Gŵyl Tai dan Arweiniad y Gymuned 2021

Ymunwch â ni yn ail ŵyl dai flynyddol dan arweiniad y gymuned, CLHFest21, a gynhelir rhwng dydd Llun 18 Hydref a dydd Iau 21ain Hydref.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ymunwch â'r sgwrs...

Trwy gymysgedd o weminarau, trafodaethau panel a gweithdai, bydd y gynhadledd yn archwilio sut y gallwn barhau i dyfu’r mudiad tai a arweinir gan y gymuned yng Nghymru a darparu mwy o dai fforddiadwy i bobl leol, gan greu cymunedau cydnerth, cynaliadwy a chydlynol.

 • Beth yw tai dan arweiniad y gymuned?

  Gall cynlluniau tai a arweinir gan y gymuned ddod ar sawl ffurf, ond yn sylfaenol mae'n golygu pan fydd cymuned yn cymryd rôl arweiniol a pharhaol wrth ddarparu datrysiadau tai - p'un ai trwy adeiladu eiddo newydd, cymryd drosodd eiddo presennol, neu amddiffyn y stoc dai fforddiadwy bresennol. Mae manteision amlochrog i'r model hwn, i'r preswylwyr, y darparwyr a'r cymunedau cyfan.

Beth sy’n digwydd

Edrychwch isod ar y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar gyfer Gŵyl Tai Dan Arweiniad y Gymuned 2021 ac archebwch eich lle heddiw!

Dydd Llun

10:00-11:30 Cyd-ddylunio cymunedau

Mae Creu Lleoedd yn cynnwys dull cyfannol o gynllunio a dylunio datblygiad a gofodau, gan ychwanegu gwerth cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol at gynigion datblygu gan arwain at fuddion sy’n mynd y tu hwnt i nodweddion corfforol. Bydd y sesiwn hon yn archwilio’r rôl y gall cymunedau ei chwarae wrth gynllunio, cyflwyno a rheoli lleoedd bywiog. Yn ymuno â ni bydd Katherine Quigley, Rheolwr Buddsoddi Cymdeithasol yng Nghymdeithas Adeiladu Nationwide, a fydd yn rhannu ei phrofiad o drefnu cymunedol ar eu datblygiad eco-gyfeillgar newydd o 239 o gartrefi yn Swindon; Aimee Felstead, ymchwilydd PhD o Brifysgol Sheffield, i roi enghraifft ymarferol inni o sut y gall cynlluniau cyd-gymryd rhan mewn gwneud lleoedd; a Jackson Moulding, cyfarwyddwr Ecomotive/rhaglen SNUG Homes, eco-gartref modiwlaidd hunan-orffen, y gellir ei addasu, gyda’r nod o ddarparu llwybr mwy fforddiadwy ar gyfer cartref effaith isel carbon isel.

Archebwch eich lle yma

14:00-15:30 Annog amrywiaeth a chynhwysiant

Ymunwch â ni wrth i ni drafod sut y gall ystod eang ac amrywiol o gymunedau elwa o dai dan arweiniad y gymuned gyda siaradwyr gan gynnwys Claude Hendrickson (Leeds Community Homes), Maria Brenton (OWCH / Own Place) a’r prosiect Pride of Place.

Archebwch eich lle yma

Dydd Mawrth

10:00-11:30 Cymryd rheolaeth yn ôl

Mae perchnogaeth tir a chost tir yn cyflymu’r argyfwng tai yng Nghymru. Ymunwch â ni am drafodaeth ar sut y gellir defnyddio tir yng Nghymru yn well i ddarparu mwy o dai fforddiadwy i bobl leol. Byddwn yn clywed am sut mae cynlluniau tai a arweinir gan y gymuned yn yr Alban wedi manteisio ar hawl y gymuned i brynu a sut mae rhai awdurdodau lleol ledled y DU yn datblygu polisïau gwaredu tir arloesol ar gyfer datblygiadau cymunedol.

Archebwch eich lle yma

18:30-20:00 Cymunedau’n creu newid

Ymunwch â ni i archwilio pam ei bod yn bwysig ymgysylltu â’ch cymuned a sut i fynd i’r afael ag ymgysylltu â’r gymuned. Bydd Paul Stepcazk, Hymgynghorydd Cynigion a Masnachol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, yn darparu cyngor ac arweiniad ymarferol ar nodi eich sgiliau eich hun i’ch helpu chi i ymgysylltu â’r gymuned gyfagos, nodi pobl allweddol i siarad â nhw a rhannu’r offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer cynllun ymgysylltu llwyddiannus.

