Blog | News

Gwobrau Arwain Cymru – o’r dechrau i’r diwedd

Yn yr erthygl hon, mae Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol, Gwobrau Arwain Cymru, yn adlewyrchu ar 15 mlynedd o gynllun gwobrau ysbrydoledig, wrth iddo ddod i ben.

By Catherine Evans · April 30, 2019

See this page in: English

Yn ystod y cyfnod pan oeddwn i’n gadeirydd Sefydliad Rheolaeth Siartredig De Ddwyrain Cymru, roeddwn i’n ymwneud â’r broses o drefnu’r Brecwast Dydd Gŵyl Dewi blynyddol gydag ACCA Cymru, a hynny am nifer o flynyddoedd.

Ar ôl y brecwast yn 2003, meddyliodd Wyn Mears (pennaeth ACCA Cymru bryd hynny) a minnau am ychwanegu seremoni wobrwyo at y digwyddiad y flwyddyn ganlynol. Bryd hynny, roedd ELWa yn rhan o’n bywyd yng Nghymru (yn wir, roeddwn i ar bwyllgor De Ddwyrain Cymru) ac fe wnaethant ddarparu’r arian i sefydlu’r hyn a elwir yn Gyngor Rheoli Cymru yr adeg honno a phenodi Christopher Ward yn Brif Weithredwr.

Awgrymwyd fy mod i’n cysylltu â Christopher, a hefyd i siarad â Brian Morgan, a oedd yn Ysgol Fusnes Caerdydd ar y pryd, a Graham Benfield, a oedd yn Brif Weithredwr WCVA. Karen Jones (Rheolwr Cymru y Sefydliad Rheolaeth Siartredig ar y pryd) oedd yn cwblhau’r grŵp a wnaeth ymgynnull yn ystafell y bwrdd yn Temple Court, Heol y Gadeirlan am y tro cyntaf yn 2004.

Ac felly, sefydlwyd Consortiwm cyntaf Gwobrau Arwain Cymru. Cynhaliwyd y gwobrau cyntaf yn 2005, gyda phedwar categori yn unig.

Dros y 15 mlynedd y cynhaliwyd y gwobrau, rydym wedi aros yn gwbl driw i’n cenhadaeth, ein gweledigaeth a’n gwerthoedd:

  • Ein Gweledigaeth
    Cyfrannu at wneud Cymru yn wlad lle caiff arweinyddiaeth dda ei chanmol, ei dathlu, ei hefelychu a’i gwerthfawrogi gan bawb fel sbardun allweddol ar gyfer twf economaidd.
  • Ein Cenhadaeth
    Hyrwyddo arweinyddiaeth dda a dylanwadu ar ddatblygiad arweinyddiaeth drwy gydnabod, nodi a dathlu unigolion, sy’n cyfrannu at ffyniant Cymru drwy eu harweinyddiaeth.
  • Ein Diben
    Datblygu a chynnal Gwobrau arweinyddiaeth blynyddol sy’n destun siarad, yn cael sylw parod gan y cyfryngau, yn ymgysylltu ac yn denu enwebiadau a noddwyr, ac yn creu rhwydwaith o unigolion sy’n dangos arweinyddiaeth dda yng Nghymru wrth wneud hynny.

Gwnaethom gyflwyno categori i gydnabod “Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol” am y tro cyntaf yn 2011. Kate Wood oedd enillydd cyntaf y categori hwn, a oedd yn gyfarwyddwr “Your Pets Warehouse” yn Nhonypandy bryd hynny. Mae’n waith caled iawn i ddatblygu a chynnal mentrau llwyddiannus.

Hefyd yn 2011, gwnaethom gyflwyno Gwobr er Anrhydedd i’r diweddar Rhodri Morgan, wrth iddo roi’r gorau i’w gyfraniad helaeth at wleidyddiaeth ers cyfnod maith ac ymddeol fel Aelod Cynulliad.

Rydyn ni, y Consortiwm, yn falch iawn o'n cyfraniad i bwysleisio a dathlu effaith arweinyddiaeth ragorol yng Nghymru, fel sbardun hanfodol ar gyfer adeiladu “gwlad ein hwyrion”.

Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol, Gwobrau Arwain Cymru

Barbara Chidgey

Rydym yn gwbl ymwybodol mai Cymru yw ‘gwlad ein tadau’, ond os ydym am sicrhau mai ‘gwlad ein hwyrion’ yw hi hefyd, yna mae’n hanfodol i drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio, yn dysgu, yn gofalu amdanon ni’n hunain, ein gilydd, ein cymunedau, ein heconomi a’n diwylliant. Mae hyn oll yn ymwneud ag arweinyddiaeth, gyda “T” enfawr ar gyfer trawsnewid. Arweinyddiaeth sydd wir yn cyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Rydyn ni, y Consortiwm, yn falch iawn o’n cyfraniad i bwysleisio a dathlu effaith arweinyddiaeth ragorol yng Nghymru, fel sbardun hanfodol ar gyfer adeiladu “gwlad ein hwyrion”.

