#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Innovate Trust yn datblygu ap cymunedol i gadw pobl mewn cysylltiad â’i gilydd

Darparwr gwasanaethau byw â chymorth yw Innovate Trust sy'n defnyddio technoleg i drawsnewid eu gwasanaethau yn ddigidol am byth.

By Mike Erskine · Mai 15, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Innovate Trust yn cefnogi tua 400 o oedolion ag anableddau dysgu yn ardal Caerdydd, Bro Morgannwg a RhCT.

Yn 2019, enillodd wobr ‘Technoleg er Budd’ yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer hybu annibyniaeth a llesiant yr unigolion y mae’n eu cefnogi drwy dechnoleg glyfar, megis gosod dyfeisiadau Alexa Amazon yn eu cartrefi.

Mae bellach wedi llunio, datblygu a chreu ap cymunedol o’r enw Insight sy’n darparu cyfleuster ar-lein sy’n ddiogel ac yn gwbl hygyrch i oedolion ag anableddau dysgu, ac yn lliniaru risgiau cyffredinol y cyfryngau cymdeithasol, megis seiberfwlio a throlio.

Cafodd yr ap ei ddatblygu a’i dreialu am y tro cyntaf gyda grŵp o ddefnyddwyr y llynedd, ond dim ond nawr y mae Innovate Trust yn gweld budd llawn yr ap i’r unigolion sy’n ei ddefnyddio.

Mae Insight ar gael i’w lawrlwytho ar ddyfeisiau iOS ac Android. Hefyd, rhoddodd y sefydliad fath o dechnoleg i bob unigolyn y mae’n ei gefnogi, a oedd am ymuno â’r ap.

Fodd bynnag, mae’r ymateb cyffredinol wedi bod yn anhygoel. Gyda 300 o gofrestriadau newydd dros yr wythnos ddiwethaf yn unig, mae Insight wedi cynyddu lefelau ymgysylltu a chyfathrebu rhwng Innovate Trust, yr unigolion y mae’r sefydliad yn eu cefnogi a’u teuluoedd.

Mae’n cynnwys popeth o grŵp cymunedol ehangach, lle y gall unigolion gyfathrebu â’i gilydd a rhannu sut y maent yn treulio eu hamser yn ystod y cyfyngiadau symud, i ddyddiadur digidol preifat i bob defnyddiwr, sydd ond yn gallu cael ei weld gan y rheini sydd wedi cael caniatâd, megis ffrindiau agos, teulu a gweithwyr cymorth.

Gyda chymorth gan Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru, mae’r tîm yn Innovate Trust hefyd wedi bod yn rhannu heriau wythnosol, straeon cadarnhaol, newyddion a gweithgareddau dyddiol drwy’r ap er mwyn cadw morâl yn uchel a sicrhau llesiant corfforol a meddyliol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae rhai o’r gweithgareddau dyddiol hyn yn cynnwys sesiynau ioga, Tai Chi a dosbarthiadau cerdd. Mae manteision yr ap yn cynnwys defnyddio hysbysiadau gwthio a gaiff eu hanfon at ddyfeisiau’r defnyddwyr yn uniongyrchol fel y gallant gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn o hyd, a fyddai fel arfer yn rhan o’u trefn arferol, a chynnal rhywfaint o normalrwydd.

Er mwyn sicrhau ei bod mor hygyrch a chynhwysol â phosibl, mae’r ap hefyd yn defnyddio technoleg biometrig i fewngofnodi, yn ogystal â thudalen syniadau lle y gall unigolion fwydo syniadau am y pethau yr hoffent eu gweld ar yr ap yn y dyfodol, er mwyn sicrhau ei fod yn darparu ar gyfer diddordebau pawb sy’n ei ddefnyddio.

Mae Insight yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymaint o bobl. Mae'n cynnig lefel gwbl newydd o ymgysylltu i'r bobl sy'n defnyddio'r ap. Mae wedi bod yn gadarnhaol iawn ac yn hollbwysig yn ystod y cyfnod heriol hwn, gan ysgogi pobl i gymryd rhan, cadw'n weithgar a chadw mewn cysylltiad â'u teulu a'u ffrindiau.

Nid ydym yn gweld yr ap hwn yn diflannu yn y dyfodol. Hoffem weld mwy o sefydliadau yn dangos diddordeb ac yn ymuno â'r ap er mwyn adeiladu rhwydwaith cryfach, gan sicrhau bod Insight hyd yn oed yn fwy cynhwysol a darparu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i bobl sy'n cael cymorth. Mae'n adnodd cyfathrebu effeithiol iawn a gellir ei ddefnyddio, yn ôl yr hyn y cytunwyd arni gyda phob unigolyn, yn fewnol yn Innovate Trust ac yn allanol gan weithwyr proffesiynol cysylltiedig, gan sicrhau hwylustod, tryloywder a chysondeb wrth ddarparu gwasanaeth.

Dywedodd Ashley Bale, Rheolwr Cynhwysiant Digidol ac Arloesi yn Innovate Trust

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

 

#GoodNewsCymru Welsh

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.