Bydd Nudge Community Builders yn ymuno â ni hefyd sy’n enghraifft wych o sut y gall gwirfoddolwyr lleol sy’n ymgysylltu â’u cymuned gyflawni pethau anhygoel. Sefydlwyd Nudge Community Builders gan bobl leol i dyfu ac adeiladu ar eu gwybodaeth a’u profiad i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu hardal i sicrhau bod y gymuned yn elwa o newidiadau mewn ffordd unigryw ac arbennig. Maent wedi trawsnewid adeiladau sydd wedi dirywio yn Plymouth i greu lleoedd a arweinir gan y gymuned mewn ffordd sy’n buddsoddi yn y gymuned gyfagos bob cam o’r ffordd.

Archebwch eich lle yma

Dydd Mercher

10-11 Tai dan arweiniad y gymuned 101

Ymunwch â Claire o’r tîm Cymunedau Creu Cartrefi i drafod sut y gall Tai dan Arweiniad Cymunedol ddod â phobl ynghyd i benderfynu pa fath o gartrefi a chymunedau y maent am fyw ynddynt. Byddwn yn siarad am wahanol fodelau Tai Dan Arweiniad y Gymuned, yn rhannu rhai astudiaethau achos ac yn rhoi cyfle i chi siarad am yr hyn rydych chi am ei wneud.

Archebwch eich lle yma

11:30-12:30 Arddangosfa Wayshaper

Ymunwch â ni am arddangosiad o’r teclyn diweddaraf i helpu grwpiaui ddatblygu eu cynlluniau tai a arweinir gan y gymuned.

Archebwch eich lle yma

14:00-15:00 Dylanwadu eich CDL

Gall unrhyw un gymryd rhan mewn cynllunio lleol trwy ymateb i’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer eu hardal. Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich helpu i nodi sut a phryd i arfer eich dylanwad ar bolisïau cynllunio lleol gan gynnwys tai, yr amgylchedd a seilwaith lleol. Ymunwch â ni a Chymorth Cynllunio Cymru i glywed am sut y gall cymryd rhan yn natblygiad y Cynllun Datblygu Lleol yn gynnar helpu grwpiau tai a arweinir gan y gymuned i adeiladu perthynas gadarnhaol â’u Awdurdod Cynllunio Lleol.

Archebwch eich lle yma

15:30-16:30 Cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned

Social media can be a powerful tool for community-led housing groups to recruit members and supports, to share their story and to engage with their community. This webinar, delivered by Nick Moylon, Digital Communities Wales Training officer, will: Gall cyfryngau cymdeithasolfod yn offeryn pwerus i grwpiau tai a arweinir gan y gymunedrecriwtio aelodau a chefnogaeth, i rannu eu stori ac i ymgysylltu â’u cymuned. Byddy weminar hon, a ddarperir gan NickMoylon, swyddog Hyfforddi Cymunedau Digidol Cymru:

 • Trafod y buddion cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned.
 • Rhoi trosolwg o wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’u cryfderau ar gyfer cysylltu â chynulleidfa.
 • Trafod preifatrwydd a diogelwch ar-lein wrth ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Archebwch eich lle

Nos Fercher yr wyl yw Noson Cydweithredol!

Roedd rhywun rydych chi’n ei adnabod unwaith yn adnabod rhywun yr oedd cariad ffrind gorau ei frawd yn byw mewn cydweithfa dai. Dyma sut mae gair yn lledaenu am gydweithfeydd tai yn y DU. Yn wahanol yn Ewrop lle maen nhw’n ENFAWR, yn boblogaidd iawn ac yn hollol normal. Felly beth yn y byd yw cydweithfa a phwy sy’n byw ynddynt? Radicaliaid, hipis neu werin gyffredin bob dydd sy’n caru cartref fforddiadwy mwy cymdeithasol. Wel, i fod yn onest, cymysgedd. Mae yna fyfyrwyr hefyd nad ydyn nhw eisiau cael eu twyllo gan landlordiaid preifat sy’n gwneud elw o’u dyled ac wedi ymddeol sydd eisiau ychydig mwy o ofal a chwmnïaeth â’u tai.