Rydym wedi hyrwyddo rhwydweithiau arweinyddiaeth, sgiliau arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth rhagorol, gan ddod â nhw i’r rheng flaen ym mhob sector ac ar draws nifer o sefydliadau yng Nghymru dros y 15 mlynedd.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod ei bod yn bryd inni hyrwyddo arweinyddiaeth drwy feysydd newydd. Felly, ym mis Medi 2019 bydd y garfan olaf o deilyngwyr ac enillwyr yn cael y gwobrau hyn; yn dilyn y seremoni wobrwyo min nos bydd cinio etifeddiaeth i ddathlu.

Mae ein hetifeddiaeth yn cynnwys alumni ardderchog o bobl gyffredin ledled Cymru, sydd wedi dangos arweinyddiaeth eithriadol, neu’n parhau i wneud hynny, ac felly’n adeiladu eu tîm, eu busnes, eu sefydliad neu eu cymuned i fod ymhlith y goreuon. Maent yn fodelau rôl ar gyfer y math o arweinyddiaeth sydd ei angen arnom i adeiladu’r Gymru a Garem a chyflawni nodau uchelgeisiol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae ein hetifeddiaeth hefyd yn gronfa elusennol benodol, sef “Mentro i Freuddwydio®”, a sefydlwyd mewn partneriaeth ag Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, ac sydd wedi’i lleoli yn y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Nod y gronfa hon yw cefnogi iechyd a lles emosiynol cleifion ar wardiau yn ysbytai Caerdydd a’r Fro. Byddaf yn cyflawni rôl arweinydd y prosiect, ymhell i’r dyfodol, gyda chymorth gan gydweithwyr y tu mewn a’r tu allan i’r GIG.

Mae cyflyrau iechyd difrifol, cronig ac sy’n byrhau bywyd yn her emosiynol dros ben i bob claf, a hynny ar ben gofynion corfforol helaeth yr afiechyd ei hun. Fel claf, er mwyn ymateb yn gorfforol yn ogystal â heriau posibl o ran iechyd personol, mae angen i ni ymdrechu i fod yn agored yn emosiynol. Mae yna debygrwydd uniongyrchol i bawb mewn rolau arweinyddiaeth – mae’r disgwyliadau ohonynt fel arweinwyr yn heriol iawn yn emosiynol. Fel arweinydd, er mwyn bod yn ddewr, yn ysbrydoledig ac yn drawsnewidiol (ein thema yn 2019), mae angen inni ymdrechu i fod yn agored yn emosiynol. Felly, mae cynnal iechyd a lles emosiynol yn hanfodol i’r rheini sydd â rolau arweinyddiaeth hefyd.

Bu’n daith enfawr, efallai hyd yn oed yn fwy fyth i mi yn bersonol gan mai fi oedd arweinydd y prosiect a/neu’r Cadeirydd Gweithredol ers ei sefydlu. Rwyf wedi dysgu cymaint am arweinyddiaeth o’m sgyrsiau di-ri ledled Cymru, gyda channoedd o bobl. Rwyf wedi trefnu a hwyluso o leiaf 100 o ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus sy’n gysylltiedig â hyrwyddo’r gwobrau, ac wedi canolbwyntio ar fyfyrio ar arweinyddiaeth ac arweiniad. Byddaf wedi marcio cannoedd o enwebiadau, wedi trefnu 15 Diwrnod Beirniadu a’r seremonïau gwobrwyo eu hunain.

Bu’n fraint cael darllen (a marcio) yr holl ddogfennau enwebu hynny bob blwyddyn a chydlynu’r diwrnodau beirniadu a’r Gwobrau eu hunain, gyda chymorth o un flwyddyn i’r llall gan dîm teyrngar o Fusnesau Bach a Chanolig.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi noddi’r categori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol sawl gwaith, ac eto yn y flwyddyn olaf hon. Drwy Fusnes Cymdeithasol Cymru, mae’r Ganolfan yn datblygu’r categori hwn ar gyfer ei Wobrau Busnes Cymdeithasol 2020.

Mae’r Consortiwm ei hun wedi datblygu rhywfaint dros y blynyddoedd hefyd. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn iddynt am eu cefnogaeth barod a’u cyfraniad hael.