Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol (12-16 Hydref 2020)

Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal gŵyl rithwir wythnos o hyd i ddathlu ac arddangos buddion technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

See this page in: English

Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn angerddol ynghylch potensial technoleg i wella bywydau, bywoliaethau a chymunedau pobl, ac rydym yn mynd ati’n barhaus i geisio cydweithredu â phobl eraill sy’n rhannu’r angerdd hwn. Felly, rydym yn falch iawn o fod yn cynnal gŵyl rithwir wythnos o hyd i ddathlu ac arddangos buddion technoleg ddigidol er budd cymdeithasol, yn rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol 2020.

Bydd yr ŵyl hon, sy’n rhad ac am ddim, yn dwyn ynghyd arbenigwyr o bob rhan o’r Sectorau Cyhoeddus a Phreifat, y Trydydd Sector a’r Sector Cymdeithasol i rannu profiad a gwybodaeth ac i ysbrydoli eraill i archwilio potensial technoleg ddigidol i wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Isod mae rhestr o’r digwyddiadau rhad ac am ddim y byddwn yn eu cynnal yn ystod yr Ŵyl Dechnoleg, o drafodaethau dan arweiniad panel, sy’n ysgogi’r meddwl, i brofiadau dysgu ymarferol. Os ydych yn fenter gymdeithasol, yn fenter gydweithredol, yn elusen, yn gorff dielw, yn gorff y sector cyhoeddus neu’n grŵp cymunedol sydd am archwilio trawsnewid digidol a phopeth y mae hynny’n ei olygu, rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan a chael eich ysbrydoli.

Dydd Llun

Cofrestrwch eich lle am ddim

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym wedi gweld llawer o enghreifftiau o botensial cadarnhaol technoleg er budd cymdeithasol, gydag elusennau, mentrau cymdeithasol, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn amrywio neu’n newid eu ffordd o weithredu er mwyn goroesi a ffynnu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ond os darpariaeth trwy wasanaeth digidol fydd y norm newydd ar ôl Covid, a oes gan drydydd sector Cymru y wybodaeth a’r sgiliau gofynnol i ffynnu yn yr amgylchedd newydd hwn? Sut mae’r sector yn dechrau cyd-ddylunio, adeiladu a defnyddio technoleg i fodloni’u canlyniadau busnes a chanlyniadau cymdeithasol?

Ymunwch â ni ar gyfer lansio wythnos Arweinwyr Digidol Cymru a lansio’r Ŵyl Dechnoleg er Budd Cymdeithasol, pan fyddwn yn canolbwyntio ar y cwestiwn canlynol, sef ‘Beth yw’r heriau y mae Trawsnewid Digidol yng Nghymru yn eu hwynebu heddiw?”

Siaradwyr a gadarnhawyd

 • Karen Lewis – Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Arloesi, Canolfan Cydweithredol Cymru a Chadeirydd Arweinwyr Digidol Cymru
 • Lee Waters – Dirprwy Weinidog yr Economi a Chadeirydd panel digidol allanol Llywodraeth Cymru
 • Sangeet Bhullar – WISE KIDS

Pwy ddylai fynychu? 

Elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol sydd eisiau archwilio trawsnewid digidol a photensial cadarnhaol technoleg er budd cymdeithasol.

Dydd Mawrth

Llun o rhywun yn defnyddio offer tablet

Cofrestrwch eich lle am ddim

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r byd technoleg wedi bod yn dweud wrthym mai Realiti Rhithwir yw’r datblygiad mawr nesaf. Ond heblaw am chwarae gemau, mae cymwysiadau realiti rhithwir braidd yn gyfyngedig o hyd, yn enwedig yng nghyd-destun y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn ystod y sesiwn ysbrydoledig hon, byddwn yn archwilio posibiliadau technegol realiti rhithwir i’ch sefydliad a’r bobl rydych chi’n gofalu amdanynt.  Bydd dau arbenigwr o Gymru yn y maes hwn yn arddangos enghreifftiau o ddefnyddio nwyddau realiti rhithwir mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol, o ddefnyddio realiti rhithwir mewn cartref gofal gyda chleifion dementia, i helpu staff rheng flaen y GIG yn ystod y pandemig.

