Haf Cymdeithasol 2018

Ymunwch â ni'r haf hwn ar daith mentrau cymdeithasol o’r DU! Cynhelir #HafCymdeithasol2018 rhwng 1 Mehefin a 31 Awst, ac mae’n daith sy’n arddangos mentrau cymdeithasol a busnesau cymunedol y gallwch ymweld â nhw yn ystod misoedd yr haf - o amgueddfeydd, theatrau a chanolfannau hamdden i sŵau, parciau sgrialu, a thafarndai a chaffis y mae’r gymuned yn berchen arnynt.

Rydym ni’n gweithio gyda Social Enterprise Northern Ireland, Social Enterprise Scotland, SE UK a Power to Change i amlygu’r busnesau hynny sy’n newid bywydau a’u cymunedau, ac yn llawer o hwyl i ymweld â nhw!

Dyma’r sefydliadau sydd wedi cael eu cynnwys yn rhan Cymru o’r daith. Gallwch ymweld yn bersonol neu ddilyn y daith ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r hashnodau #HafCymdeithasol2018 #SocialSummer2018

Column one is Lleoedd y gallwch ymweld â nhw 2 is Disgrifiad 3 is Gwefan


Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID result_box already defined in Entity, line: 1 in /home/wales080/public_html/cymru.coop/wp-content/themes/wales-co-operative-centre/framework/acf-modules/flexible-list.php on line 13
 • 01 Caffi a Chanolfan Camlas Fourteen Locks - Caffi a Chanolfan Camlas Fourteen Locks

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Caffi a Chanolfan Camlas Fourteen Locks yn atyniad teuluol poblogaidd ar frig Cefn Flight, rhyfeddod peirianneg o’r chwyldro diwydiannol, wedi’i leoli mewn ardal liwgar o Gasnewydd. Mae’n lleoliad sy’n addas i deuluoedd a reolir gan Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni (MBACT), gyda digonedd o hanes, llwybrau gweithgarwch, digwyddiadau teuluol a diwrnodau addysg yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Mae llwybr tynnu’r gamlas yn rhan o lwybr beicio cenedlaethol 47 a thaith gerdded hardd Dyffryn Sirhywi.

 • 02 Fferm Gymunedol Greenmeadow - Greenforge Way, Cwmbrân NP44 5AJ

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Greenmeadow wedi bod yn fferm weithio ers dros 250 o flynyddoedd ac, ar ddiwedd yr 1980au, fe’i hachubwyd gan grŵp o bobl leol a oedd eisiau atal y fferm rhag cael ei throi’n safle datblygu. Wedi’i lleoli mewn dros 120 erw o dir, mae’n cynnwys ystod eang o anifeiliaid o dras a bridiau prin y gallwch ddod i’w gweld yn agos. Mae’r gweithgareddau dyddiol yn cynnwys arddangosiadau godro a theithiau ar dractor a threlar.

 • 03 Sinema Neuadd y Farchnad - Sgwâr y Farchnad, Brynmawr, Glynebwy NP23 4AJ

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Sinema Neuadd y Farchnad yw sinema hynaf Cymru, a’r unig sinema sydd ar ôl ym Mlaenau Gwent. Yn 2013, fe wnaeth y gymuned leol gymryd y lle drosodd gyda chynnig busnes syml – gwerthu ‘seddau a losin’. Mae’n buddsoddi ei elw mewn uwchraddio’r adeilad a gweithgareddau cymunedol, fel dosbarthiadau dawns, cyrsiau paentio, gweithdai cerdd a chyrsiau gwneud ffilmiau.

 • 04 Castell a Pharc Cyfarthfa - Ffordd Aberhonddu, Merthyr Tudful CF47 8NN

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Castell Cyfarthfa wedi’i leoli yn nhref hanesyddol Merthyr Tudful, a sefydlodd ei hun fel Prifddinas Haearn y Byd yn y 18fed Ganrif, gyda’i weithfeydd haearn enfawr. Mae wedi’i leoli mewn 160 erw o barcdir gyda gerddi ffurfiol, llyn, ardal chware i blant, a rheilffordd model. Soniwch am #HafCymdeithasol2018 a chewch fynediad rhad ac am ddim!

