Holi ac Ateb: Mae sylfaenydd elusen gwisg prom, Ally Elouise, yn gwneud PPE yn ystod argyfwng Covid-19.

Ally Elouise o Prom Ally yn trafod y cymhelliant i alluogi merched ifanc i gael ffrogiau prom yn rhad ac am ddim; llwyddiant yr 'Eco-Wardrob' yn hyrwyddo ailddefnyddio dillad ffurfiol; a'u gwaith gyda'r ymgyrch 'Gwnïo ar gyfer y GIG' yn ystod yr Argyfwng Covid-19.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ally Elouise o Prom Ally yn gwisgo enghraifft o un o’i masgiau (Instagram: @officialpromally)

O ble y tarddodd y busnes a’r syniad i hurio ffrogiau prom?

Daeth y syniad ar gyfer Prom Ally yn ystod sgwrs rhyngof i a fy nhad pan oeddwn yn y brifysgol yn 2015. Roeddwn wedi clywed bod rhai merched ifanc yn methu fforddio ffrog prom ar gyfer eu prom ysgol, ac roeddwn am ddod o hyd i ffordd i helpu. Sefydlais elusen fach o’r enw Prom Ally i wneud hyn. Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae Prom Ally wedi tyfu a thyfu, ac rydym newydd ddod yn CIC (Cwmni Buddiannau Cymunedol) er mwyn hurio gwisgoedd ffurfiol. Mae hyn yn ychwanegol at y gwasanaeth rhad ac am ddim, a hynny fel y gall y gwasanaeth hwn aros yn agored ac yn hygyrch i bawb y mae arnynt ei angen. Yr enw ar gangen hurio Prom Ally yw’r Eco-Wardrob. Mae’n annog cynaliadwyedd yn y diwydiant ffasiwn trwy hyrwyddo hurio ac ailddefnyddio yn hytrach na phrynu o’r newydd.

Ac rydych wedi defnyddio eich doniau i lunio masgiau wyneb ar gyfer cartrefi gofal yn ystod yr achosion o Covid-19. Dywedwch ragor wrthym am hynny.

Yn ystod y blynyddoedd o redeg Prom Ally, rwyf wastad wedi dymuno gallu gwnïo er mwyn addasu a thrwsio ffrogiau. Y Nadolig diwethaf, gofynnais am beiriant gwnïo, ynghyd â llyfrau i’m helpu i ddysgu sut i’w ddefnyddio. Fodd bynnag, roeddwn yn hynod o brysur ac ni chefais gyfle o gwbl. Oherwydd yr achosion o Covid-19 ar hyn o bryd, sy’n golygu ein bod ni i gyd dan gyfyngiadau symud, a’r proms wedi cael eu canslo neu eu gohirio hyd y gellir rhagweld, penderfynais ddefnyddio’r amser hwn i’m haddysgu fy hun, o’r diwedd, a mynd ati i wneud masgiau wyneb.

Cymer gip ar rai o’r PPE a grëwyd gan Prom Ally sydd wedi’i anfon i gartrefi gofal, ysgolion ac eraill mewn angen:

 

 

A allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni?

Hyd yn hyn, rwyf wedi anfon 43 o fasgiau wyneb, ac wedi cael cais i wneud 35 arall. Yn dilyn hynny, rwy’n mynd i geisio helpu’r ymgyrch Gwnïo ar gyfer y GIG trwy ymuno hefyd â’r gwaith o wnïo hetiau llawfeddygol a bagiau iwnifform. Byddwn wrth fy modd yn helpu i wnïo gwisgoedd theatr gan fy mod yn gwybod bod yna brinder enfawr yng Nghymru ar y funud, ond byddai’n rhaid i mi ymarfer ychydig mwy gyntaf!

A oedd yn rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau/heriau mawr?

I ddechrau, roedd yn rhaid i mi wylio sesiynau tiwtorial ar YouTube a darllen llyfrau gwnïo er mwyn f’addysgu fy hun sut i osod, edafu a defnyddio’r peiriant. Yr unig rwystr arall yr wyf wedi’i wynebu hyd yn hyn yw cyrchu defnyddiau ac elastig yn ystod cyfnod lle mae’r holl siopau gwnïo a siopau tecstilau wedi cau oherwydd y cyfyngiadau. Yn ffodus, trwy rym y cyfryngau cymdeithasol, argymhellwyd gwefannau a siopau ffabrigau i mi sy’n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu. Hefyd, sefydlais dudalen GoFundMe i helpu tuag at gostau’r defnyddiau a phostio.

A oes yna unrhyw aelodau o staff/yn y gymuned yr hoffech sôn yn arbennig amdanynt?

Hoffwn roi sylw arbennig i Mam. Yn ogystal â bod yn gynorthwyydd cinio sy’n coginio ar gyfer plant gweithwyr allweddol, mae’n treulio gweddill ei hamser dan gyfyngiadau yn torri fy mhatrymau allan o ffabrigau a defnyddiau gwahanol, yn barod i mi eu gwnïo!

Pe byddai gennych un neges ar y funud hon ar gyfer y sector busnes cymdeithasol ac unrhyw un sy’n ystyried dechrau busnes newydd, beth a fyddai’r neges honno?

Fy nghyngor i unrhyw un sy’n credu bod ganddynt syniad ar gyfer menter busnes cymdeithasol fyddai mynd amdani a chymryd y risg! Cymerais risgiau enfawr er mwyn sefydlu Prom Ally. Er enghraifft, rhois y gorau i fy swydd lawn-amser, a symud yn ôl i fyw gartref gyda fy rhieni fel y gallwn arbed talu rhent. Fodd bynnag, mae’r profiadau a’r straeon llwyddiant sydd wedi deillio o Prom Ally yn profi mai cymryd y risg oedd y peth iawn i’w wneud!

Yn olaf, mae’n bwysig parhau i fod mor gadarnhaol â phosibl yn ystod y pandemig hwn. Mae pawb yn ei chael yn anodd, ond daw popeth i drefn eto, yn y pen draw! Ceisiwch wneud cymaint ag y gallwch i edrych ar eich ôl eich hun a helpu eraill.

Mae Prom Ally wedi derbyn cefnogaeth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru – Dechrau Newydd: wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.