Gofal cymdeithasol

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru dathlu llwyddiant busnesau Cymru

Mae wyth busnes cymdeithasol eithriadol wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019 eleni

By Catherine Evans · September 24, 2019

See this page in: English

Roedd prosiect adeiladu cynaliadwy sy’n mynd i’r afael â thlodi, elusen ynni cymunedol, a menter partneriaeth ysgolion ymhlith yr enillwyr a enillodd wobr sector glodwiw, a gyflwynwyd gan Wynne Evans yn Venue Cymru, Llandudno.

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn cydnabod rhagoriaeth mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n eiddo i weithwyr yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae yna 2,022 o fusnesau cymdeithasol ledled y wlad, sy’n cyfrannu amcangyfrif o £3.18 biliwn i economi Cymru.

Ac enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yw …

  • Enillydd Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru: Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, Glannau Dyfrdwy

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn rheoli’r gwasanaethau hamdden a diwylliannol ledled Sir y Fflint, gan gynnwys buddsoddiad o £1.4 miliwn yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug. Yn eiddo i’w gweithwyr, mae portffolio Aura bellach yn cynnwys pedair canolfan hamdden, saith llyfrgell, 170 o fannau chwarae i blant a thair amgueddfa.

  • Enillydd y Wobr Un i’w Gwylio: The Community Impact Inititative, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r Community Impact Inititative yn cefnogi unigolion ar yr ymylon er mwyn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau personol a’u sgiliau cyflogadwyedd. Gan gysoni gweithgareddau busnes â’i chenhadaeth gymdeithasol, mae’n adfywio eiddo segur yn yr ardal i leihau’r effaith y mae hyn yn ei chael ar y gymuned.

  • Y Wobr Un i’w Gwylio: cymeradwyaeth uchel: Therapeutic Activities Group, Caerdydd

Mae’r Therapeutic Activities Group yn ymdrechu i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o ddatblygu ymagweddau ac ymddygiadau negyddol o ganlyniad i brofiadau niweidiol neu drawma yn ystod plentyndod. Gan hwyluso’r model Gweithgareddau Therapiwtig gyda Chymorth Anifeiliaid, mae’n defnyddio anifeiliaid tosturi i bontio cyfathrebu a hyrwyddo ymgysylltiad cadarnhaol â’r unigolion.

  • Enillydd y Wobr Menter Gymdeithasol ar gyfer Defnyddwyr: Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, Glannau Dyfrdwy

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn rheoli’r gwasanaethau hamdden a diwylliannol ledled Sir y Fflint, gan gynnwys buddsoddiad o £1.4 miliwn yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug. Yn eiddo i’w gweithwyr, mae portffolio Aura bellach yn cynnwys pedair canolfan hamdden, saith llyfrgell, 170 o fannau chwarae i blant a thair amgueddfa. 

  • Enillydd y Wobr Menter Gymdeithasol Amgylcheddol: Awel Aman Tawe, Abertawe

Mae Awel Aman Tawe yn elusen ynni gymunedol sy’n ceisio mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a chyfrannu at ddyfodol cynaliadwy yn Abertawe Uchaf a Chwmaman. Ar ôl codi £230,000 ar gyfer prosiect, gosododd 179 kW o bŵer solar ar saith adeilad cymunedol ac ysgol, ac mae pob un ohonynt wedi bod yn gweithredu’n llwyddiannus.

  • Y Wobr Menter Gymdeithasol Amgylcheddol: cymeradwyaeth uchel: Elite Paper Solutions

Mae Elite Paper Solutions yn darparu gwasanaethau gwastraff papur ac ailgylchu cyfrinachol ledled de Cymru, gan ganiatáu, ar yr un pryd, i bobl ag anableddau a’r rhai sydd dan anfantais feithrin sgiliau a phrofiad gwerthfawr. Fe’i sefydlwyd yn 2015, ac mae wedi gweithio gyda dros 200 o unigolion, gan eu galluogi i fynd i gyflogaeth â thâl, profiad gwaith neu gyfleoedd gwirfoddoli.  

  • Enillydd y Wobr Menter Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Prosiect Down to Earth, Bro Gŵyr

Mae prosiect unigryw Down to Earth yn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd, fel ei gilydd, gan roi cyfle ar yr un pryd i grwpiau bregus ac sydd wedi’u cau allan ffynnu. Mae ei ddull rhyfeddol yn golygu bod y prosiect yn darparu gofal iechyd i gyfranogwyr sy’n glinigol ddilys, ac mae hefyd yn cynorthwyo gydag adeiladu tai fforddiadwy, cynaliadwy ar gyfer ei gymuned.

  • Tech for Good: Enillydd y Wobr Technoleg mewn Menter Gymdeithasol: Innovate Trust, Caerdydd

Mae Innovate Trust yn elusen byw â chymorth sy’n darparu gwasanaethau cymorth i dros 250 o bobl ag anableddau dysgu, cyflyrau iechyd meddwl a namau corfforol. Gan weithio gyda phartneriaid, mae wedi creu cartref Byw â Chymorth Smart cyntaf y Deyrnas Unedig, a hynny gan ddefnyddio ysgogiad llais ac ystum i sicrhau’r hygyrchedd mwyaf posibl i’r unigolion sy’n byw yno.

  • Enillydd y Wobr Menter Gymdeithasol Addysg, Hyfforddiant a Swyddi: Partneriaeth Fern, Glynrhedynog

Nod Partneriaeth Fern yw gwella’r ddarpariaeth mewn ysgolion yng Nghymoedd y Rhondda, cynyddu cyflawniad addysgol a chefnogi datblygiad cymunedol. Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, mae wedi cefnogi dros 1,000 o gyfranogwyr 16 oed + i fod yn barod am gyflogaeth ac i gael mynediad at hyfforddiant ac addysg achrededig/heb ei achredu.

Cynhelir Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhan o Busnes Cymdeithasol Cymru, prosiect a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Fe’i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Dywedodd Derek Walker, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru, “Roedd safon yr enwebeion eleni yn rhagorol. Mae mor bwysig ein bod yn cydnabod gwaith caled y busnesau cymdeithasol hyn a’r effaith y maent yn ei chael ar ein cymdeithas.

“Ar ran pob un ohonom yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym am longyfarch pob un o’r enillwyr teilwng, a dymuno’n dda iddynt wrth anelu at Wobrau Social Enterprise UK.”

Noddwyd digwyddiad 2019 gan NatWest, Legal and General, BIC Innovation, Acuity Law, Cowshed Communication, Doopoll a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.