Yn fyr, gall cydweithfeydd tai fod am gyfnod yn eich bywyd neu gydol eich oes. Efallai y bydd eich anghenion yn newid ond byddant yno bob amser. Maent yn eiddo i’r grŵp ac mae’r fantell perchnogaeth yn cael ei throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Maen nhw’n eich helpu chi i ddysgu am fywyd, tai a’r gymuned. Ac ni waeth ar ba gam mewn bywyd rydych chi yno mae rhywbeth newydd i’w ddysgu bob amser.

Mae noson Tai Cydweithredol yn ymwneud â rhoi cychwyn i chi, ehangu eich gwybodaeth, dod â phobl a phrosiectau ynghyd. Os ydych chi am sefydlu cydweithfa dai, eisoes mewn un ac eisiau adeiladu eich gwybodaeth neu ddim ond eisiau darganfod beth sy’n digwydd, ymunwch â ni. Ein cenhadaeth yw eich grymuso i greu cydweithfeydd tai llwyddiannus, ac rydym wedi dwyn ynghyd rai o’r bobl a all helpu i wneud i hynny ddigwydd. Gallwch ddod trwy’r nos neu alw heibio pan allwch. Mae croeso i chi ddod â bwyd, diodydd. Yn hamddenol iawn Yn agored i bawb, ble bynnag yr ydych yn y DU.

Noson Dydd Mercher Ar-lein

18:45-19:45 Sefydlu cydweithfa dai myfyrwyr

Mae Simin Wadiwala yn cyflwyno cydweithfeydd, cydweithfeydd tai a chydweithfeydd tai myfyrwyr. Mae’r sesiwn hon yn canolbwyntio ar gydweithfeydd tai myfyrwyr ond bydd yn berthnasol i unrhyw un sydd eisiau dysgu rhywbeth newydd am gydweithfeydd tai.

19:45 – 20:00 Seibiant, sgwrsio, ymlacio

20:00-21:00 Ariannu cynllun tai dan arweiniad y Gymuned

Ariannu eich cydweithfa dai gydag Andy Woodcock. Mae angen cynllun ariannol ar gwmni cydweithredol tai ac ychydig iawn y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei wybod am gyllid! Mae Andy yn dweud wrthych beth sydd angen i chi feddwl amdano a sut i gynllunio ar gyfer llwyddiant tymor hir.

21:00 – 21:30 Sgwrs a Chwestiynau

Mae croeso i chi aros am sgwrs a chwestiynau. Allan Shepherd sy’n ei gynnal.

Ein siaradwyr

Mae Simin Wadiwala yn rhan o’r genhedlaeth newydd o gydweithredwyr sy’n gweithio i greu modelau tai newydd i frwydro yn erbyn yr argyfwng tai a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau sylfaenol mewn tai. Mae hi’n rhan o Student Co-op Homes a Seasalt Student Housing Co-operative yn Brighton. Bydd ei sgwrs yn canolbwyntio ar gartrefi cydweithredol myfyrwyr ond bydd yn berthnasol i unrhyw un sydd eisiau gwybod beth yw cydweithfa dai a sut i fynd ati i ddechrau un.

Mae Andy Woodcock yn rhan o Catalyst Collective a Radical Routes. They act as an advisor to Co-ops UK and the Wales Co-operative Centre amongst others and have supported many housing co-ops to create a sound financial plan. Mae Andy yn cyflwyno sesiynau hyfforddi ar ariannu ar gyfer prosiectau sy’n amrywio o gydweithfeydd tai bach i adeiladau newydd i nifer o anheddau. Bydd sesiwn heno yn canolbwyntio ar ariannu cydweithredol. Sut i wneud iddo weithio. Beth sydd angen i chi feddwl amdano.

Bydd Allan Shepherd yn cynnal Noson Cydweithredol. Mae Allan yn Swyddog Tai Dan Arweiniad y Gymuned ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru. Bu’n byw mewn cydweithfeydd tai am oddeutu degawd ac yn ddiweddar mae wedi cefnogi cydweithfa dai fwyaf newydd Cymru, Tir Cyffredin i godi’r arian sydd ei angen arnynt i brynu eu tŷ.

Cefnogir Canolfan Cydweithredol Cymru gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Nationwide i ddarparu mwy o dai fforddiadwy yng Nghymru. Rydym yn cefnogi grwpiau yng Nghymru trwy ein rhaglenni cleientiaid ond mae’r sesiwn hon yn berthnasol i’r DU gyfan.

