#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Hawl i Holi ar Twitter: Treftadaeth, garddwriaeth a gobaith gyda Sefydliad Enbarr

Vicki Roskems sy’n sôn sut mae Glannau Dyfrdwy yn canolbwyntio ar lesiant ac uwchsgilio yn ystod ein sesiwn Hawl i Holi diweddaraf ar Twitter.

By Ben Bostock · 7 Awst 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Yr wythnos ddiwethaf, fe gynhalion ni sesiwn holi ac ateb ar Twitter gyda Sefydliad Enbarr, a dywedodd Vicki Roskems wrthym ni am sut y dechreuodd y cyfan, sut oedden nhw wedi datblygu i fod yn ‘Obaith Mawr’ i Lannau Dyfrdwy a chynlluniau’r sefydliad ar gyfer y ‘normal newydd’ ar ôl Covid.

Dechreuodd Vicki drwy sôn am brif gymhelliad Enbarr, sef darparu gwasanaeth personol i’r bobl, wedi’i ddatblygu gan y bobl, i gynorthwyo’r rhai â’r angen mwyaf yn eu cymunedau a’u hardal leol, gan roi’r offer iddynt fodloni eu hanghenion eu hunain a phennu eu dyfodol eu hunain.

Datblygu sgiliau a chynhwysiant sydd wrth wraidd Enbarr, trwy ei waith craidd yn adnewyddu adeiladau tirnod o arwyddocâd diwylliannol a chymunedol. Mae uwchsgilio mewn disgyblaethau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, celfyddydau a mathemateg (STEAM) yn ganolog i hyn, a chynigir cyfleoedd cyflogaeth gan ei gangen Enbarr Recruitment.

O ran dyfodol uniongyrchol y Sefydliad, yr ymgyrch #SaveTheClockTower sy’n arwain y ffordd. Bwriedir iddo fod yn hwb cymunedol bioamrywiol ar gyfer uwchsgilio ym maes adeiladu treftadaeth ynghyd â chynhwysiant digidol a magu hyder – yn enwedig i bobl ag anableddau a chyn-filwyr.

Mae’r llu o elfennau sydd wedi’u hymgorffori yn Enbarr yn ymddangos yn ddiderfyn, ond mae gwyro oddi wrth y genhadaeth yn rhywbeth sy’n gwbl groes i egwyddorion cynhwysiant.

“Trwy chwyldroi’r cysyniad o ymgysylltu a chynnwys y gymuned wrth ddatblygu gwasanaethau a rhoi llais iddynt, rydym wedi canfod bod rhai wedi creu eu hyder eu hun, a mentora eraill. Rydym yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau iddynt i gefnogi’r trawsnewidiad hwn.”

Vicki Roskems

Mae Vicki yn dweud bod eu gwaith gyda Chymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant a sefydliadau eraill wedi helpu i ddatblygu cynlluniau cysylltedd cadarn i gadw pobl wedi’u cysylltu ac wedi’u cynnwys, gan eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd a defnyddio platfformau i gefnogi amcanion llesiant ar yr un pryd â mynd i’r afael ag ynysu cymdeithasol ac annog dysgu parhaus.

Dywedodd Vicki mai diffyg cynhwysiant digidol oedd un o’r prif gymhellion i’w gwaith i gysylltu’r gymuned â dyfeisiau digidol, er mwyn osgoi effeithiau niweidiol allgáu, gan gynnwys unigrwydd ac iechyd meddwl gwael. Mae’r Sefydliad hefyd wedi amlygu bod datblygu sgiliau digidol yn allweddol i dwf busnesau lleol, yn enwedig rhai gwledig, a datblygiad economïau ehangach.

Mae eu pecyn cynhwysiant digidol yn cynnwys amrywiaeth o anifeiliaid digidol annwyl, gan gynnwys Bertie the Basset, Freddy the Ferret a’u ffrindiau, i helpu pobl i greu datrysiadau a bod yn fwy positif, gan godi gwên a chynyddu lefelau endorffin.

“Mae Freddy a’r Criw yn cyfleu negeseuon addysgol hefyd. Rydyn ni wedi cael llawer o adborth gan famau a thadau, a ddywedodd eu bod wedi chwarae Freddy ac annog y plant i gydganu, a thrwy hynny ddeall bod angen iddynt olchi eu dwylo ac aros yn ddiogel.”

Vicki Roskems

Mae’r uchod i gyd, o dan faner cynyddu sgiliau a chynhwysiant, yn deillio o alluogi a grymuso pobl eraill i bennu eu tynged eu hunain, gan ddarparu’r pecyn cymorth cynhwysfawr sydd ei angen i lwyddo yn eu bywydau. Mae hyn yn cynnwys y setiau sgiliau mesuradwy a dirnadwy i gamu i broffesiwn newydd, ond hefyd y sgiliau meddal llai amlwg, ond yr un mor hanfodol, sy’n angenrheidiol i gysylltu ag eraill.

“Peidiwch ag ofni bod yn unigryw. Fy hoff ddywediad yw, ‘os nad yw’ch breuddwydion yn eich brawychu, dydyn nhw ddim yn ddigon mawr’. Felly, deffrwch eich ungyrn neu’ch dreigiau a gadewch iddynt ddisgleirio, a pheidiwch ag ofni ysgwyd ambell goeden i gasglu cnau coco.”

Gan gadarnhau effeithiolrwydd ac effaith Enbarr ar ei gymuned yng Nglannau Dyfrdwy, enwebwyd Vicki yn ddiweddar am y wobr Great British Entrepreneur.

Prawf, os oedd ei angen, bod brwdfrydedd a phrofiad bywyd yn gallu arwain yn uniongyrchol at wella bywydau pobl eraill a goleuo’r ffordd tuag at ddyfodol cydweithredol gwell, gan bwysleisio aflonyddu cadarnhaol mentrus er budd cymdeithasol. Llongyfarchiadau i Vicki a thîm cyfan Enbarr. Daliwch ati i droi’r crychdonnau’n donnau mawr!

Mae Sefydliad Enbarr wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

 

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.