News | Economi sylfaenol | Menter gymdeithasol

Ymunwch â bwrlwm y sector busnes cymdeithasol yn 2020

Nod y prosiect, sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yw creu 200 o fusnesau cymdeithasol newydd sbon yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf, gan ddarparu swyddi o ansawdd a gwasanaethau hanfodol sy’n rhan annatod o’n cymunedau.

By Mike Erskine · 15 Ionawr 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae corff cenedlaethol Cymru ar gyfer mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn galw ar entrepreneuriaid ledled Cymru i fynd ati i fentro yn 2020 ac ymuno â nifer cynyddol o fusnesau sy’n mynd ati’n fwriadol i ddefnyddio elw i helpu pobl a’r blaned. 

Yn aml iawn mae busnesau cymdeithasol yn cael eu creu i fynd i’r afael â phroblem gymdeithasol. Yn wahanol i fusnesau preifat, nid yw eu helw’n cael ei ddosbarthu i gyfranddalwyr sydd am weld yr elw uchaf posibl. Yn hytrach, mae eu helw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes er mwyn cynyddu ei effaith gymdeithasol neu mae’n mynd tuag at ariannu amcan cymdeithasol penodol. Ar hyn o bryd, mae’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru’n cynnwys 2,000 a mwy o fentrau, ac yn cyflogi 55,000 a mwy o bobl ac yn cyfrannu £3.18 biliwn y flwyddyn at economi Cymru, cynnydd o 34% ar ganfyddiadau 2016.

Mae’r rhaglen Busnes Cymdeithasol Cymru a arweinir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac sy’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau rhad ac am ddim dros y pythefnos nesaf er mwyn annog entrepreneuriaid yng Nghymru i sefydlu busnesau cymdeithasol newydd. Nod y prosiect, sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yw creu 200 o fusnesau cymdeithasol newydd sbon yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf, gan ddarparu swyddi o ansawdd a gwasanaethau hanfodol sy’n rhan annatod o’n cymunedau.

Bydd y digwyddiadau rhad ac am ddim yn cynnwys cyflwyniadau gan entrepreneuriaid sydd wedi llwyddo i sefydlu busnesau cymdeithasol, gan gynnwys cynrychiolwyr o  PeopleSpeakUp (Llanelli), Canolfan Biwmares (Ynys Môn) a Riverside Market Garden (Caerdydd). Bydd y bobl sy’n dod yn cael cyfle i gyfarfod timau lleol Busnes Cymdeithasol Cymru a dysgu am y cymorth arbenigol rhad ac am ddim sydd ar gael o gyngor ar strwythurau cyfreithiol gwahanol ac ysgrifennu cynlluniau busnes a dogfennau llywodraethu i ddatblygu strategaethau buddsoddi.

Meddai Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Rhaglen Fentrau Canolfan Cydweithredol Cymru:

“Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru rydyn ni wedi bod yn rhan ganolog o economi cymdeithasol llewyrchus Cymru ers y 1980au ac wedi helpu i greu cannoedd o fusnesau newydd, gan ddarparu gwasanaethau pwysig a chreu llawer o swyddi y mae angen mawr amdanyn nhw ar gyfer rhai o’n cymunedau tlotaf. Gwyddom beth sydd ei angen i gychwyn menter gymdeithasol lwyddiannus a gyda 150 a mwy o unigolion wedi cofrestru i ddod i’n digwyddiadau Dechrau Newydd dros y pythefnos nesaf, gallwn eisoes weld bod entrepreneuriaid yn awyddus iawn i ymuno â bwrlwm sector sy’n prysur dyfu.”

Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Castell Cyfartha, Merthyr Tudful
11:30am – 2:30pm (bydd cinio ar gael)

BCC De Ddwyrain Cymru

 

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020 (Gwerthu allan)

Galeri Caernarfon, Caernarfon
11:30am - 2.30pm (bydd cinio ar gael)

BCC Gogledd Cymru

 

Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin
11:30am – 2.30pm (bydd cinio ar gael)

BCC Gorllewin Cymru

 

“Yn Busnes Cymdeithasol Cymru, rydyn ni am gydweithio ag entrepreneuriaid brwdfrydig ac uchelgeisiol sydd am gychwyn busnesau cymdeithasol cryf a chynaliadwy. Felly os oes gennych syniad cyffrous ar gyfer busnes newydd a gweledigaeth glir o’r effaith rydych chi am ei chael, mae croeso i chi gysylltu er mwyn dysgu pa gymorth arbenigol y gallwn ei gynnig.”

Yn ôl Carly McCreesh, Rheolwr Prosiectau, Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n rhoi cymorth i fusnesau sy’n dechrau o’r newydd

“Yn Busnes Cymdeithasol Cymru, rydyn ni am gydweithio ag entrepreneuriaid brwdfrydig ac uchelgeisiol sydd am gychwyn busnesau cymdeithasol cryf a chynaliadwy.”

 

Busnes Cymdeithasol Cymru - Dechrau Newydd

sbwnewstart@wales.coop

Busnes Cymdeithasol Cymru - Dechrau Newydd