Archebwch eich lle yma

Dydd Iau

11-12.30 Holi ac Ateb gyda Julie James / dyfodol trafodaeth banel Tai dan Arweiniad y Gymuned

Ymunwch â ni am drafodaeth ar ddyfodol tai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru. Byddwn yn clywed am sut mae’r mudiad tai dan arweiniad y gymuned yn cael ei gynyddu ledled y DU, tra bydd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd yn amlinellu ar gyfer gweledigaeth i dyfu’r mudiad yng Nghymru.

Archebwch eich lle yma

14:00-15:30 Cynnal cymunedau Cymraeg

Yn dilyn haf o wyliau yn lleol, mae Cymru wedi gweld y cynnydd mwyaf ym mhrisiau tai yn y DU, y mae rhai yn dweud sy’n ganlyniad uniongyrchol i’r cynnydd mewn ail dai/gwyliau. Mae’r pwysau’n cael ei deimlo’n fwyaf difrifol mewn ardaloedd arfordirol a gwledig, lle na all rhai pobl leol fforddio byw yn eu cymunedau mwyach. O’i gyfuno â’r galw cynyddol am fyw yng nghefn gwlad o ganlyniad i fwy o bobl yn cofleidio gweithio gartref, mae’n ymddangos na fu erioed yn anoddach mynd ar yr ysgol eiddo.

Gall tai a arweinir gan y gymuned fod yn rhan o’r ateb. Gall pobl leol sy’n cymryd rôl arweiniol mewn cyflenwi tai a mwy o reolaeth dros stoc dai arwain at gymunedau mwy egnïol, cydlynol a gwydn. Ymunwch â ni wrth i ni glywed gan gymunedau ledled Cymru sy’n gweithredu i fynd i’r afael â’r argyfwng a datblygu eu datrysiadau arloesol eu hunain i ddarparu mwy o dai fforddiadwy i bobl leol.

Archebwch eich lle yma

18:30-20:00 Rhwydwaith tai dan arweiniad y gymuned (Remo)

Mae cymunedau ar draws Cymru yn dod at ei gilydd i greu prosiectau tai dan arweiniad y gymuned, ac rydym yn falch i gyflwyno chwech ohonyn nhw yn ein digwyddiad rhwydweithio ar Ddydd Iau 21 Hydref. Mae gyda ni grwpiau o De, Canol a Gogledd Cymru sy’n cynrychioli ystod eang o ddulliau a chyfleoedd ar gyfer tai dan arweiniad y gymuned, o gydweithfeydd tai, i ymddiriedolaethau tir cymunedol a phrosiect Datblygiad Un Blaned (DUB). Mae’r grwpiau ar wahanol gamiau o ddatblygu – ffurfio, ceisio caniatâd cynllunio, symud i mewn, ehangu. Beth mae’n teimlo fel i greu a byw mewn tai dan arweiniad y gymuned? Mae hyn yn siawns i archwilio a dysgu oddi wrth bobl sydd yn ei wneud. Bydd y sesiwn yn cynnwys siawns i rwydweithio a sgwrsio.

Ffurfio – Gweledigaeth, gwerthoedd a gwneud penderfyniadau

 • Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Gwr – Edrych am dir a chyllid i adeiladu 10 tai fforddiadwy
 • Prosiect DUB cymunedol Bedwen Fach – Creu prosiect datblygiad un blaned gymunedol yn Sir Gar

Ymgysylltu â’r gymuned – angen tai a chaniatâd cynllunio

 • Ymddiriedolaeth Tai Cymunedol Aberdyfi – Tai fforddiadwy a chyfleoedd gwaith mewn ardal gyda nifer uchel o ail-gartrefi
 • Down to Earth Prosiect Pantmaenog – Datblygu prosiect fforddiadwy defnydd cymysg mewn coed Pantmaenog

Symud i mewn ac ehangu – nawr rydyn ni’n byw ynddi, beth ydyn ni’n dysgu?

 • Cydweithfa tai Tir Cyffredin, Machynlleth – Cydweithfa tai fwyaf newydd Cymru
 • Cydweithfa tai Golem, Abertawe – Cydweithfa tai trefol fforddiadwy gyda dau dŷ gyda rhent wedi’u gosod ar gyfradd lwfans tai lleol.

Archebwch eich lle yma