Siaradwyr a gadarnhawyd

 • Cymunedau Digidol Cymru – prosiect cynhwysiant digidol sy’n helpu sefydliadau i ddefnyddio a manteisio ar dechnoleg newydd, a chael pobl ar-lein.
 • Matt Wordley, Prif Weithredwr a chyd-sylfaenydd Rescape Innovation a chrëwr DR.VR

Pwy ddylai fynychu?

Elusennau, cymdeithasau tai, cartrefi gofal, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol sy’n gweithredu yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol sydd eisiau archwilio buddion realiti rhithwir.

Cofrestrwch eich lle am ddim

Bu’n rhaid i leoliadau’r celfyddydau a diwylliant gau yn ystod y cyfnod clo. Efallai y rhoddwyd rhwydd hynt i greadigrwydd, ond mae lleoliadau’r celfyddydau a diwylliant wedi’i chael hi’n anodd cyrraedd cynulleidfaoedd ac ennill arian. Gallant wynebu dyfodol ansicr. Sut gall atebion digidol helpu?

Bydd y sesiwn hon yn bwrw golwg ar adnoddau digidol a all helpu busnesau cymdeithasol yn sector y celfyddydau a diwylliant.

Teithiau rhithwir – gwahodd ymwelwyr i gael heibio i broblemau hygyrchedd neu’r cyfnod clo, cyflwyno gwasanaethau neu ddenu cefnogwyr – wedi’u creu gan y fenter gymdeithasol Gymreig, sef Music Art Digital

Codi arian yn ddigidol ar gyfer buddsoddi cymdeithasol – trwy ariannu torfol neu gyfranddaliadau cymunedol

Newsbeat – crynodeb o’r dulliau diweddaraf yn y sector, gan gynnwys dawns ac adrodd stori

Siaradwyr a gadarnhawyd

 • Busnes Cymdeithasol Cymru
 • Music Art Digital
 • Avant Cymru

Dydd Iau

Cofrestrwch eich lle am ddim

Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ymwybodol o’r heriau a wynebwn o ran gofal iechyd, addysg, mynd i’r afael â thlodi, a delio â’r argyfwng hinsawdd byd-eang. Ond a allai chwarae gemau gynnig rhan o’r ateb?

Mae ymchwil wedi dangos y gall gemau, yn y cyd-destun cywir, gynnig cyfrwng effeithiol a deniadol sy’n caniatáu i ni archwilio diddordebau personol, chwarae rhan weithgar mewn dysgu, meithrin cysylltiadau cymdeithasol a chymryd rhan mewn datrys problemau a gwneud penderfyniadau mewn gofod lle y mae’n “ddiogel methu”.

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn ymarferol hon, wedi’i harwain gan gyfranogwyr, a fydd yn uno crëwyr gemau, academyddion, entrepreneuriaid cymdeithasol ac addysgwyr.

Siaradwyr a gadarnhawyd

 • Nathan Roberts, Prifysgol Glyndŵr

Dydd Iau

Cofrestrwch eich lle am ddim

Mae datblygiadau mewn technoleg ddigidol wedi trawsnewid bywyd pobl yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf ac mae mabwysiadu technoleg ddigidol wedi cyflymu’n brysur o ganlyniad i argyfwng COVID-19. Mae’n hanfodol bellach ein bod yn meithrin arweinyddiaeth a sgiliau digidol yn y trydydd sector.

