Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021

Fe'ch gwahoddir i ymuno â ni yn fyw ar ddydd Mawrth 5 Hydref ar gyfer seremoni rithwir Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021!

Gweler y dudalen hon yn: English

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn ôl eto ar gyfer 2021!

Rydym yn gwahodd pawb i gymryd rhan a dathlu cyflawniadau mentrau cymdeithasol ledled Cymru ar 5 Hydref mewn seremoni rithwir fyw lle bydd enillwyr pob categori yn cael eu cyhoeddi.

Am ymuno â ni ar gyfer Gwobrau SBW 2021? Cofrestrwch heddiw trwy Eventbrite!

Edrychwch isod ar y rhestr o gategorïau a’r mentrau cymdeithasol ysbrydoledig sydd am wobr…

1. Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (noddwyd gan Cowshed Communication)

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu am fwy na 2 flynedd, mewn unrhyw sector busnes.

Dechreuodd Creu Menter, is-gwmni i Cartrefi Conwy, fasnachu yn 2015 ac mae wedi tyfu’n gyflym i fod yn Gontractwr Cymdeithasol Dewis Gogledd Cymru. Maent yn darparu ystod o wasanaethau contractio a datblygu i gleientiaid ar draws y sector cyhoeddus a phreifat.

Maent hefyd yn darparu gwasanaethau eiddo hanfodol, ar ran Cartrefi Conwy i 3800 o denantiaid ledled Conwy. Mae’r rhain yn cynnwys cynnal a chadw eiddo, gwasanaethu nwy, clirio cartrefi gwag, glanhau gwreichionen a gwelliannau amgylcheddol.

The Community Impact Initiative C.I.C. (a elwir y Cii) yn sefydliad newid cymdeithasol arobryn sydd wedi ymrwymo i ddatblygu, gwella a chynaliadwyedd ein cymunedau.

Maent yn sefydliad dielw sy’n cyfuno datblygu sgiliau a dysgu yn arloesol ag adfywio cymunedol i sicrhau newid economaidd-gymdeithasol cadarnhaol.

Mae Therapeutic Activities Group CIC, yn Gwmni Buddiant Cymunedol a Menter Gymdeithasol sy’n ymdrechu i wella lles corfforol, emosiynol, addysgol a chymdeithasol oedolion ifanc a phlant yn y gymuned.

Eu gweledigaeth yw gosod y safon wrth ddarparu rhaglenni arferion Therapiwtig Gwybodus Trawma Arbenigol ac arwain y ffordd wrth adfer Trawma ym mhob maes y maent yn cymryd rhan ynddo.

2. Un i’w Gwylio (noddir gan Legal & General)

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu am lai na 2 flynedd, mewn unrhyw sector busnes

Mae Amathaon CIC (Carmarthen Food) yn dod â chynhyrchwyr, tyfwyr a phrynwyr lleol ynghyd mewn fformat ‘Cliciwch a Chasglu’ hawdd ei ddefnyddio. mae ganddyn nhw ystod eang o gynnyrch lleol wedi’i dyfu a’i wneud, gan gynnwys ystod dda o ddi-alergenau, llysieuol a fegan, sy’n amrywio o wythnos i wythnos yn dibynnu ar argaeledd tymhorol.

Mae Drosi Bikes yn trosi beiciau i e-feiciau ac yn cynnig rhenti e-feic i hyrwyddo beicio fel dewis arall gwirioneddol yn lle gyrru. Maent yn cynnal dosbarthiadau cynnal a chadw beiciau, nosweithiau menywod yn unig, sesiynau hyder beicio ac yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol i gefnogi unigolion i feicio. Maent hefyd yn ailgylchu beiciau, fframiau a rhannau ail law gan leihau gwastraff yn y byd.

Mae Prom Ally yn galluogi merched a bechgyn yma yn y DU sy’n profi caledi ariannol i gael mynediad at fenthyciad gwisg prom am ddim ar gyfer eu noson arbennig.

