Helpu Pobl i Ddysgu Sgiliau Digidol

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod ar flaen y gad o ran cynhwysiant digidol ers 2006.

Roedd ein gwaith o arwain rhaglen cynhwysiant digidol flaenllaw chwe blynedd Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cymru wedi’i ragflaenu gan ein darpariaeth o Communities@One, prosiect cynhwysiant digidol arloesol sydd wedi ennill gwobrau. Hwn oedd y prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru. Rydym yn parhau i ddarparu cynhwysiant digidol drwy ein prosiect Cymunedau Digidol Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r prosiect Fy Mywyd Digidol a ariannwyd gan y Nominet Trust.

Rydym yn ceisio datblygu datrysiadau newydd a ffyrdd newydd o gefnogi pob unigolyn nad yw ar-lein yng Nghymru yn gyson, gan wella ein profiad helaeth yn y maes hwn.

Rhagor o wybodaeth

Mae ein hadroddiad 2016 Cynhwysiant Digidol yng Nghymru – Safbwyntiau ar Pam ei fod o Bwys a Beth sydd Angen ei Wneud o Hyd yn crynhoi enghreifftiau o arfer gorau ledled Cymru. Tynnodd sylw at y ffaith fod llawer mwy i’w wneud wrth i ragor o wasanaethau a rhyngweithiadau fynd ar-lein. Lawrlwythwch yr adroddiad yma (pdf).