 • 05 The Yard - Ynyswen, Treorci, CF42 6EP

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Cymerwch seibiant o’r safleoedd treftadaeth ac ewch â’r plant i’r Yard yn Nhreorci, sef menter newydd, gyffrous yn yr hen Ffatri Burberry. Caiff ei redeg gan Plant y Cymoedd, i gynnig cyfleoedd newydd beth bynnag yw’r tywydd. Mae’r ganolfan yn cynnwys man chwarae dan do mawr i blant, chwaraeon dan do ar gaeau 5 bob ochr o’r radd flaenaf, stiwdio ffitrwydd a chaffi Coffi Red, y cyfan o dan un to gyda digonedd o le parcio.

  Disgrifiad

  The Yard - The Yard

 • 06 Pedal Power - 22 Dogo St, Caerdydd CF11 9JJ

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Pedal Power yn fenter gymdeithasol sy’n llogi a gwerthu beiciau sy’n addas i bobl o bob oed a gallu, gan gynnwys nifer fawr o feiciau sydd wedi cael eu haddasu’n arbennig ar gyfer pobl ag anableddau. Gallwch logi beiciau fesul awr neu am y diwrnod, ac mae gan Pedal Power leoliadau ym Mae Caerdydd a Phontcanna. Ar ddiwedd eich taith, gallwch gael seibiant yng nghaffi Tanglewood, sef caffi llysieuol a reolir gan Pedal Power.

 • 07 Pafiliwn Pier Penarth - Y Rhodfa, Penarth CF64 3AU

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Ewch ar daith i lan y môr ac ymweld â Phafiliwn Pier Penarth, sef pafiliwn pier art deco wedi’i adfer yn llwyr, ar arfordir de Cymru. Mae’r Pafiliwn yn adeilad aml-swyddogaeth sy’n cynnwys oriel, sinema, caffi a bwyty. Mae’n cynnig rhaglen arddangosfeydd cyffrous, ffilmiau sy’n amrywio o ffilmiau newydd i glasuron. Gallwch fwynhau amserlen lawn i ddigwyddiadau, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, a bwyd a diod lleol, gyda golygfa o’r môr.

 • 08 Canolfan Chapter - Market Road, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Chapter yn lleoliad diwylliannol uchelgeisiol, ffurfiau amrywiol ar gelf, yng Nghaerdydd, Cymru, sy’n cyflwyno a chynhyrchu celf, perfformiadau a ffilm rhyngwladol, ochr yn ochr â man cymdeithasol deinamig. Gallwch wylio perfformiad neu wibio’r byd yn mynd heibio yn ei gaffi-bar bywiog a chroesawgar.

 • 09 Tŷ a Pharc Bryngarw - Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8UU

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  P’un ai a ydych chi eisiau ymuno â’r llwybr i feicio ar hyd yr Afon Garw; cymryd rhan mewn gweithgaredd byw yn y gwyllt gyda’r Ceidwaid; llithro i lawr un o’r llithrennau yn y parc plant, neu fynd am dro trwy’r ddôl blodau gwyllt, mae Parc Gwledig Bryngarw yn cynnwys rhywbeth i bawb.

 • 10 Wales Ape and Monkey Sanctuary - Caehopkin, Abercraf SA9 1UD

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Wedi’i lleoli yn ardal Parc Cenedlaethol hyfryd Bannau Brycheiniog yn ne Cymru, mae’r warchodfa’n achub ac yn rhoi cartref i nifer o fathau o anifeiliaid dieisiau, yn enwedig tsimpansïaid, babŵns a phrimatiaid eraill. Mae’n achub anifeiliaid o sŵau a labordai, lle mae’r anifeiliaid wedi dioddef cam-drin ac amddifadedd, neu eu bod nhw’n ddieisiau mwyach. Mae croeso i ymwelwyr ddod i weld yr anifeiliaid a darganfod mwy am waith y warchodfa.

