Gŵyl ar-lein i hybu mudiad technoleg er budd yng Nghymru

Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal gŵyl ar-lein am wythnos ar gyfer sefydliadau sydd â diddordeb mewn manteision technoleg ddigidol er mwyn sicrhau lles cymdeithasol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Fel rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol (12-16 Hydref), bydd yr ‘Ŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol’ yn dod ag arbenigwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat, y trydydd sector a’r sector busnes cymdeithasol at ei gilydd i rannu profiadau a gwybodaeth, gan ysbrydoli eraill i ystyried potensial technoleg ddigidol i wella bywydau pobl a’r cymunedau maent yn byw ynddynt.

Heddiw (Dydd Llun 12 Hydref), bydd y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AS, yn lansio’r ŵyl ar-lein yn swyddogol. Dywedodd:

“Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi tynnu sylw at y rôl bwysig y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae yn y gwasanaethau rydyn ni’n dibynnu arnyn nhw a’n gallu i gysylltu â’n gilydd. Yn ogystal â bod â’r dechnoleg ei hun, mae’n bwysig bod gan bobl y sgiliau sydd eu hangen i wneud y mwyaf o’i fuddion i’n cymunedau. Rwy’n falch iawn o fod yn lansio Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol sy’n rhoi cyfle cyffrous i ni i gyd edrych ar yr heriau sy’n ein hwynebu, a sut y gall technoleg helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus sy’n haws eu defnyddio.”

Dywedodd Karen Lewis, Cadeirydd Arweinwyr Digidol Cymru a Chyfarwyddwr Ymgysylltu Allanol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru:

“Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym wedi gweld llawer o enghreifftiau o botensial cadarnhaol technoleg er budd cymdeithasol, gydag elusennau, mentrau cymdeithasol, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn arallgyfeirio neu’n newid y ffordd y maent yn gweithredu er mwyn goroesi a ffynnu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Ond os bydd darparu gwasanaeth digidol yn dod yn rhan o’r normal newydd ar ôl Covid-19, sut y gall sefydliadau gyd-ddylunio, adeiladu a defnyddio technoleg yn well er mwyn cyflawni eu canlyniadau busnes a’u canlyniadau cymdeithasol?

“Yr Ŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol yw ein cyfle i ddod ag unigolion a sefydliadau sy’n frwd dros botensial technoleg at ei gilydd i wella bywydau, bywoliaethau a chymunedau pobl. O drafodaethau dan arweiniad panel sy’n ysgogi’r meddwl i brofiadau dysgu ymarferol ac uniongyrchol, bydd yn gyfle i gymryd rhan a chael eich ysbrydoli.”

Bydd un o’r digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Ŵyl Technoleg yn ystyried sut mae technoleg Realiti Rhithwir (VR) yn trawsnewid y sector iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru. Bydd dau arbenigwr yn y maes hwn, sef Simon Jones a Matt Wordley, yn dangos enghreifftiau o gynhyrchion VR yn cael eu defnyddio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys VR mewn cartrefi gofal gyda chleifion dementia a helpu staff rheng flaen y GIG yn ystod y pandemig.

Simon Jones yw Cynghorydd Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer Gogledd Cymru. Drwy ei waith gydag ysbytai a chartrefi gofal, mae Simon Jones wedi dangos sut y gall technoleg Realiti Rhithwir (VR) helpu pobl â dementia. Y llynedd, ffurfiodd Simon bartneriaeth o sefydliadau, gan gynnwys BBC Cymru, Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, Alzheimer’s Society Wales ac arbenigwyr meddygol i gynhyrchu deunydd VR newydd sy’n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Penderfynodd Matt Wordley ffurfio Rescape yn 2019 ar ôl gweld bod effaith VR yn newid gofal iechyd a llesiant cleifion yn llwyr. Eleni, mae’r cwmni wedi llwyddo i godi £480k i hyrwyddo ei ymchwil glinigol a datblygu cynnyrch, sy’n cynnwys gwerthusiad gwasanaeth diweddar o’r platfform ar gyfer lleihau pryder i staff rheng flaen y GIG – sydd bellach yn symud ymlaen tuag at gynllun peilot RCT aml-safle ledled y DU.

Bydd y prif siaradwyr eraill yn ystod yr wythnos yn cynnwys Sangeet Bhullar, Cyfarwyddwr Gweithredol WISE KIDS, Ross McCulloch, Cyfarwyddwr Third Sector Lab, Dan Sutch, Cydsylfaenydd CAST a Zoe Amar, a gafodd ei phleidleisio’n un o’r 25 arweinydd elusennol mwyaf dylanwadol gan Charity Times yn ddiweddar.

I drefnu eich lle am ddim yn Ngŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol yr wythnos nesaf, ewch i’w gwefan.

Woman with VR headset

Beth yw Technoleg er Budd?

Mae Technoleg er budd cymdeithasol yn disgrifio mudiad a chymuned o bobl sy’n frwd dros fanteisio ar botensial technoleg i gael effaith gymdeithasol gadarnhaol. Mae’n ymwneud â chael atebion technolegol i wella pethau i bobl, cymdeithas a’r blaned ac wrth wraidd hyn y mae’r ymrwymiad i roi pobl yn gyntaf.