Nod Prom Ally yw darparu “Rhyddhad caledi ariannol ymhlith plant ysgol gan gynnwys myfyrwyr chweched dosbarth a myfyrwyr coleg mewn addysg bellach yn unig, sy’n byw yn y Deyrnas Unedig [including Scotland and Northern Ireland] trwy ddarparu benthyciad am ddim o ffrogiau prom na allent eu fforddio fel arall oherwydd diffyg yn golygu”.

Prom Ally Logo

3. Tech Er Budd Cymdeithasol: Menter Gymdeithasol Technoleg (a noddir gan Perago)

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu am fwy o 2 flynedd ac yn defnyddio technoleg i gael effaith gymdeithasol.

Mae gan App Uk (Cardiff Cleaning Services Ltd) dros 20 mlynedd o brofiad o’r sectorau glanhau ac ategol gan gynnwys cynnal a chadw tiroedd/adeiladau a diogelwch. Eu cenhadaeth yw “bod y darparwr atebion glanhau a chyfleusterau dewis cyntaf, gan gyflawni a rhagori ar ofynion ein cleientiaid a’n staff yn gyson, gan weithredu gyda gonestrwydd i’r safonau proffesiynol uchaf, gan wneud y mwyaf o’n cyfrifoldeb corfforaethol a chymdeithasol”.

Uchelgais Empower – Be the Change yw ‘grymuso’ 1500 o bobl erbyn 2023 yn unol â’n prif genhadaeth i rymuso unigolion a chymunedau i gyflawni eu potensial.

Maent yn credu’n gryf bod unigolion wedi’u grymuso yn creu cymunedau wedi’u grymuso ac yn adeiladu byd gwell.

Menter gydweithredol ddi-elw sy’n cynnig gwersi cerddoriaeth o safon yw Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych yn ardal Sir Ddinbych. Cynhelir y Fenter Gydweithredol gan athrawon er budd holl ddisgyblion Sir Ddinbych ac fe’i rheolir gan Gyfarwyddwr a Rheolwr Swyddfa sydd wedi’u lleoli’n y sir. Maent yn darparu hyfforddiant ar ystod eang o offerynnau a llais, gyda’r nod o ddatblygu potensial cerddorol pob disgybl yn unol â’u hanghenion a’u dyheadau unigol.

4. Community Impact (noddwyd gan Triodos Bank)

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu am fwy na 2 flynedd ac yn masnachu er budd y gymuned leol.

Mae PTAWA Enterprises Ltd (Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan) yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i fenywod a phlant sydd wedi profi cam-drin domestig. Mae hyn yn cynnwys llety lloches brys a thai â chymorth wrth symud ymlaen. Maent hefyd yn darparu ystod o wasanaethau arbenigol i blant y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt, gan gynnwys clybiau ar ôl ysgol.

Mae Green Willow Funerals yn darparu ystod o wasanaethau angladd i aelodau’r cyhoedd yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd – gyda’r nod o wneud yr hyn a all fod yn brofiad dirdynnol a thrawmatig mor gysur â phosibl i bawb dan sylw. Mae’r gwasanaethau angladd y maent yn eu darparu yn cael eu gwneud ar sail ddielw sy’n golygu bod elw ein gwasanaethau angladd yn cael ei roi i wasanaethu ein cymunedau yn well.

Mae’r Iorwerth Arms yn dafarn dan berchnogaeth a rhediad cymunedol a arbedwyd rhag cau a dymchwel trwy weithredu cymunedol yn 2015. Bellach mae’n dafarn ddi-elw lwyddiannus sy’n cael ei rhedeg gan Gyfarwyddwyr di-dâl fel canolbwynt cymunedol ar gyfer ardal Bryngwran. Ers dod yn dafarn dan berchnogaeth gymunedol – y busnes manwerthu olaf a’r unig fusnes yn y pentref – mae’r Iorwerth Arms wedi ennill nifer o wobrau o fri (Rownd Derfynol Gwobr Cychwyn Cymru 2016 ac enillydd Tafarn Wledig Gorau Cymru a Phrydain, Gwobrau Y Gynghrair Cefn Gwlad 2019).

