#GoodNewsCymru | Menter gymdeithasol

Inspirational Futures yn blaenoriaethu iechyd meddwl a llesiant teuluoedd

Mae Inspirational Futures wedi creu dyddiadur llesiant y gellir ei lawrlwytho am ddim er mwyn helpu teuluoedd i ofalu am eu hiechyd meddwl a'u llesiant yn ystod y cyfyngiadau symud.

By Mike Erskine · 21 Mai 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Inspirational Futures yn fenter gymdeithasol a sefydlwyd gan dri athro a oedd yn gallu gweld yn uniongyrchol y ffordd roedd iechyd meddwl a llesiant plant yn cael effaith enfawr ar eu bywydau.

Gyda ffocws cryf ar lesiant ac ymwybyddiaeth ofalgar, aethant ati i sefydlu Inspirational Futures er mwyn gwella darpariaeth iechyd meddwl mewn ysgolion a grymuso disgyblion gyda thechnegau llesiant a strategaethau i’w paratoi ar gyfer y byd ehangach.

Yn ogystal ag adnoddau i ddisgyblion, mae Inspirational Futures hefyd yn darparu gweithdai a hyfforddiant i athrawon a rhieni sydd â’r prif nod o hybu’r ffaith, yn ogystal â bod yn gyfrifol am ein llesiant ein hun, fel cymdeithas, ein bod hefyd yn gyfrifol am lesiant y bobl eraill o’n hamgylch.

Gan nad yw’r rhan fwyaf o blant yn yr ysgol ar hyn o bryd, a gyda rhieni yn ceisio cydbwyso addysgu yn y cartref a gweithio gartref, mae ei gwaith yn bwysicach nag erioed. Mae’r tarfu presennol ar ein trefniadau bob dydd arferol yn debygol o gael effaith enfawr ar ein hiechyd meddwl, yn enwedig plant ifanc nad ydynt yn gallu gweld eu ffrindiau nac aelodau o’u teulu estynedig.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid ychwanegol ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl mewn ysgolion yng Nghymru. Caiff y cyllid hwn ei ddefnyddio i ehangu gwasanaethau iechyd meddwl ac emosiynol i blant yn iau na Blwyddyn Chwech, a chefnogi iechyd meddwl a llesiant gweithlu’r ysgol. Ond, ar hyn o bryd, nid oes fawr ddim cymorth ar gael i deuluoedd a phlant wrth i ni gyd dreulio mwy o amser yn y cartref.

Yn ogystal â datblygu eu cynlluniau i ddarparu gweithdai llesiant mewn ysgolion a fydd yn cefnogi plant yn y ffordd orau bosibl pan fyddant yn dychwelyd, mae Inspirational Futures hefyd wedi creu dyddiadur llesiant i’r teulu y gellir ei lawrlwytho am ddim sy’n llawn syniadau a chyngor i gefnogi teuluoedd a hybu ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant yn ystod y cyfnod hwn yn benodol.

 

 

Crëwyd y dyddiadur mewn ychydig dros wythnos, o gael y syniad i rannu’r dyddiadur ar y cyfryngau cymdeithasol, ac mae’r adborth y mae’r fenter wedi’i gael hyd yma wedi bod yn anhygoel, gyda llawer o deuluoedd yn rhannu lluniau o’r gweithgareddau y maent wedi’u cwblhau gyda’i gilydd. Mae dros 1,000 o deuluoedd wedi’i lawrlwytho yn barod, gyda rhai ohonynt yn byw mor bell i ffwrdd ag UDA ac Awstralia.

Mae’r dyddiadur llesiant yn RHAD AC AM DDIM i’w lawrlwytho fel PDF o’r wefan ac mae’n cynnwys llawer o gyngor a gweithgareddau i’r teulu i’w cwblhau, yn ogystal ag adran fyfyrio.

 

 

Dywedodd Kate Spears, cyd-sylfaenydd Inspirational Futures: 

“Roedd creu’r dyddiadur llesiant yn golygu bod angen i ni addasu’n gyflym i’r sefyllfa bresennol sy’n newid o hyd, wrth i’r tri ohonon ni hefyd addysgu ein plant ein hunain yn y cartref!” Hoffem sôn ychydig am yr adborth cadarnhaol a gawsom gan asiantaethau cymunedol. Fe ddywedon nhw ei fod yn wych ac maent wedi penderfynu y byddent yn ei rannu yn eu pecynnau gweithgareddau wythnosol.

“Mae cynlluniau ar waith i ddarparu gweithdai mewn ysgolion ac yn y gymuned cyn gynted ag y gallwn wneud hynny’n ddiogel, ond yn y cyfamser, rydym yn asesu dichonoldeb darparu gweithdai rhithwir er mwyn cefnogi’r rhieni a fydd yn cael budd ohonynt. Rydym wedi cyfieithu’r dyddiadur i’r Gymraeg hefyd a bydd ar gael yn ddwyieithog yn fuan.”

 

Mae symud o'r byd addysgu i redeg busnes wedi dysgu sawl gwers i ni, boed hynny yn ystod pandemig ai peidio. Fel menter gymdeithasol, mae angen i ni ddefnyddio grantiau er mwyn darparu ein gweithdai a paratoi'r adnoddau i gefnogi disgyblion. Roedd torri tir newydd o'r fath yn heriol, ond roedd cymorth Canolfan Cydweithredol Cymru wedi ein galluogi i gysylltu â rhywun â gwybodaeth busnes dda a allai ein rhoi ar ben ffordd.

Kate Spear, co-founder of Inspirational Futures

Mae Inspirational Futures wedi derbyn cefnogaeth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

Noddwyd gan: