Gofal cymdeithasol

Lansio Pecyn Adnoddau ar gyfer Datblygu Fforymau Gwerth Cymdeithasol

Mae adnodd newydd ar gael i grwpiau sydd am ddatblygu ffyrdd newydd o weithio i gefnogi prif egwyddorion ac amcanion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014.

By Catherine Evans · September 13, 2018

See this page in: English

Mae adnodd newydd ar gael i grwpiau sydd am ddatblygu ffyrdd newydd o weithio i gefnogi prif egwyddorion ac amcanion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014.

Mae’r Pecyn Adnoddau Fforymau Gwerth Cymdeithasol, a gynhyrchwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, wedi’i anelu at fudiadau gwerth cymdeithasol, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a’r rheini sy’n darparu gwasanaethau ar hyn o bryd neu a allai wneud hynny, gan gynnwys y mudiadau lu yn y trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau gofal a chymorth gyda gwerth cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r Pecyn yn amlinellu’r rôl bwysig a phenodol sydd gan y trydydd sector, mudiadau a arweinir gan ddefnyddwyr, cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol i’w chwarae i drawsnewid gwasanaethau ac annog a hybu sector gwerth cymdeithasol llewyrchus; gan gydgynhyrchu â dinasyddion a’r gymuned i ddatblygu gwasanaethau i ateb eu hanghenion.

Mae’r Pecyn yn darparu gwybodaeth ar rôl a chylch gwaith Fforymau Gwerth Cymdeithasol a rhwydweithiau gwerth cymdeithasol ehangach a’r ffordd y gall mudiadau ar draws sectorau greu amgylchedd creadigol a dynamig i rannu syniadau newydd, meddwl yn strategol, datblygu cydweithrediadau a chefnogi darpariaeth ddi-dor ar draws gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd datblygu Fforymau Gwerth Cymdeithasol Rhanbarthol yn gyfle i rannu arferion da ac yn ffordd o feithrin arloesedd wrth ddylunio gwasanaethau gofal a chymorth at y dyfodol drwy fodelau darparu amgen.

Ariannwyd datblygiad y Pecyn Adnoddau Gwerth Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies:

Mae’n hanfodol ein bod yn manteisio ar botensial enfawr mudiadau gwerth cymdeithasol wrth wireddu gweledigaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a chynllun Cymru Iachach.

Dwi’n ddiolchgar iawn i Ganolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am gynhyrchu pecyn adnoddau sy’n nodi’r arferion gorau i fforymau gwerth cymdeithasol newydd. Dylai’r fforymau hyn gefnogi mudiadau gwerth cymdeithasol i ffynnu a datblygu arferion da.

Gweler adnoddau WCVA ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant neu gysylltu â thomas.james@wales.coop i gael gwybod mwy am y Pecyn Adnoddau Gwerth Cymdeithasol.