Mae Glyn Wylfa Ltd wedi’i sefydlu fel Ymddiriedolaeth menter gymdeithasol a Datblygu gan dîm ymroddedig o drigolion y Waun sydd â sgiliau busnes a chymunedol cymdeithasol cyflenwol, i ddatblygu ac adnewyddu hen Swyddfa Ystad y Waun a’r safle cyfagos, o’r enw Glyn Wylfa.

5. Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (noddwyd gan Acuity Law)

Mae’r categori hwn yn cydnabod y timau hynny sydd, dros gyfnod hynod heriol, wedi dangos y cryfder, yr angerdd a’r gwytnwch sydd mor nodweddiadol o’r sector menter gymdeithasol.

Dechreuodd Creu Menter, is-gwmni i Cartrefi Conwy, fasnachu yn 2015 ac mae wedi tyfu’n gyflym i fod yn Gontractwr Cymdeithasol Dewis Gogledd Cymru. Maent yn darparu ystod o wasanaethau contractio a datblygu i gleientiaid ar draws y sector cyhoeddus a phreifat.

Maent hefyd yn darparu gwasanaethau eiddo hanfodol, ar ran Cartrefi Conwy i 3800 o denantiaid ledled Conwy. Mae’r rhain yn cynnwys cynnal a chadw eiddo, gwasanaethu nwy, clirio cartrefi gwag, glanhau gwreichionen a gwelliannau amgylcheddol.

Uchelgais Empower – Be the Change yw ‘grymuso’ 1500 o bobl erbyn 2023 yn unol â’n prif genhadaeth i rymuso unigolion a chymunedau i gyflawni eu potensial.

Maent yn credu’n gryf bod unigolion wedi’u grymuso yn creu cymunedau wedi’u grymuso ac yn adeiladu byd gwell.

Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Tref Llangefni ym 1897 bellach yn fenter gymdeithasol sy’n cynnwys dros 150 o chwaraewyr iau (bechgyn a merched), tîm cyntaf dynion, tîm wrth gefn dynion a thîm merched.

Mae Clwb Pêl-droed Tref Llangefni wedi datblygu gweledigaeth glir ar gyfer menter gymdeithasol Tref Llangefni, sydd bellach wedi’i gwella trwy ryngweithio cymunedol i greu Pentref Cymunedol lle gall sefydliadau gydleoli a gweithio mewn partneriaeth.

Noddwyr seremoni:

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru wedi cael eu cynnal yn flynyddol er 2010, fel rhan o brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, i dynnu sylw ac anrhydeddu busnesau cymdeithasol gorau Cymru. Mae’r Gwobrau’n gysylltiedig â chynllun cenedlaethol a reolir gan Social Enterprise UK. Mae enillwyr o Gymru yn mynd ymlaen i gystadlu ag enillwyr o’r Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr ar lefel y DU.

Yn 2020, ni chynhaliwyd y Gwobrau, wrth i fusnesau cymdeithasol ymdopi â’r pwysau a grëwyd gan bandemig Covid-19. Roedd mentrau cymdeithasol yn estyn allan i gymunedau ledled Cymru i gefnogi’r rhai a oedd angen cymorth ychwanegol; a chamodd mentrau cymdeithasol hefyd i gyflenwi adnoddau hanfodol a chodi arian ar gyfer ein GIG. Roedd yn flwyddyn o wytnwch a thrawsnewidiad enfawr i’r sector. Mae’r rhain yn gyflawniadau a fydd yn cael eu dathlu yng Ngwobrau 2021.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru, mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Am ymuno â ni ar gyfer Gwobrau BCC 2021? Cofrestrwch heddiw trwy Eventbrite!

Prif noddwr:

Ariannwyd gan:

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru, mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.