Dysgu a datblygu

Fel cwmni sydd wedi ennill Gwobr Aur Buddsoddwr mewn Pobl, rydym wedi ymrwymo i'ch dysgu a'ch datblygiad chi ac yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru mae hynny'n dechrau cyn i chi gyrraedd hyd yn oed!

Gweler y dudalen hon yn: English

Rydym am i chi gyrraedd eich llawn botensial ac mae gennym amrywiaeth o lwybrau er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd. I ni, nid yw dysgu a datblygu o anghenraid yn golygu cyrsiau hyfforddi, ond mae’n siwrne barhaus tuag at gyrraedd eich nodau gyrfaol.

Mae ein rhaglen dysgu a datblygu yn dechrau gyda rhaglen gyflwyno wedi ei chynllunio’n arbennig sy’n eich cyflwyno chi i’r sefydliad ac yn sicrhau eich bod yn deall yn llwyr pob un o’r prosiectau yr ydym yn eu cyflwyno, ble sydd fwyaf addas i chi a sut rydych yn cyfrannu at gyflawni amcanion y sefydliad. Bydd eich rheolwr yn siarad yn agored ac yn gyson am eich nodau gyrfaol ac yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i’w cyflawni.

Mae dysgu’n digwydd trwy amrywiol ddulliau gan gynnwys sesiynau rhannu gwybodaeth, mentora, dysgu, cysgodi a chyfleoedd secondio, yn ogystal â digwyddiadau hyfforddi wedi eu hamserlennu. Rydym hefyd yn cefnogi cyrsiau gwaith sydd wedi eu hachredu er mwyn i staff gyrraedd cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Gweler isod ar gyfer cymeradwyaeth gan ein staff am sut mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi eu helpu i ddatblygu eu gyrfa:

Helo, fy enw i yw Gemma ac rwy’n Gynorthwyydd Marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Dechreuais yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru ym mis Mai  2016 fel Gweinyddwr Prosiect rhan amser. Mae gen i radd mewn Dylunio Graffeg ac rwy’n greadigol iawn felly roeddwn yn gallu defnyddio’r creadigrwydd hwn er mwyn datblygu yn y rôl ac felly fe es i i’r afael â llawer o’r gweithgreddau marchnata ar gyfer y prosiect. Gwnaeth hyn i fi sylweddoli y byddai rôl mewn Marchnata yn rhywbeth fyddai’n addas iawn ar fy nghyfer ac felly pan ddaeth swydd Cynorthwyydd Marchnata gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru neidiais at y cyfle i gael datblygu fy ngyrfa.

Bellach rwy’n defnyddio fy ngradd sydd yn grêt! Mae fy sgiliau ysgrifennu wedi datblygu ac rwy’n mynd i fod yn ymgymryd â rhagor o waith ysgrifennu copi er mwyn datblygu fy sgiliau ymhellach. Rwyf wedi cyflawni llawer ers dechrau yn y swydd ac ni allaf ddiolch ddigon i fy rheolwr a fy nhîm am roi’r amgylchedd i mi er mwyn i mi ddatblygu.

Helo fy enw yw Claudia ac rwy’n Ymgynghorydd Busnes o fewn tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru. Yn ystod fy amser yn nhîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru rwyf wedi cael cefnogaeth lawn yn fy natblygiad proffesiynol – mewn 2 flynedd yn unig, mae Canolfan Cymunedol Cymru wedi fy nghynorthwyo i gyflawni fy ILM Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm yn ogystal â dod yn Ymarferydd Cyfranddaliadau Cymunedol! Mae’r ddau gynhwyster hyn o werth mawr i mi, heddiw ac yn y dyfodol wrth i mi ddatblygu yn fy ngyrfa.

Helo fy enw i yw Gareth a fi yw’r Swyddog Prosiect ar gyfer Gogledd Cymru ar gyfer y Prosiect Cydweithredu i Ofalu. Fel rhywun sydd wedi dysgu siarad Cymraeg yn rhugl, roedd bylchau yn fy ngwybodaeth o hyd. Roedd hyn yn arbennig o amlwg wrth ysgrifennu yn y Gymraeg. Er mwyn fy helpu, trefnodd Canolfan Cydweithredol Cymru i mi fynychu nifer o wersi Cymraeg un wrth un yng Nghanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Roedd y gwersi hyn wedi eu teilwra yn arbennig ar gyfer fy anghenion. Helpodd y sesiynau fi i gywiro nifer o broblemau oedd gen i wrth ysgrifennu Cymraeg ac roedden nhw’n help i mi ddeall rhai pethau yn well. Cynyddod hyn fy hyder a’m gallu i ddefnyddio Cymraeg gyda chleientiaid a phartneiriad sydd yn rhan bwysig o fy swydd a bydd yn sicr yn fy helpu gyda fy natblygiad gyrfaol yn y dyfodol.

Helo, fy enw i yw Matthew ac rwy’n un o’r Rheolwyr Prosiect ar gyfer Prosiect Cymunedau Digidol Cymru. Rwyf wedi bod yn gweithio yn y Ganolfan am bron i 13 o flynyddoedd. Yn ystod fy nghyfnod yma, rwyf wedi cael y cyfle i gwblhau PGC arwain a reoli. Rhoddodd hyn ac ymagwedd ymarferol y Ganolfan tuag at ddysgu a datblygu’r sgiliau ymarferol er mwyn i mi ddatblygu fy ngyrfa o lefel swyddog i rôl rheoli.

Related Content