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’i Chanolfan er Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol i ddatblygu atebion newydd ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus. Dyma’r cwestiynau allweddol y byddwn eisiau mynd i’r afael â nhw yn ystod y sesiwn 90 munud:

 • A oes arnom angen Canolfan er Gwasanaethau Digidol yn y Trydydd Sector, gan gynnwys ar gyfer mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol?
 • Sut rydym ni’n sicrhau bod sefydliadau’r trydydd sector yn gallu manteisio ar y cyfleoedd newydd sy’n bosibl trwy dechnoleg ddigidol?
 • A beth yw’r ffordd orau o sicrhau bod hyfforddiant ar arweinyddiaeth ddigidol ar gael, i sicrhau bod y bobl sy’n gweithio yn y sector hanfodol hwn yn gallu datblygu sgiliau yn eu sefydliadau a’u rhwydweithiau?

Hefyd, byddwn yn gwahodd cwestiynau ac argymhellion gan y gynulleidfa, felly cymerwch ran.

Siaradwyr a gadarnhawyd

 • Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Zoe Amar, arbenigwr digidol ar gyfer elusennau

Pwy ddylai fynychu? 

Elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol sydd eisiau archwilio trawsnewid digidol a photensial cadarnhaol technoleg er budd cymdeithasol.

Dydd Gwener

Cofrestrwch eich lle am ddim

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym wedi gweld llawer o enghreifftiau o botensial cadarnhaol technoleg er budd cymdeithasol, gydag elusennau a mentrau cymdeithasol yn addasu neu’n newid eu ffordd o weithredu er mwyn goroesi a bodloni anghenion eu cleientiaid yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bydd Hac yr Ŵyl Dechnoleg er Budd Cymdeithasol, a gynhelir yn y Digilounge gwych, yn ddigwyddiad 3 awr ymarferol a fydd yn dwyn pobl ynghyd i feddwl am syniadau technegol creadigol, datrys problemau, a dod o hyd i rai atebion cynaliadwy i faterion cymdeithasol yn eu cymunedau.

Dros y tair awr, byddwn yn datgelu cyfrinachau technoleg a dylunio, ac yn rhoi’r ffocws ar bobl, nid technoleg, gan gynnwys cynhyrchu syniadau, profi’r farchnad, gweithio gyda grwpiau gwahanol, a sut i greu effaith i gymunedau lleol.

A ydych chi’n angerddol am wneud gwahaniaeth? A oes gennych syniadau i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol, ond nid ydych yn gwybod ble i ddechrau? Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddechrau eich taith ddigidol ar y troed cywir.

Siaradwyr a gadarnhawyd

Mae’r digwyddiad yn cael ei gydlynu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a CAST.

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un sydd o’r farn y gallant gyfrannu syniadau ac egni! Y ffordd orau o ddatrys problemau yw gyda’n gilydd, felly byddwch chi’n gweithio fel tîm. Byddem yn eich annog i gofrestru gyda phobl eraill, ond gallwch gofrestru fel unigolyn hefyd ac ymuno ag eraill ar ddechrau’r hac.

Nodwch pa fater cymdeithasol rydych chi am fynd i’r afael ag ef pan fyddwch chi’n cofrestru.

Pwy ydyn ni

Sefydliad cydweithredol dielw yw Canolfan Cydweithredol Cymru sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella’u bywydau a’u bywoliaeth. Am dros ddegawd, rydym ni wedi bod yn helpu pobl i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol er mwyn eu galluogi nhw i gael mynediad at wybodaeth, gwasanaethau a swyddi. Yn ogystal â’n gwaith ym maes cynhwysiant digidol, rydym yn cydweithio gyda’r sector elusennol a chymdeithasol i harneisio technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

Technoleg er budd?

Mae ‘Technoleg er budd cymdeithasol’ yn disgrifio mudiad a chymuned o bobl sy’n poeni ynghylch defnyddio technoleg i sicrhau effaith gymdeithasol gadarnhaol. Mae’n ymwneud â chwilio am atebion technolegol i wella pethau i bobl, cymdeithas a’r blaned ac, wrth wraidd hyn, y mae’r ymrwymiad i roi pobl yn gyntaf. Mae nifer y bobl a’r sefydliadau sy’n meddwl ac yn gweithredu yn y gofod hwn yn cynyddu, ac mae’r math o weithgaredd y maent yn cymryd rhan ynddo yn esblygu’n gyson.