 • 11 LC2 Abertawe - Oystermouth Road, Abertawe, SA1 3ST

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae LC2 Abertawe yn gartref i barc dŵr dan do mwyaf Cymru, campfa fwyaf blaenllaw Abertawe, ac mae wedi ennill gwobr Dewis Teithwyr TripAdvisor. Mae LC2 hefyd yn cynnwys peiriant syrffio dan do gwych, y Boardrider, man chwarae rhyngweithiol pedwar llawr, a wal ddringo dan do 30 troedfedd.

  Disgrifiad

  LC2 Abertawe - LC

 • 12 Xcel Bowl - Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3BP

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Xcel Bowl yn ganolfan fowlio newydd, sy’n cynnig hwyl i bawb, beth bynnag yw eich oedran neu allu. Mae 12 lôn ar gael, a gydag amrywiaeth eang o becynnau, cynigion arbennig a phrisiau gostyngol, nid oes rheswm i chi beidio â chwarae! Mae’r holl elw yn mynd tuag at gefnogi pobl leol mewn angen trwy Fanc Bwyd Caerfyrddin, Siop Gymunedol Xcel a Dodrefn Xcel.

  Disgrifiad

  Xcel Bowl - Xcel

 • 13 The Waterfront Gallery - The Old Sail Loft, Discovery Quay, Y Dociau, Aberdaugleddau SA73 3AF

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Wedi’i lleoli yn yr Old Sail Loft yn Nociau Aberdaugleddau ar yr Haven Waterway yn Sir Benfro, mae Waterfront Gallery, un o orielau celf fwyaf blaenllaw de-orllewin Cymru. Mae’n dangos paentiadau celf gain, dyluniadau ac argraffiadau, ochr yn ochr â cherfluniau, cerameg, tecstilau, ffotograffiaeth a gemwaith, ac mae’r oriel 3,000 troedfedd sgwâr unigryw yn arddangos gwaith oddeutu 50 o weithwyr crefft ac artistiaid lleol.

 • 14 Cletwr - Tre’r-ddol, Machynlleth, SY20 8PN

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Cletwr yn siop, caffi a chanolfan gymunedol sy’n cael ei redeg gan y gymuned, yn Nhre’r-ddol, Ceredigion. Yn ogystal â rhaglen brysur o ddigwyddiadau ar gyfer pobl o bob oed a diddordebau, mae’n cynnwys caffi gwych sy’n gweini coffi rhagorol, amrywiaeth ardderchog o gacennau cartref, yn ogystal â chawl, brechdanau, brecwast (cig a llysieuol) a byrbrydau ysgafn eraill – gan ddefnyddio cynnyrch lleol lle y bo’n bosibl.

  Disgrifiad

  Cletwr - Cletwr

 • 15 Canolfan Treftadaeth Swtan - Dilwyn, Porth Swtan, Ynys Môn LL65 4ET

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Swtan yn enghraifft o fwthyn o’r 17eg Ganrif yng Nghymru, sydd wedi cael ei adfer yn llawn, gyda tho gwellt. Mae wedi’i leoli ar arfordir gogledd-orllewin Ynys Môn, ym mhentref hardd Porth Swtan. Yn ogystal â’r bwthyn, mae llain llysiau llawn, a gardd berlysiau, sy’n arddangos y defnydd traddodiadol o berlysiau at ddibenion coginio a meddyginiaeth.

 • 16 Galeri Caernarfon - Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Galeri Caernarfon Cyf yn fenter gymunedol ddielw a sefydlwyd ym 1992 i wella delwedd canol tref Caernarfon, trwy brynu adeiladau gwag (siopau, swyddfeydd a thai) o fewn y dref furiog. Mae canolfan gelfyddydau Galeri yn cynnwys theatr a sinema, ac mae ei rhaglen artistig yn cynnwys amrywiaeth o fathau o gelfyddyd.

