Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2018

Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2018 ar agor!

Gwobrau

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr o £1000, sesiwn tynnu lluniau o’u sefydliad gan ffotograffydd proffesiynol, sylw yn y cyfryngau a thlws a gyflwynir iddynt mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd y Ddinas Caerdydd. Bydd y seremoni yn ddigwyddiad cyffrous dan ofal rhywun enwog, ac yn gyfle gwirioneddol i ddathlu cyflawniad a thynnu sylw at effeithiau cadarnhaol y sector.

Categorïau’r Gwobrau

Mae 8 categori ar gael eleni, felly waeth beth yw’ch maes gwaith, bydd cyfle i chi arddangos sut rydych chi wedi llwyddo, diolch i’ch gwaith caled.

column one Categori a Noddwr y Wobr, column two Meini Prawf, column three Enillydd y Llynedd

 • 01 Menter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru - Noddir gan NatWest

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter sefydledig sydd wedi cael effaith gymdeithasol, amgylcheddol a chymunedol amlwg, gan hyrwyddo menter gymdeithasol y tu hwnt i’r sector.

 • 02 Seren y Dyfodol Cymru - Noddir gan Legal & General

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol arloesol newydd sydd wedi cael effaith gychwynnol drawiadol ac sydd â gweledigaeth gref ar gyfer y dyfodol.

 • 03 Busnes sy'n Berchen ar Gyflogeion - Noddir gan ARUP

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fusnes sy’n byw yn weithwyr sy’n ffyniannus sy’n creu diwylliant o gynhwysiant i’w staff.

 • 04 Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Noddir gan BIC Innovation

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol sy’n bodloni gofynion cwsmeriaid ac yn defnyddio dulliau arloesol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

 • 05 Sy’n Wynebu Defnyddwyr - Noddir gan Cowshed

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol sy’n darparu cynnyrch manwerthu neu wasanaeth gan sefydlu brand cryf ac amlwg yn y farchnad.

 • 06 Addysg, Hyfforddiant a Swyddi - Noddir gan Acuity Legal

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol â hanes rhagorol o ddarparu cyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer ei chymuned.

 • 07 Amgylcheddol - Noddir gan ISG PLC

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol sy’n amgylcheddol gyfrifol ac yn cael effaith gadarn a chynaliadwy ar yr amgylchedd.

 • 08 Technoleg er Lles - Noddir gan Reason Digital

  Meini Prawf

  Mae’r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol sy’n dangos defnydd effeithiol o dechnoleg naill ai i ddatblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd NEU sy’n defnyddio technoleg newydd i wella sut mae’n darparu gwasanaethau.

Cymhwysedd a Meini Prawf

Cymhwysedd

 1. Mae’n rhaid i’r busnes fod â chenhadaeth gymdeithasol neu amgylcheddol glir a nodir yn ei ddogfennau llywodraethu.
 2. Mae’n rhaid i’r busnes fod yn annibynnol ac ennill dros hanner ei incwm trwy fasnachu.
 3. Mae’n rhaid i’r busnes gael ei reoli neu ei berchenogi er budd y genhadaeth gymdeithasol.
 4. Mae’n rhaid i’r busnes ail-fuddsoddi neu roi o leiaf hanner ei elw neu ei warged tuag at ei ddiben cymdeithasol.
 5. Mae’n rhaid i’r busnes fod yn dryloyw ynglŷn â sut mae’n gweithredu, a’r effaith sy’n deillio o’i weithredoedd.
 6. Mae’n rhaid i’r busnes gael ei leoli yng Nghymru neu weithredu yng Nghymru.

Os yw menter gymdeithasol yn cynnal nifer o fusnesau mewn sectorau gwahanol, mae croeso i bob busnes unigol o’i heiddo gystadlu yn y categori perthnasol, cyn belled ag y gellir gwahaniaethu rhwng pob busnes yng nghyfrifon y cwmni a’r canlyniadau cymdeithasol/amgylcheddol.

Meini Prawf

Mae meini prawf gwahanol ar gyfer pob categori wedi’u hamlinellu’n fanwl yn y ffurflen gais.

Datganiad o Ddiddordeb

Os hoffech dderbyn ffurflen gais trwy e-bost, a derbyn negeseuon i’ch atgoffa am y dyddiad cau a chynnig cyngor defnyddiol, dylech gwblhau a chyflwyno’r ffurflen fer isod.

Cam 1 o 2

Eich Manylion

Cam 2 o 2

Categorïau’r Gwobrau

Dewiswch yr holl gategorïau sydd â diddordeb mewn mynd i mewn.


Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn cael ei gadw yn ddiogel ac yn breifat a dim ond yn cael ei ddefnyddio yn unol â'n polisi preifatrwydd.

Image Caption: Hoffem ddiolch i'n noddwyr