyflogeion.

Pa gyngor y byddech yn ei roi i unrhyw gwmni arall sy’n ystried trosglwyddo perchenogaeth i gyflogeion?

Dylech ei ystyried yn ddifrifol. Efallai nad dyma’r ateb i bawb ond os oes gennych dîm cryf a all helpu i gymryd y busnes ymlaen, mae’n wych.

I gael rhagor o wybodaeth am berchenogaeth gweithwyr, cysylltwch â thîm Busnes Cymdeithasol Cymru

03000 6 03000

Cynnwys cysylltiedig