 • 17 Antur Stiniog - Ceudyllau Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog LL41 3NB

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Wedi’i leoli yng nghanol Eryri, mae Antur ‘Stiniog yn cynnig saith llwybr beicio mynydd disgynnol gwych, wedi’u graddio o las i ddu, a’r gwasanaeth ymgodi beiciau mynydd gorau yn y DU, yn y byd yn ôl rhai! Gallwch logi beiciau ac offer o’r ganolfan ddisgynnol llawn offer, o’r radd flaenaf, sy’n cynnwys caffi, siop, cawodydd, gwasanaeth cynnal a chadw beiciau, a lle i olchi beiciau. Ar ôl i chi orffen y llwybrau, mae hefyd yn cynnwys siop awyr agored, canolfan wybodaeth, tŷ coffi ac oriel gelf, yng nghanol Blaenau Ffestiniog.

 • 18 Sw Mynydd Cymru - Conwy LL28 5UY

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Sw Mynydd Cymru wedi’i leoli uwch ben Bae Colwyn, gyda golygfeydd panoramig a syfrdanol. Gallwch grwydro ar hyd y llwybrau coediog, ymlacio ar y llethrau glaswellt, a threulio diwrnod hyfryd yn cyfarfod â nifer o rywogaethau prin a rhai sydd mewn perygl, gan gynnwys llewpardiaid yr eira, tsimpansïaid, pandas coch a theigrod Swmatra!

 • 19 Siop Goffi Porters - 41-43 Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn LL29 8BP

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Mae Porters yn gweini amrywiaeth o fyrbrydau, prydau, cacennau a diodydd, ac yn dewis defnyddio cyflenwyr lleol pa le bynnag posibl. Mae’n cynnig brecwast crempog Americanaidd, cacennau te wedi’u tostio, paninis, tatws pob, te prynhawn, a mwy – bydd yn siŵr o gynnig rhywbeth i roi awch bwyd i chi! Yn fenter gymdeithasol, mae Porters yn darparu hyfforddiant a lleoliadau profiad gwaith i bobl leol sy’n ceisio cyflogaeth.

 • 20 Rheilffordd Llangollen - 5 Ffordd yr Abaty, Llangollen LL20 8SN

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Cymerwch gam yn ôl mewn amser i oes y trenau stêm yn un o atyniadau twristiaid mwyaf poblogaidd gogledd Cymru. Rheilffordd Llangollen yw un o’r unig led rheilffyrdd treftadaeth safonol yng ngogledd Cymru. Wedi’i leoli ar bwys Pont Dyfrdwy hanesyddol (a adeiladwyd ym 1345) yng nghanol tref Llangollen, mae’r daith 10 milltir ar hyd y rheilffordd yn mynd â chi drwy Ddyffryn Dyfrdwy syfrdanol i dref hyfryd Corwen, croesfan gogledd Cymru.

 • 21 Canolfan Hamdden Treffynnon - Fron Park Rd, Treffynnon CH8 7UZ

  Lleoedd y gallwch ymweld â nhw

  Gyda thri phwll nofio, gampfa, caffi ac ardal chwarae meddal, mae Canolfan Hamdden Treffynnon yn lle gwych i fynd â’r teulu. Os ydych chi’n teimlo’n fwy anturus, gallwch gymryd rhan mewn sgwba-blymio, dosbarthiadau ffitrwydd dŵr neu fynd i’r ystafell iechyd. Roedd yn cael ei rheoli’n flaenorol gan yr awdurdod lleol, a throsglwyddwyd y cyfleuster i berchnogaeth gymunedol ym mis Ebrill 2017 ac mae nawr yn cael ei rhedeg gan sefydliad ymgorfforedig elusennol.