Interniaeth yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru

Dydy interniaeth o gartref yn ystod pandemig byd-eang ddim wedi bod yn hawdd ond wrth edrych yn ôl ar fy misoedd a dreuliais yn y Ganolfan, gallaf ddweud ei fod wedi rhoi boddhad mawr a mewnwelediad i mi.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae wedi cynnig cyfle i mi ennill profiad ar draws ystod o feysydd a dilyn meysydd sydd wedi bod yn ddiddorol.

Yn yr amser cymharol fyr rwyf wedi bod gyda’r Ganolfan, mae’r diwylliant o waith tîm a chydweithio wedi sicrhau amgylchedd cefnogol ar gyfer fy natblygiad. Sawl gwaith, dydw i ddim wedi teimlo fel intern, ond aelod o’r tîm sydd bob amser yn cael cyfleoedd i gyfrannu at brosiectau a phennu eu cyfeiriad – gyda phawb yn agored i ffyrdd newydd o feddwl. Mae hyn wedi rhoi cyfle i mi gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau ac ehangu fy sgiliau a’m profiad.

Un o’r prosiectau cyntaf y gweithiais arno oedd tynnu sylw at beth o’r gwaith anhygoel y mae Cymunedau Digidol Cymru wedi’i wneud, drwy ymchwilio ac ysgrifennu astudiaethau achos yn arddangos effaith gwasanaethau digidol ledled Cymru mewn ysbytai, cymdeithasau tai a phrosiectau cymunedol.

Yn dilyn hyn ges i gyfle hefyd i gyfrannu at ymgyrch hysbysebu yn annog ffrindiau a theuluoedd i helpu pobl hŷn i ddysgu sgiliau digidol. Roedd hyn yn gyfle i mi gynnal cyfweliadau gyda chymdeithion digidol a phobl oedrannus a oedd wedi elwa o’r cynllun. Gan ddefnyddio’r cyfweliadau hyn, drafftiais astudiaethau achos ysgrifenedig yn canolbwyntio ar fanteision helpu rhywun i fynd ar-lein.

Enghreifftiau yw’r rhain o lawer o dasgau marchnata rwyf wedi’u cyflawni. Rwyf hefyd wedi gallu drafftio datganiadau i’r wasg i hyrwyddo digwyddiadau, cynorthwyo gyda chreu cynnwys ar gyfer ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, trefnu cynnwys ar gyfer ffrydiau cyfryngau cymdeithasol, a chreu graffigau, i gyd â’r nod o ymgysylltu â phartneriaid a sefydliadau i hyrwyddo prosiectau.

O ystyried natur gwaith y Ganolfan, mae’n fuddiol iawn bod yn rhan o brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy’n byw mewn cymunedau ledled Cymru. Mae rhai o’r prosiectau rwyf wedi gallu cymryd rhan ynddyn nhw wedi bod yn ysbrydoledig.

Gyda chefndir mewn Gwleidyddiaeth, roeddwn yn awyddus i ymchwilio i waith polisi hefyd a derbyniais gefnogaeth gadarn gan fy Rheolwr a’r tîm Polisi i wneud hynny. Cefais gyfle i gymryd rhan mewn ymchwil desg ar yr ymrwymiad i egwyddorion cydweithredol gan bleidiau gwleidyddol mawr yn arwain at etholiad y Senedd yn 2021. Roedd hyn wedi rhoi trosolwg o’r cyd-destun gwleidyddol yng Nghymru ar faterion cydweithredol allweddol a thynnodd sylw at gwmpas blaenoriaethau polisi’r Ganolfan cyn yr etholiadau. Yn ogystal, roeddwn yn ymwneud yn helaeth â drafftio ymatebion i’r ymgynghoriad i wahanol bwyllgorau’r Senedd. Helpodd y tîm Polisi fi i ddatblygu dealltwriaeth o’u pwysigrwydd a sut i gynhyrchu’r ymatebion hyn yn effeithiol.

Roedd y profiad hwn yn ganolog ar gyfer sicrhau fy swydd newydd fel Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus yng Ngholegau Cymru, sydd bellach yn cefnogi polisi yn y sector Addysg Bellach. Mae fy interniaeth wedi bod yn gam gwych tuag at waith polisi a rhoddodd sylfaen gadarn i mi adeiladu’r yrfa roeddwn yn gobeithio’i dilyn ar ôl y brifysgol.

Byddwn yn annog unrhyw un i edrych ar gyfleoedd interniaeth yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, p’un ai eich bod yn gweld eich hun yn symud ymlaen i waith polisi neu yrfa ym maes cyfathrebu a marchnata. Mae’n gyfle gwych i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a gweithio mewn amgylchedd tîm cefnogol sy’n cefnogi eich nodau.

Melusi Moyo

Roedd Melusi Moyo wedi cael interniaeth o fewn y tîm Polisi a Chyfathrebu yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru / yn DCW yn ystod 2021.